Zdrowie i dobre samopoczucie Pacjenta jest dla nas priorytetem

Dysponujemy rozbudowaną infrastrukturą

Jesteśmy otwarci na współpracę

Jesteśmy rzetelnym partnerem dla wszystkich współpracujących z nami podmiotów

Czynniki ryzyka rozwoju zaburzeń hazardowych wśród graczy w gry komputerowe online i offline (w tym gry typu Pay2Win)

Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.


Zaproszenie na stypendia w ramach akcji Marii Skłodowskiej Curie –
Uniwersytet w Jaen (Hiszpania)

Universidad de Jaén zaprasza doświadczonych naukowców do wspólnego
aplikowania o granty indywidualne w ramach Działań Marii
Skłodowskiej-Curie (MSCA Individual Fellowships – IF).

Szczegóły w ogłoszeniu:

Universidad de Jaen


Fundacja Nauki Polskiej. I konkurs „Międzynarodowe Agendy Badawcze” (MAB)

Celem programu jest stworzenie w Polsce wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej jednostek naukowych stosujących najlepsze światowe praktyki w zakresie:

 • identyfikowania programów i tematów badawczych,
 • polityki personalnej,
 • zarządzania pracami B+R,
 • komercjalizacji wyników prac B+R.

Jednostki te będą realizować międzynarodowe agendy badawcze, tj. programy badań tworzone przez wnioskodawców i przedstawicieli międzynarodowego środowiska naukowego będących uznanymi na świecie autorytetami w dziedzinie, w której specjalizuje się dana jednostka.

Program MAB jest adresowany do wybitnych naukowców z Polski lub zagranicy o uznanym dorobku naukowym, którzy będą w Polsce kierować jednostkami naukowymi tworzonymi według najlepszych światowych wzorców.

I część wniosku: do 15 stycznia 2016 r., godz. 16:00.

Więcej na stronie FNP.


Komisja Europejska. Program H2020, konkursy MSCA

Komisja Europejska otworzyła dwa konkursy Marii Skłodowskiej-Curie tj:

 • Innovative Training Networks (ITN): projekty te mają na celu kompleksowe szkolenia początkujących naukowców, w tym doktorantów, realizowane przez międzynarodowe zespoły badawcze i instytucje pozaakademickie;

Termin składania wniosków to 12 stycznia 2016 (godz. 17:00).

 • Researchers’ Night: celem Nocy Naukowców jest przybliżenie zawodu naukowca obywatelom, zwiększenie świadomości społecznej w zakresie działań badawczych i innowacyjnych oraz zachęcanie młodych ludzi do podejmowania kariery naukowej.

Termin składania wniosków to 13 stycznia 2016 (godz. 17:00).

Więcej w ogłoszeniu KPK.


Europejska Rada ds. Badań Naukowych. ERC Consolidator Grants

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) otworzyła konkurs na granty dla naukowców pragnących wzmocnić swój zespół lub program badawczy i ugruntować niezależność naukową: ERC Consolidator Grants.

O granty mogą starać się naukowcy 7-12 lat po doktoracie (okres liczony od dnia otrzymania stopnia do 1 stycznia 2016 r.).

Termin składania wniosków upływa 2 lutego 2016 r.

Więcej w ogłoszeniu KPK.


Komisja Europejska. Zdrowie w programie Horyzont 2020

Komisja Europejska otworzyła 2 konkursy w obszarze „Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan”.

Konkurs DIGITAL SECURITY FOCUS AREA składa się z 8 tematów, ale otwarte są dwa:

Konkurs PERSONALISED MEDICINE, w którym wnioski można składać w 23 tematach:

jednoetapowe otwarte do 16 lutego 2016 r.

jednoetapowe otwarte do 12 kwietnia 2016 r.

jednoetapowe otwarte do 13 kwietnia 2016 r.

Więcej w linkach do poszczególnych tematów konkursowych.


Narodowe Centrum Nauki. Konkursy OPUS 10, PRELUDIUM 10, SONATA 10 i POLONEZ 1

Koordynatorzy Dyscyplin ogłosili konkursy:

 • OPUS 10 na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów
 • PRELUDIUM 10 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora
 • SONATA 10 na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora
 • POLONEZ 1 na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy

Więcej informacji w linkach do poszczególnych konkursów.

Termin składania wniosków w ww. konkursach to 15 grudnia 2015 r.

 

European Council, Horizon 2020. Konkurs Innovative Medicine Initiative 2 (H2020-JTI-IMI2-2015-06)

Inicjatywa Leków Innowacyjnych (Innovative Medicine Initiative 2 – IMI 2) zachęca małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), średniej wielkości przedsiębiorstwa, organizacje pacjentów, organy regulacyjne, zespoły naukowe, przemysł, szpitale i inne organizacje do tworzenia konsorcjów i udziału w nowych projektach IMI.

Właśnie otwarty 6. konkurs IMI 2. obejmuje następujące zagadnienia:

Bezpieczeństwo nowych leków

1. Development of Quantitative System Toxicology (QST) approaches to improve the understanding of the safety of new medicines

Zakażenie dróg oddechowych wirusem RS

2. Establishing impact of respiratory syncytial virus (RSV) infection, resultant disease and public health approach to reducing the consequences

Tematy nowego programu Big Data for Better Outcomes

3. Real World Outcomes Across the Alzheimer’s disease (AD) Spectrum (ROADS) to Better Care

4. Development of an outcomes-focused platform to empower policy makers and clinicians to optimize care for patients with hematologic malignancies.

Szczegóły i wymagane dokumenty na stronie IMI.

Wnioski można przesyłać do 12 stycznia 2016 r.

KPK zaprasza do konsultowania pomysłów i wniosków z ekspertem:

anna.pytko@kpk.gov.pl

 


 

Dane IPiN niezbędne do wypełniania wniosku o finansowanie projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki

LINK

Nowe ogłoszenia

Narodowe Centrum Nauki (NCN). Konkursy MAESTRO 7, HARMONIA 7 i SONATA BIS 5

Koordynatorzy Dyscyplin ogłosili konkursy MAESTRO 7, HARMONIA 7 i SONATA BIS 5.

 • MAESTRO 7 na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe;
 • HARMONIA 7 na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej;
 • SONATA BIS 5 na projekty badawcze, mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Więcej informacji w linkach do poszczególnych konkursów.

Termin składania wniosków w ww. konkursach to 15 września 2015 r.EUROAXESS. Baza ofert stypendialnych

Aktualne oferty stypendialne (przeważnie na staże zagraniczne) i grantów na zagraniczne wyjazdy i pobyty badawcze można znaleźć w bazie EURAXCESS.


Europejska Rada Ds. Badań Naukowych (ERC – European Research Council)

ERC/ADG: Advanced Grant

Granty ERC/ADG wspierają najlepsze, innowacyjne projekty badawcze, przygotowane przez doświadczonych, samodzielnych naukowców o uznanym dorobku, mających już praktykę w kierowaniu zespołem.

Adresaci
Naukowcy ze stopniem doktora lub wyższym i z liczącym się dorobkiem ostatnich 10 lat.

Zasady grantu
Projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin wiedzy. Za przebieg projektu odpowiedzialny jest „główny badacz” – lider stworzonego przez siebie zespołu badawczego. Zarówno lider, jak i członkowie zespołu pochodzić mogą z dowolnego kraju świata. Projekt wykonywany jest w wybranej przez głównego badacza instytucji goszczącej (może to być instytucja macierzysta), która jednak musi znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem H2020. Instytucja goszcząca lidera i jego zespół zobowiązuje się do zapewnienia projektowi wszelkiego wsparcia. Udział w projekcie innych instytucji wymaga specjalnego uzasadnienia. Projekt może trwać do 5 lat.

Zasady finansowania
Budżet projektu może dochodzić do 2,5 mln. euro (po spełnieniu pewnych warunków – do 3,5 mln. euro; szczegóły w Programie Pracy). Można z niego pokryć następujące wydatki:

 • Koszty osobowe, czyli wynagrodzenie osób pracujących w projekcie, także doktorantów, studentów, personelu technicznego itp., zgodnie z umową o pracę na czas nieokreślony lub określony, na cały etat albo część etatu. Obowiązują stawki stosowane w danym kraju i instytucji. Ponadto wynagrodzenie lidera zespołu może być zwiększone o równowartość kwoty 8000 € rocznie w przypadku pracy na rzecz projektu w wymiarze pełnego etatu lub – w przypadku części etatu – proporcjonalną część tej kwoty.
 • Zakupy aparatury i usług. W przypadku aparatury chodzi o koszty amortyzacji zgodnie z zasadami stosowanymi w danej instytucji.
 • Szkolenia. Można sfinansować przeszkolenie zarówno obsługi technicznej, jak i przyszłych użytkowników aparatury.
 • Wyjazdy. Finansować można koszty podróży i pobytu, także udział w konferencjach, w tym wpisowe.
 • Podwykonawstwo, czyli zlecenia zewnętrzne (subcontracting). W zasadzie projekt powinien być wykonany siłami instytucji goszczącej. Zlecenia zewnętrzne mogą dotyczyć jedynie ograniczonej części projektu, a konieczność skorzystania z nich musi zostać uzasadniona w opisie projektu.
 • Publikacja i rozpowszechnianie wyników badań, w tym zgodnie z zasadami Open Access
 • Koszty pośrednie wynoszą do 25% kosztów bezpośrednich, bez podwykonawstwa.

Ponadto MNiSW uruchomiło w 2010 r. program „IDEAS Plus”, finansujący projekty złożone do ERC na konkursy Starting Grants, Consolidator Grants i Advanced Grants, które uzyskały wysoką ocenę, ale nie zostały zakwalifikowane do finansowania. Zaproszenia do tego programu kierowane są przez MNiSW imiennie, po ogłoszeniu przez ERC wyników konkursów w danym roku. Komunikat o utworzeniu programu IDEAS Plus znajduje się pod adresem:

http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/dce610fabcfe085e566d0d34452e0b84.pdf.

Zasady aplikowania
Wniosek przygotowuje zainteresowany naukowiec w porozumieniu z wybraną przez siebie instytucją goszczącą. Wniosek przesyła się do Komisji Europejskiej poprzez Participant Portal (–>Funding Opportunities –> Calls). Pod adresem każdego konkursu dostępne są dokumenty niezbędne do przygotowania projektu: Program Pracy (Work Programme) i Informacja dla Wnioskodawców (Information for Applicants).

Nabór wniosków do 02.06.2015; godz. 17:00.

Więcej w ogłoszeniu KPK.

Archiwum Archiwum2
Web Design BangladeshBangladesh Online Market