Projekt „Zakup tomografu, przebudowa infrastruktury teletechnicznej i remont pracowni diagnostycznej”
Nr POIS.09.02.00-00-0113/17
w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

 


Umowa o dofinansowaniu Projektu została zawarta 28 grudnia 2017 roku pomiędzy Ministrem Zdrowia a Instytutem Psychiatrii i Neurologii.

Wartość Projektu: 5420669,45 zł, w tym dofinansowanie UE: 4336535,56

Planowany termin zakończenia realizacji Projektu: 31.08.2018 r.

 
Zdjęcia obrazujące stan pracowni przed rozpoczęciem inwestycji:

Umowa o dofinansowanie:

Umowa.pdf


Web Design BangladeshBangladesh Online Market