INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII

II KLINIKA NEUROLOGICZNA


Prof. dr hab. med. ANNA CZŁONKOWSKA
___________________________________________________

STANOWISKO I MIEJSCE PRACY:          
Profesor i Kierownik II Kliniki Neurologicznej
Instytut Psychiatrii i Neurologii

Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, Polska

Fax: (4822) 842 40 23, tel.: (4822) 842 76 83

e-mail: czlonkow@ipin.edu.pl

DATA URODZENIA:           15.06.1943

MIEJSCE URODZENIA:     Warszawa, Polska                                               

WYKSZTAŁCENIE I SZKOLENIE PODYPLOMOWE:
1960 - 1966 - Akademia Medyczna, Warszawa

1969 - 1975 - staż specjalizacyjny do specjalizacji z neurologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

STOPNIE NAUKOWE I ZAWODOWE
1966 - Dyplom lekarski AM, Warszawa

1971 - Doktor nauk medycznych na podstawie pracy "Badania nad hemolizą w chorobie Wilsona"

1975 - II stopień specjalizacji z neurologii

1977 - Doktor habilitowany nauk medycznych na podstawie pracy:                                           „Zaburzenia immunologiczne w chorobie Wilsona z uwzględnieniem wpływu leczenia d-penicylaminą”

1985 - Profesor

FUNKCJE W MIĘDZYNARODOWYCH
TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH:
1981 - 2000

Członek, Medical Advisory Board, International Federation of Multiple Sclerosis Societies

1992 - nadal

Członek, Program Commitee of European Stroke Conference

1996 - 2000

Delegat Polski, European Committee for Treatment and Research of Multiple Sclerosis

1997- nadal

Członek Executive Board Central and East European Stroke Society

1997 - 2003

Prezes, Bye Laws and Membership Committee of European Federation of Neurological Societies

1999 - 2008

Delegat Polski do European Federation of Neurological Societies

2000 - 2008

Członek, Directory Board of International Stroke Society

2002 - 2008

Członek, Executive Committee of European Stroke Council

2004 - 2008

Prezes, Central and East European Stroke Society

2008 - 2012

Członek Directory Board of European Stroke Organization

2008 - nadal

Członek Directory Board of World Stroke Organization

2011 - nadal

Przewodnicząca Scientific Stroke Panel, European Federation of Neurological

Societies

FUNKCJE W KRAJOWYCH TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH:
1981 – 1983 oraz
1991 - 1996
Vice przewodnicząca Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

1989 - 2000
Vice przewodnicząca Sekcji Chorób Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

1993 - nadal
Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

1996 - 1999
Prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

2000 - nadal
Przewodnicząca Sekcji Chorób Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

2001 - 2003
Vice prezes Polskiego Towarzystwa Badań Mózgu

2002 - 2005
Vice prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą

2008 - nadal
Przewodnicząca Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

ZATRUDNIENIE:
1969 - 1985
Asystent, adiunkt , docent (od 1973 - kierownik Pracowni Immunologicznej w Zakładzie Genetyki, a następnie II Klinice Neurologicznej, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

1985 - nadal
Profesor i Kierownik II Kliniki Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

2001 - 2012
Kierownik zespołu, Katedra Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa

STAŻE NAUKOWE:
1972 - 1973
Stypendysta w British Council w dziedzinie neuroimmunologii (11 miesięcy w Guy’s Hospital)

1978 - 1985
stypendysta Max Planck Gesselschaft w dziedzinie neurobiologii Max-Planck Institut fur Psychiatrie, Abt. Neuromorphologie, Monachium i Martinsried, Niemcy (6 wizyt, łącznie 2,5 roku)

1988
Stypendysta American Multiple Sclerosis Society, w dziedzinie neuroimmunologii, Department of Neurology, University of Chicago, USA (6 miesięcy)

1992
stypendysta Max Planck Gesselschaft, w dziedzinie neuroimmunologii Max-Planck Institut fur Psychiatrie, Abt. Neuroimmunologie, Martinsried, Niemcy (6 miesięcy)

1993 - 1997
krótkie kilkukrotne pobyty naukowe w Departament of Neurology, Ilinois University at Chicago, USA ( 5 miesięcy)

GRANTY NAUKOWE:
1991 -1997
Fundacja Marii Skłodowskiej Curie. Dwa granty na badania epidemiologiczne na badania udarów mózgu w Polsce

1999-2002
Bundesministerium fur Bildung und Forschung (BMBF) Grant „Badania mutacji w genie choroby Wilsona”.

1993 - 1995
Grant KBN - „Badanie ekspresji fragmentów zmiennych łańcucha gamma receptora dla antygenu limfocytów T w płynie mózgowo-rdzeniowym chorych na stwardnienie rozsiane”

1997 - 2000
Grant KBN - „Ekspresja cząsteczek adhezyjnych na leukocytach krwi obwodowej u chorych z niedokrwiennymi udarami mózgu”

2001 - 2003
Grant KBN – „Morfologia zmian miażdżycowych w tętnicach szyjnych w obrazie ultrasonograficznym u chorych z udarem niedokrwiennym mózgu” (promotorski)

2003 - 2004
Grant KBN – „ Ocena wpływu dożylnie podawanego metloprednizolonu na parametry układu immunologicznego u chorych na stwardnienie rozsiane w trakcie rzutu choroby” (promotorski).

2003 - 2005
Grant Polpharma – „ Badanie modulującego wpływu reakcji autoimmunologicznej na przebieg procesu neurodegeneracyjnego w modelu mysim C57BL/6”

2003 - 2006
Grant zamawiany Polsko-Niemiecki we współpracy z Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego „ Wpływ lewodopy na terapię afazji u pacjentów po udarze mózgu"

2004 - 2006
Grant KBN – „Ocena neuroprotekcyjnej roli autoreaktywnych limfocytów T w modelach eksperymentalnej neurodegeneracji”.

2007 - 2010
Grant MNiSW - Metabolizm homocysteiny a przebieg kliniczny choroby Wilsona.

2007 - 2010
Grant zamawiany Polsko-Niemiecki we współpracy z Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego „Efekt przezczaszkowej stymulacji magnetycznej łączonej z:
a) konwencjonalną terapią językową w afazji,
b) z konwencjonalną fizjoterapią w rehabilitacji chorych z poudarowym niedowładem kończyny górnej”

2009 - 2012 Grant MNiSW
„Czynniki ryzyka, częstość występowania oraz obraz kliniczny zespołu hiperperfuzyjnego po angioplastyce i endarterektomii tętnicy szyjnej wewnętrznej ”

2011 - 2014
Grant MNiSW
„ Metabolizm żelaza a obraz kliniczny choroby Wilsona”


WYRÓŻNIENIA
1987
Nagroda Rady Naukowej MZiOS za cykl prac dotyczących zaburzeń immunologicznych w stwardnieniu rozsianym (kierownik zespołu).

1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012 Wyróżnienia I
o Rady Naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii (zespołowe)

1997- nadal
Członek Korespondent Deutsche Gesellschaft fur Neurologie

1999- 2009
Członek Korespondent Polskiej Akademii Umiejętności

2002, 2003, 2004, 2006
I miejsce w rankingu tygodnika „Newsweek” na najlepszy oddział neurologii

2006
I miejsce w rankingu tygodnika „Newsweek” na najlepszy oddział leczenia udaru mózgu w Polsce

2006- nadal
Członek Korespondent American Neurological Association

2006
Nagroda zespołowa Ministra Zdrowia za cykl publikacji dotyczących roli i reakcji zapalnej w patogenezie choroby Parkinsona

2008
Nagroda zespołowa Ministra Zdrowia z współredakcję książki „Udar Mózgu”

2009
Członek, Royal College of Physicians of Edinburgh

2009
Członek Czynny Polskiej Akademii Umiejętności

2010
Członek Korespondent Polskiej Akademii Nauk

STANOWISKA ADMINISTRACYJNE:
1992 - 1996 Zastępca Dyrektora d/s Neurologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

INNA DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA:
Rady naukowe
1987 - nadal                 
Członek Rady Naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii

2003 - 2010            
Członek Rady Naukowej ds. Problemu NTM

2007 - nadal                 
Członek Rady Naukowej Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego

2007 - 2011            
Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii

1997 - 2002                  
Koordynator Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Udaru Mózgu

2003 - 2008                  
Koordynator programu POLKARD ( Profilaktyka i Leczenie Chorób Sercowo-Naczyniowych) – Neurologia

2008 – nadal                
Delegat z ramienia Polskiej Akademii Nauk do Medical Research Council, European Science Foundation

2012 - nadal                 
Członek European Research and Innovation Area Board (ERIAB)

Redakcje
1982 - 1997                 
Członek Kolegium Redakcyjnego „Neurologii i Neurochirurgii Polskiej”

1997 - nadal                
Członek Komitetu Redakcyjnego „Neurologii i Neurochirurgii Polskiej”

1996 - nadal                
Członek Kolegium Redakcyjnego „Postępy w Psychiatrii i Neurologii”

1997 - nadal               
Członek Kolegium Redakcyjnego „Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii”

1999 - nadal               
Członek Rady Naukowej „Medycyna Praktyczna”

2000 - nadal                
Członek Rady Programowej „Postępy Farmakoterapii”

2001- nadal                 
Członek Komitetu Redakcyjnego „Neurologii Praktycznej”

2002 - nadal                
Członek Rady Naukowej „Neurologica Neurogeriatria”

2003 - 2010                 
Redaktor polskiego wydania „Neurology”

2010 – nadal               
Współredaktor Medycyna Praktyczna-Neurologia

Koordynator badań lub programów
1993 - 1996                 

Krajowy Koordynator badania: International Stroke Trial

1997 - 2002                 
Krajowy Koordynator badania: MRC Multicentre Study of Early Epilepsy and Single Seizures (MESS)

2000 - 2003                 
Krajowy Koordynator badania „Early GABA-ergic Activation Study in Stroke (EGASIS)

2003 - nadal                
Krajowy Koordynator badania: Efficacy of Nitric Oxide in Stroke trial (ENOS)

2003 - nadal                
Krajowy Koordynator europejskiego rejestru leczenia trombolitycznego (Safty Implementation Thrombolysis Study- SITS)

2004 - 2012           
Krajowy Koordynator badania: International Stroke Trial – 3

Główny Badacz w badaniach klinicznych z dziedziny padaczki, stwardnienia rozsianego, leczenia w ostrym okresie udaru, badań w profilaktyce wtórnej udaru

Komitet Wykonawczy w dziedzinie wdrażania „Deklaracji Helsingborgskiej” WHO w Europie

GŁÓWNE ZAINTERESOWANIA:
Choroby naczyniowe mózgu
Stwardnienie rozsiane i neuroimmunologia
Choroba Wilsona
Neurorehabilitacja
Badania kliniczne

PROMOTOR PRAC DOKTORSKICH:
36 zakończonych

HABILITACJE Z ZESPOŁU:
7 zakończonych

PUBLIKACJE
prace oryginalne: w czasopismach polskich – 91
prace oryginalne: w czasopismach zagranicznych – 221 ( i 17 z nich jako współbadacz w badaniach sponsorowanych i 7 w badaniach klinicznych akademickich)
prace poglądowe: w czasopismach polskich - 227
prace poglądowe: w czasopismach zagranicznych- 14
książki - (jako autor lub współautor) - 63
Sumaryczny IF prac opublikowanych: 495,499 (1119,686 z badaniami klinicznymi)
Całkowity indeks cytowań: 3893
Współczynnik Hirscha: 30

OSTATNIE NAJWAŻNIEJSZE PRACE

1. P. Ferenci, A. Członkowska, U. Merle, S. Ferenc, G. Gromadzka, C. Yurdaydin, W. Vogel, R. Bruha, H.T. Schmidt, W. Stremmel, Late‑onset Wilson’s disease, Gastroenterol. 2007, 132, 1294–1298.

2. A. Członkowska, M. Skowrońska, M. Niewada, Stroke service in Central and Eastern Europe, International J. Stroke 2007, 2, 276–278.

3. D. Mirowska‑Guzel, A. Mach, G. Gromadzka, A. Członkowski, A. Członkowska, BDNF A196D and C270T gene polymorphism and susceptibility to multiple sclerosis in the polish population. Gender differences, J. Neuroimmunol. 2008, 193, 170–172.

4. I. Kurkowska‑Jastrzębska, E. Bałkowiec‑Iskra, A. Ciesielska, I. Joniec, A. Cudna. M.M. Zaremba, A. Członkowski, A. Członkowska, Decreased inflammation and augmented expression of trophic factors correlate with MOG‑induced neuroprotection of the injured nigrostriatal system in the murine MPTP model of Parkinson’s disease, Int. Immunopharmacol. 2009, 9, 781–791.

5. A. Czernuszenko, A. Członkowska, Risk factors for falls in stroke patients during inpatient rehabilitation, Clin. Rehabil. 2009, 23, 176–188.

6. A. Kobayashi, J.M. Wardlow, R.I. Lindley, S.C. Lewis, P.A.G. Sandercock, A. Członkowska on behalf of the IST‑3 Collaborative Group, Oxfordshire community stroke project clinical stroke syndrome and appearances of tissue and vascular lesions on pretreatment CT in hyperacute ischemic stroke among the first 510 patients in the third international stroke trial (IST‑3), Stroke 2009, 40, 3, 743–748.

7. MJ. O’Donnell, D. Xavier, L. Liu, H. Zhang, SL. Chin, P. Rao-Melacini, S. Rangarajan, S. Islam, P. Pais, MJ. McQueen, C. Mondo, A. Damasceno, P. Lopez-Jaramillo, GJ. Hankey, AL. Dans, K. Yussof, T. Truelsen, HC. Diener, RL Sacco, D. Ryglewicz, A. Członkowska, C. Weimar, X. Wang, S. Yusuf, ; INTERSTROKE investigators, Risk factors for ischeamic and intracerebral haemorrhagic stroke in 22countries (the INTERSTROKE stroke): a case-control study, Lancet, 2010, 10, 376 (9735), 112-23.

8. A. Członkowska, M. Niewada, I. Sarzyńska-Dugosz, A. Kobayashi, M. Skowrońska, Ten years of stroke programmes in Poland: Where did we start? Where did we get to?, Int. J. Stroke 2010, 5, 414-416.

9. G. Gromadzka, M. Rudnicka, G. Chabik, A. Przybyłkowski, A. Członkowska, Genetic variability in the methylenetetrahydrofolate reductase gene (MTHFR) affects clinical expression of Wilson’sdisease. J. Hepatology 2011, 55, 4, 913-919.

10. R. Mikulik, P. Kadlecova, A. Członkowska, A. Kobayashi, M. Brozman, V. Svigelj, L. Csiba,     K. Fekete, J. Korv, V. Demarin, A. Vilionskis, D. Jatuzis, Y. Krespi, N. Ahmed, for the Safe Implementation of Treatment in Stroke-East Registry (SITS-EAST) Investigators, Factors influencing in-hospital delay in treatment with intravenous thrombolysis, Stroke 2012, 43, 6, 1578-1583.

11. M. Karliński, A. Kobayashi, R. Mikulik, D. Sanak, N. Wahlgren and A. Członkowska on behalf of the SITS-EAST Collaborative Group, Intravenous alteplase in ischemic stroke patients not fully adhering to the current drug license in Central and Eastern Europe, Int. J. Stroke, 2012, 7, 615-622

12. IST-3 callaborative group, P. Sandercock, JM Wardlaw, RI Lindley, M. Dennis, G. Cohen, G. Murray, K. Innes, G. Venables, A. Członkowska, A. Kobayashi, S. Ricci, V. Murray, E. Berge, KB Slot, GJ Hankey, M. Correia, A. Peeters, K. Matz, P. Lyrer, G. Gubitz, SJ Phillips, A. Arauz, The benefits and harms of intravenous thrombolysis with recombinant tissue plasminogen activator within 6 h of acute ischaemic stroke (the third international stroke trial [IST-3]): a randomised controlled trial, Lancet, 2012, 23, 379, 2352-2363.

PRACE POGLĄDOWE

1. A. Członkowska, M. Leśniak, Pharmacotherapy in stroke rehabilitation, Export Opin Pharmacother. 2009, 10, 8, 1249–1259.

2. A. Członkowska, I. Kurkowska-Jastrzębska, Inflammation and gliosis in neurological diseases – clinical implication, J. Neuroimmunolog. 2011, 231, 78-85.

3. P. Ferenci, A. Członkowska,  W. Stremmel, R. Houwen, W. Rosenberg, M. Schilsky - European Association for the Study of the Liver, EASL clinical practice guidelines: Wilson’s disease, J. Hepatology 2012, 56, 871-.