INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII

II KLINIKA NEUROLOGICZNA


GŁÓWNE KIERUNKI BADAWCZE
___________________________________

Udar mózgu:

• Epidemiologia udaru mózgu: opieka szpitalna nad pacjentami z udarem mózgu w Polsce; wpływ wieku, płci i innych czynników ryzyka na nasilenie zmian miażdżycowych w tętnicach szyjnych oraz na ryzyko i rokowanie w udarze mózgu.
• Leczenie i profilaktyka udaru mózgu: ocena bezpieczeństwa i skuteczności inwazyjnych metod leczenia zmian miażdżycowych; wskazania i skuteczność dożylnego leczenia trombolitycznego poza obecnymi wytycznymi; ocena nowych metod leczenia udarów mózgu w programach międzynarodowych.
• Procesy immunologiczne i zapalne w patogenezie zmian miażdżycowych w tętnicach szyjnych, patofizjologii udaru mózgu i zjawiska restenozy po przeprowadzonym zabiegu poszerzenia tętnic szyjnych metodą endarterektomii lub przezskórnej angioplastyki połączonej z implantacją stentu wewnątrznaczyniowego,
• Wpływ zmienności genetycznej na nasilenie zmian miażdżycowych, na ryzyko wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu oraz na rokowanie poudarowe.

Stwardnienie rozsiane (SM):

• Parametry immunologiczne w SM - poszukiwanie czynników monitorujących przebieg choroby i rokowanie
• Podłoże genetyczne a ryzyko wystąpienia i rokowanie w SM,
• Farmakoekonomia w SM

Choroba Wilsona:

• Skale kliniczne w ocenie stanu neurologicznego chorych,
• Przydatność nowych technik neuroobrazowania w diagnozowaniu i monitorowaniu skuteczności leczenia,
• Ocena skuteczności różnych metod leczenia choroby Wilsona
• Zależności między genotypem genu ATP7B a obrazem fenotypowym; zmienność fenotypowa wśród członków rodzin,
• Poszukiwanie genetycznych i biochemicznych czynników modyfikujących obraz kliniczny choroby Wilsona
• Ocena zaburzeń behawioralnych i emocjonalnych

Neurologiczne zespoły paraneoplastyczne:
• Diagnostyka i leczenie,
- Epidemiologia
• Poszukiwanie zależności pomiędzy rodzajem i lokalizacją nowotworu, obserwowanym zespołem neurologicznym, a obecnością w surowicy różnych typów przeciwciał przeciwneuronalnych
- Poszukiwanie predyspozycji genetycznych do występowania paraneoplastycznych zespołów neurologicznych (ze szczególnym uwzględnieniem zmienności dotyczącej antygenów głównego układu zgodności tkankowej, MHC)

Neuroimmunologia doświadczalna i procesy neurodegeneracyjne:

• Rola zapalenia w procesach neurodegeneracji,
• Postępowanie immunomodulujące w procesach neurodegeneracji
• Rola układu dopaminergicznego w kontrolowaniu procesów immunologicznych,
• Wpływ wieku i płci na procesy neurodegeneracji.

Neurorehabilitacja

• Wpływ wieku, parametrów klinicznych (powikłań), rozległości uszkodzenia mózgu (z zastosowaniem TMS i neuroobrazowania), czynników genetycznych na proces powrotu do samodzielności po udarze mózgu.
• Farmakologiczne metody wspomagające proces rehabilitacji

Neuropsychologia:

• Przywrócenie kognitywnych funkcji po udarze mózgu – nowe strategie rehabilitacyjne,
• Wpływ nielingwistycznych, kognitywnych dysfunkcji w terapii językowej u pacjentów z afazją,
• Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna i bezpośrednia stymulacja elektryczna w połączeniu z tradycyjnymi metodami terapii afazji po udarze mózgu,
• Ocena związków pomiędzy zdrowieniem a reorganizacją kory mózgowej (monitorowanej przez fMRI) u pacjentów z zespołem zaniedbywania stronnego w różnych metodach terapeutycznych.

Fizjoterapia:

• Nowe metody w rehabilitacji funkcji motorycznych (terapia wymuszona koniecznością, przezczaszkowa stymulacja magnetyczna),
• Badanie wzorców chodu i funkcji kończyn górnych pacjentów po przebytym udarze mózgu za pomocą trójwymiarowej analizy kinematycznej.