INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII

II KLINIKA NEUROLOGICZNA


UZYSKANE STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE
___________________________________

Tytuły profesora

Helena Nielubowiczowa (1974).

Anna Członkowska (1985).

Habilitacje

Urszula Fiszer „Limfocyty T typu gd i białka szoku cieplnego w chorobach neurologicznych” (1996).

Danuta Ryglewicz „Umieralność i śmiertelność w udarach mózgu - ocena czynników wpływających na poziom umieralności z powodu udarów mózgu w Polsce” (1997)

Dagmara Mirowska-Guzel "Rola metaloproteaz i ich inhibitorów  w patogenezie i przebiegu stwardnienia rozsianego i udaru niedokrwiennego mózgu" (2009)

Joanna Seniów "Proces zdrowienia chorych z afazją poudarową w kontekście współwystępujących nielingwistycznych dysfunkcji poznawczo-behawioralnych" (2010)

Iwona Kurkowska-Jastrzębska „Wpływ reakcji autoimmunologicznej na przebieg procesu neurodegeneracji w ośrodkowym układzie nerwowym” (2010)

Grażyna Gromadzka "Czynniki warunkujące efekt fenotypowy mutacji genu ATP7B kodującego adenozynotrójfosfatazę 7B" (2012)

Małgorzata Wiszniewska "Czy istnieją różnice w udarach niedokrwiennych mózgu pomiędzy kobietami i mężczyznami?" (2012)

Adam Kobayashi "Leczenie trombolityczne w udarze niedokrwiennym mózgu – aspekty organizacyjne, kliniczne, radiologiczne i perspektywy leczenia trombolitycznego" (2012)

Tadeusz Mendel "Mózgowa angiopatia amyloidowa w krwotokach mózgowych" (2013)

Tomasz Litwin "Cykl publikacji omawiających czynniki wpływające na obraz kliniczny i rokowanie w przebiegu choroby Wilsona" (2013)

Iwona Sarzyńska-Długosz "Rozwój opieki nad pacjentami z udarem mózgu w latach 2003-2012" (2014)

Doktoraty

Maria Koziak „Zachowanie się lipidów w surowicy krwi w przebiegu udarów mózgowych” promotor W. Horyd (1977).

Bolesław Karwowski „Zespół łuku aorty w przebiegu miażdżycy - obraz kliniczny i leczenie operacyjne” promotor H. Nielubowiczowa (1978).

Danuta Ryglewicz - „Zapalenia dróg oddechowych jako przyczyna zgonu w udarach mózgowych” promotor H. Nielubowiczowa (1978).

Wanda Laskowska Studniarska „Obraz EEG u chorych z padaczką w zależności od wieku” promotor W. Horyd (1978).

Krystyna Dąbrowska „Badanie elektroencefalograficzne w zakrzepach tętnic pozaczaszkowych” promotor W. Horyd (1979).

Barbara Cyrta „Ocena odczynowości immunologicznej komórkowej w udarach mózgu” promotor H. Nielubowiczowa (1980).

Elżbieta Jura „Zależności obrazu EEG od obszaru uszkodzenia w przebiegu schorzeń naczyniowych mózgu” promotor W. Horyd (1980).

Jadwiga Szymchel „ Zespoły kręgowo-podstawne, obraz kliniczny i anatomo-patologiczny” promotor H. Nielubowiczowa (1983).

Leszek Klimczak „Tętniaki mózgowe, obraz kliniczny, leczenie zachowawcze i chirurgiczne” promotor H. Nielubowiczowa (1983).

Ewa Bertrand "Objawy i zespoły mózgowe zwężeń i niedrożności tętnic podobojczykowych w przebiegu miażdżycy." promotor H. Nielubowiczowa (1984).

Arleta Kuczyńska Zardzewiały "Objawy kliniczne zwężeń i niedrożności tętnic szyjnych” promotor H. Nielubowiczowa(1986).

Joanna Jachowicz Jeszka „Wiązanie 3H spiroperydolu przez limfocyty pacjentów z chorobami układu pozapiramidowego” promotor A. Członkowska (1987).

Urszula Fiszer „Zaburzenia immunologiczne w chorobie Parkinsona z uwzględnieniem leczenia lewodopą” promotor A. Członkowska (1989).

Anna Rozenfeld „Ultradźwiękowa metoda dopplerowska w ocenie patologii tętnicy szyjnej wewnętrznej” promotor A. Członkowska - I Wydział Lekarski AM w Warszawie (1991).

Tadeusz Mendel „Ocena leczenia Naloksonem niedokrwiennych udarów mózgowych w początkowym okresie choroby. Podwójnie ślepa próba” promotor A. Członkowska (1991).

Małgorzata Wiszniewska „Zmiany prędkości przepływu krwi w tętnicach pozaczaszkowych w zależności od wieku” promotor A. Członkowska (1992).

Waldemar Fryze „Antygeny układu zgodności tkankowej u chorych ze stwardnieniem rozsianym” promotor A. Członkowska (1992).

Katarzyna Bieganowska „Zmiany w układzie immunologicznym u myszy z doświadczalnym modelem choroby Parkinsona wywoływanym 1-metylo-4- fenylo-1,2,3,6-tetrahydropirydyną (MPTP)” promotor A. Członkowski - I Wydział Lekarski AM w Warszawie (1993).

Witold J. Palasik „Zastosowanie Veinoglobuliny w profilaktyce infekcji u chorych we wczesnym okresie udaru mózgu” promotor A. Członkowska (1994).

Jacek Zaborski „Zastosowanie aparatu Phast System do oznaczania oligoklonalnosci białek płynu mózgowo-rdzeniowego u chorych na stwardnienie rozsiane i inne procesy zapalne układu nerwowego” promotor A .Członkowska (1996).

Jolanta Gajda „Analiza obrazu klinicznego i przebiegu choroby Wilsona” promotor A.Członkowska (1996).

Justyna Zielińska „Rola przeciwciał antykardiolipinowych w patogenezie udaru mózgu” promotor A. Członkowska (1998).

Joanna Seniów „Neuropsychologiczna charakterystyna funkcjonowania poznawczo-emocjonalnego osób z chorobą Wilsona” promotor D. Kądzielawa - Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski (1999).

Ibrahim El Baroni „Analiza przyczyn wczesnej śmiertelności chorych z udarem niedokrwiennym w Polsce”. promotor A. Członkowska (2000).

Anna Podgórska „Wpływ przejaśnienia okołokomorowego na rokowanie w udarach mózgu” promotor A. Członkowska (2000).

Maciej Krawczyk „Aktywność motoryczna pacjentów po przebytym udarze mózgowym” promotor J. Grossman - Wydział Rehabilitacji AWF Warszawa (2000).

Beata Tarnacka „Poziom kompleksów immunologicznych i białek ostrej fazy oraz ich wpływ na przebieg i rokowanie w udarze niedokrwiennym mózgu” - promotor A. Członkowska (2003)

Agata Włodek „Zgodność pomiędzy klasyfikacją Oxfordshire Community Stroke Project, a obrazem w tomografii komputerowej mózgu w udarach niedokrwiennych” - promotor A. Członkowska (2003).

Marek Nowaczenko „Morfologia zmian miażdżycowych w tętnicach szyjnych w obrazie ultrasonograficznym u chorych z udarem niedokrwiennym mózgu” - promotor A. Członkowska (2004)

Grażyna Gromadzka ”Kinetyka ekspresji mRNA i białka TNF-a i IL-10 w krwi obwodowej pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu” - promotor: A. Członkowski (2004)

Tomasz Litwin - „Ocena wpływu deksametazonu na proces zapalny oraz uszkodzenie komórek dopaminergicznych w modelu zwierzęcym choroby Parkinsona wywoływanym przez 1-metylo-4-fenylo-1,2,3,6-tetrahydropirydynę (MPTP) u myszy”- promotor: A. Członkowska (2004)

Adrianna Michalak - Wilczek "Udary niedokrwienne u dzieci – etiologia, aspekty kliniczne i radiologiczne" - promotor: A. Członkowska (2004)

Iwona Sarzyńska-Długosz -"Czynniki ryzyka, przebieg kliniczny oraz rokowanie w powtórnych udarach mózgu”- promotor: A. Członkowska (2004)

Maciej Niewada -"Ocena kosztów hospitalizacji chorych z pierwszym udarem mózgu w Polsce"- promotor: A. Członkowski (2004)

Lidia Ledzion - „Ocena zaburzeń czynności dolnych dróg moczowych u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym" - promotor: A. Członkowska (2005)

Adam Kobayashi - "Migotanie przedsionków jako czynnik ryzyka udaru mózgu" - promotor: A. Członkowska (2006)

Katarzyna Kurowska - " Ocena wpływu na parametry immunologiczne dożylnie podawanego Metyloprednizolonu chorym na stwardnienie rozsiane w trakcie rzutu choroby" - promotor: A. Członkowska (2006)

Agnieszka Ciesielska - "Zmiana ekspresji mRNA dla wybranych cytokin i aktywacji komórek glejowych w modelu zwierzęcym choroby Parkinsona" promotor A. Członkowski (2006)

Anna Czernuszenko - "Częstość występowania i czynniki ryzyka upadków pacjentów rehabilitowanych stacjonarnie po incydencie naczyniowo-mózgowym”, promotor A. Członkowska (2007)

Marta Skowrońska - "Polski wieloośrodkowy Szpitalny Rejestr Udaru Mózgu: różnice w jakości opieki nad pacjentem w ostrej fazie udaru mózgu", promotor A. Członkowska (2008)

Beata Błażejewska-Hyżorek - "Polimorfizm w genie dla apolipoproteiny E a zaawansowanie zmian miażdżycowych w tętnicach szyjnych", promotor A. Członkowska (2008)

Wojciech Czepiel - "Częstość występowania oraz wartość rokownicza ogniskowych zespołów zaburzeń poznawczych u chorych po udarze mózgu", promotor A. Członkowska (2008)

Katarzyna Polanowska – "Elektrostymulacja lewej ręki w rehabilitacji chorych z poudarowym zaniedbywaniem wzrokowo-przestrzennym", promotor A. Członkowska (2009)

Marcin Leśniak - "Zaburzenia kontroli ruchów gałek ocznych u osób z chorobą Wilsona", promotor A. Członkowska (2009)

Katarzyna Grabska - "Wpływ nadciśnienia tętniczego występującego przed udarem na rokowanie u pacjentów po udarze mózgu", promotor A. Członkowska (2010)

Anna Mach „Wpływ polimorfizmu genów BDNF i TNF-alfa na ryzyko wystąpienia i przebieg kliniczny stwardnienia rozsianego w populacji polskiej”, promotor D. Mirowska-Guzel (2011)

Konrad Waldowski „Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna w połączeniu z terapią mowy u chorych z poudarową afazją”, promotor J. Seniów (2011)

Jan Bembenek - "Zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych u pacjentów po udarze mózgu", promotor A. Członkowska (2012)

Julia Buczek - "Czynniki ryzyka, częstość występowania oraz obraz kliniczny zespołu hiperperfuzyjnego po angioplastyce i po endarterektomii tętnicy szyjnej wewnętrznej", promotor A Członkowska (2012)

Michał Karliński - "Odstępstwa od protokołu u pacjentów poddawanych dożylnemu leczeniu trombolitycznemu w ramach rejestru Safe Implementation of Thrombolysis in Stroke (SITS) w populacji Polskiej", promotor A. Członkowska (2013)

Marika Litwin - "Wpływ lewodopy na efekt wczesnej rehabilitacji chorych z afazją poudarową", promotor J. Seniów (2013)

Marcin Głuszkiewicz - "Analiza czynników wpływających na czas dotarcia do szpitala pacjentów z ostrym incydentem naczyniowym mózgu", promotor A. Członkowska (2013)

Karolina Dzieżyc - "Ocena przebiegu choroby Wilsona u pacjentów bezobjawowych klinicznie zdiagnozowanych w ramach przesiewowych badań rodzin.", promotor A. Członkowska (2013)

Barbara Januś-Laszuk - "Wpływ powikłań ogólnoustrojowych na przebieg rehabilitacji u osób po przebytym udarze mózgu.", promotor D. Mirowska-Guzel (2013)

Marta Bilik - "Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna w połączeniu z konwencjonalną fizjoterapią w rehabilitacji chorych z poudarowym niedowładem kończyny górnej", promotor A Członkowska (2014)

Grzegorz Chabik - "Różnice w obrazie klinicznym i zaburzeniach metabolizmu miedzi pomiędzy rodzeństwem z chorobą Wilsona”, promotor: A. Członkowska (2014)

Marta Sideway - "Wspomaganie rehabilitacji niedowładu kończyny górnej po udarze mózgu terapią ruchem wymuszonym koniecznością”, promotor: A. Członkowska (2014)

Małgorzata Buksińska-Lisik - "Ocena struktury i funkcji serca pacjentów z chorobą Wilsona.”,
promotor: T. Pasierski (2014)