Zdrowie i dobre samopoczucie Pacjenta jest dla nas priorytetem

Dysponujemy rozbudowaną infrastrukturą

Jesteśmy otwarci na współpracę

Jesteśmy rzetelnym partnerem dla wszystkich współpracujących z nami podmiotów

KIEROWNIK:

dr hab. n. med. prof. nadzw. Iwona Kurkowska-Jastrzębska

KADRA:

prof. dr hab. med. Anna Członkowska
prof. dr hab. Joanna Seniów

dr n. med. Jan Bembenek

dr n. med. Michał Karliński

dr n kult. fiz. Maciej Krawczyk

dr hab. med. Adam Kobayashi

dr hab. med. Tomasz Litwin

dr n.med. Marcin Leśniak

dr hab. med. Tadeusz Mendel

dr n med. Katarzyna Polanowska

dr n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz

dr n. med. Marta Skowrońska

Klinika zajmuje się działalnością leczniczą i naukową. Udziela wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób neurologicznych. Szczególnie  specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu udaru mózgu,  choroby Wilsona, stwardnienia rozsianego i padaczki. Struktura Kliniki obejmuje: Oddział Ogólny i Leczenia Udaru Mózgu, Odział Rehabilitacji Neurologicznej, Oddział Dzienny Rehabilitacji Neurologicznej, Pracownię Neuropsychologii Klinicznej, Pracownię Fizjoterapii, Pracownię Ultrasonografii i Diagnostyki Naczyniowo-Kardiologicznej, Pracownię Neuroimmunologii.

Główne kierunki badawcze:

Udar mózgu: analiza czynników wpływających na przebieg i rokowanie, ocena bezpieczeństwa i skuteczności inwazyjnych metod leczenia zmian miażdżycowych i dożylnego leczenia trombolitycznego; ocena nowych metod leczenia udarów mózgu w programach międzynarodowych; rzadkie przyczyny udarów (choroba Fabry’ego, zespół CADASIL).

Stwardnienie rozsiane:  poszukiwanie czynników monitorujących przebieg i rokowanie; badania genetyczne.

Choroba Wilsona: epidemiologia, nowe metody diagnostyczne, zależności między genotypem genu ATP7B a obrazem fenotypowym choroby; poszukiwanie czynników modyfikujących przebieg choroby, neurobrazowanie; ocena skuteczności  leczenia.

Neuroimmunologia : zespoły paraneoplastyczne (epidemiologia, predyspozycje genetyczne), przeciwciała przeciwneuronalne w chorobach mózgu (autoimmunologiczne zapalenie mózgu,  padaczka, uraz), zaburzenia immunologiczne w udarze mózgu;

Modele eksperymentalnej degeneracji  w ośrodkowym układzie nerwowym – rola reakcji zapalnej; kontrola procesów immunologicznych

Neurorehabilitacja: badanie wpływu wieku, parametrów klinicznych (powikłań), rozległości uszkodzenia mózgu ( z zastosowaniem TMS), czynników genetycznych na proces  powrotu do samodzielności po uszkodzeniu mózgu.

Neuropsychologia: przywrócenie kognitywnych funkcji po udarze mózgu – nowe strategie rehabilitacyjne; plastyczność mózgu – ocena związków pomiędzy zdrowieniem a reorganizacją kory mózgowej (z zastosowaniem fMRI) u pacjentów z zespołem zaniedbywania stronnego w różnych metodach terapeutycznych

Fizjoterapia: nowe metody w rehabilitacji funkcji motorycznych (terapia wymuszona koniecznością, przezczaszkowa stymulacja magnetyczna).

1. Działalność statutowa (2012-2015)

Mechanizmy neurodegeneracji i neuroplastyczności w ośrodkowym układzie nerwowym. Etiopatogeneza i leczenie wybranych chorób układu nerwowego – udar mózgu, choroba Wilsona, stwardnienie rozsiane, choroby zwyrodnieniowe.

2. Międzynarodowe Programy Badawcze: 

ENOS (Efficacy of Nitric Oxide in Stroke)- badanie kliniczne dotyczące leczenia ostrej fazy udaru mózgu;

Koordynator badania: University of Nottingham, Wielka Brytania; koordynator w IPiN: Prof. dr hab. n. med. A. Członkowska; Główni wykonawcy: dr n. med. Katarzyna Grabska, dr hab. n. med. Adam Kobayashi; dr n. med. Tadeusz Mendel)

Czas realizacji od 21.10.2002 – 6.11. 2013r.

Badanie międzynarodowe, wieloośrodkowe, niesponsorowane (projekt akademicki). Do badania włączono 4011 pacjentów, w tym 108 pacjentów hospitalizowanych w II Klinice Neurologicznej IPiN. Zakończono projekt 6.11. 2013 rok

SITS-EAST

Safe Implementation of Treatments in Stroke

Bezpieczne stosowanie terapii w ostrym udarze niedokrwiennym  - międzynarodowe wieloośrodkowe badanie monitorujące skuteczność i bezpieczeństwo terapii w udarze;

Badanie międzynarodowe, wieloośrodkowe,  monitorujące bezpieczeństwo i skuteczność leczenia trombolitycznego zastosowaniem dożylnie podawanego rekombinowanego tkankowego aktywatora plazminogenu (alteplase) w udarze niedokrwiennym mózgu.

Czas realizacji 2003 – w chwili obecne brak planowanego terminu zakończenia

Badanie niesponsorowane,

Koordynator: Karolinska Institutet, Sztokholm, Szwecja, koordynator w IPiN: prof. dr hab. A. Członkowska, dr hab. A. Kobayashi

ACST-2 (Asymptomatic Carotid Surgery Trial

Drugie Badanie Kliniczne Chirurgicznego Leczenia Bezobjawowych  Zwężeń Tętnic Szyjnych

Badanie kliniczne ma na celu porównanie skuteczności i bezpieczeństwa angioplastyki i stentowania, oraz operacji endarterektomii tętnic szyjnych w profilaktyce pierwotnej udaru niedokrwiennego u chorych ze zwężeniami tętnic szyjnych wewnętrznych. badanie porównujące bezpieczeństwo i skuteczność endarterektomii tętnicy szyjnej i angioplastyki i stentowania u pacjentów z asymptomatycznym zwężeniem tętnicy szyjnej.

Czas realizacji: od 2008r.

Koordynator: Institute of Neurology St George’s University of London, Londyn, Wielka Brytania, koordynator w IPiN: prof. dr hab. med. A. Członkowska, dr hab. n. med. A. Kobayashi.

PREDICT (Predicting Hematoma Growth and Outcome In Intracerebral Hemorrhage Using Contrast Bolus CT

Ocena predykcyjnego znaczenia angiografi i tomografii komputerowej w krwiakach śródmózgowych

Międzynarodowy program badawczy (koordynator: University of Calgary, Kanada;

Koordynator w IPiN: prof. A. Członkowska, dr A. Kobayashi;

Czas realizacji: od 2008-2013 r.

Badanie ma na celu ocenę, czy wynaczynienie kontrastu widoczne w badaniu angiografi i tomografi i komputerowej mózgu. Ma znacznie predykcyjne, we wczesnym okresie wzrostu objętości krwiaka u pacjentów z krwotokiem śródmózgowym.

INTERSTROKE (międzynarodowe badanie oceniające czynniki ryzyka i rodzaj udaru);

Międzynarodowe wieloośrodkowe badanie kliniczne InterStroke. Pilotażowe badanie typu case-control.

Koordynator: The Population Health Research Institute, Hamilton, Kanada; Koordynator w IPiN: prof. dr hab. n.med. A. Członkowska; Główni wykonawcy: M. Skowrońska, G. Gromadzka

Czas realizacji: 2009 – 2013

Badanie dotyczy znaczenia uznanych i nowych czynników ryzyka udaru mózgu w różnych rejonach świata i w różnych grupach etnicznych. W całym badaniu zaplanowano włączenie łącznie 15 000 pacjentów  z udarem mózgu i 15 000 z grupy kontrolnej. W naszej klinice do badania włączono dotychczas 408 osób z udarem mózgu i 140 osób z grupy kontrolnej, aktualnie zakończono randomizację nowych pacjentów, trwają obserwacje kontrolne i analiza.

EuroHYP- program ramowy UE F7 (leczenie udaru poprzez hipotermię).

European multicentre, randomised, phase III clinical trial of hypothermia plus best medical treatment versus best medical treatment alone for acute ischaemic stroke

Europejskie, wieloośrodkowe, randomizowane badanie III fazy zastosowania hipotermii w leczeniu niedokrwiennego udaru mózgu.

Randomizowane wieloośrodkowe badanie kliniczne III fazy mające na celu ocenę łagodnej hipotermii w leczeniu udaru mózgu.  Zaplanowano włączenie  do badania 1500 chorych z udarem mózgu, którzy wyrażą świadoma zgodę na udział w badaniu. Oprócz oceny skuteczności i bezpieczeństwa zaproponowanego leczenia wzięty pod uwagę będzie również aspekt ekonomiczny oraz prowadzonych będzie szereg  badań cząstkowych  z udziałem metod obrazowych, ultrasonografii czy biomarkerów.

Czas realizacji od 2012 – 2017.

Finansowanie: 7 ramowy program UE, Nr projektu: 278709;

Koordynator: Prof. Stefan Schwab, Department of Neurology at the Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nürnberg, Niemcy; koordynator w IPiN: Prof. dr hab. n. med. A. Członkowska; Główni wykonawcy: dr hab. Adam Kobayashi, dr Julia Buczek

FOCUS Fluoxetine Or Control Under Supervision

Wpływ stosowania fluoxetyny na rokowanie u chorych z udarem mózgu – badanie randomizowane z placebo, oparte o protokół badania FOCUS.

Celem badania jest ocena czy rutynowe podawanie doustne fluoksetyny przez okres 6 miesięcy po udarze mózgu poprawia stan funkcjonalny chorych, a w grupie chorych z niedowładem kończyny górnej funkcje ruchowe tej kończyny (ocena elektrofizjologiczna).

czas realizacji: wrzesień 2012 – grudzień 2015

Finansowanie: firma Polpharma przekazała w darze fluoksetynę i placebo. Nie są planowane dotacje ani umowa finansowa (badanie akademickie w tramach działalności statutowej II Kliniki Neurologii IPiN).

Kierownik badania : prof. dr hab. n.med. A. Członkowska

3. Programy krajowe

Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa angioplastyki i stentowania z endarterektomią w profilaktyce pierwotnej udaru niedokrwiennego mózgu. (MNiSW N N402 463837);

Przezczaszkowa elektrostymulacja w rehabilitacji chorych z afazją poudarową. (MNISW N N404 100136);

CADASIL (mózgowa autosomalna dominująca arteriopatia z zawałami podkorowymi i leukoencefalopatią) – częstość występowania, obraz kliniczny i charakterystyka genetyczna u osób z uszkodzeniem istoty białej o nieznanej etiologii (MNISW N N402 375089);

Wykorzystanie przezczaszkowej stymulacji prądem stałym w rehabilitacji pacjentów z pourazowymi zaburzeniami pamięci (MNISW N N404 161137);

Efektywność terapii grupowej vs indywidualnej w rehabilitacji chorych z amnezją w wyniku urazowego uszkodzenia mózgu. (MNISW N N404 275040);

Stres oksydacyjny i efektywność naturalnych mechanizmów antyoksydacyjnych a obraz kliniczny choroby Wilsona. (MNISW 3762/B/P01/2010/39)

Metabolizm żelaza a obraz kliniczny choroby Wilsona. (MNISW)

Badanie zmian w jądrach podkorowych u pacjentów z chorobą Wilsona oraz u bezobjawowych nosicieli mutacji w genie ATP7B metodą ultrasonografii przezczaszkowej. (NCN N N402-472340);

Aktywacja bariery krew-mózg w padaczce – dynamika ekspresji markerów bariery krew-mózg po napadach padaczkowych. (nr 2012/07/N/N24/01969);

Wpływ przezczaszkowej stymulacji magnetycznej łączonej z behawioralnym treningiem przeszukiwania wzrokowego w rehabilitacji chorych z poudarowym zespołem zaniedbywania wzrokowo-przestrzennego. Badanie pilotażowe randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo. (NCN 2012/07/N/NZ7/01138; kierownik projektu mgr S .Iwański

Klinika dysponuje :

38 łóżkami, w tym 4 łóżkami intensywnego nadzoru neurologicznego, 8 łóżkami w oddziale udarowym oraz 26 łóżkami w oddziale ogólnym.

Metody badawcze i aparatura:

Prowadzenie prospektywnych klinicznych baz danych chorych z udarem mózgu , chorobą Wilsona, padaczką, stwardnieniem rozsianym.

Pracownia Ultrasonografii: badania USG tętnic szyjnych, badania Dopplera tętnic wewnątrz- i zewnątrzczaszkowych, badanie przezczaszkowe struktur mózgu(TCD); ocena zaburzeń kardiologicznych (ECHO serca, badania Holterowskie)

Pracownia Neuroimmunologii:

markery biologiczne chorób układu nerwowego (ELISA, Western-blot, immunochemia) min. białka oligoklonalne w płynie mózgowo-rdzeniowym, przeciwciała onkoneuronlane, specyficzne przeciwciała przeciwneuronalne;

analiza genetyczna (sekwencjonowanie genów; ekspresja genów – real-time PCR; badanie polimorfizmów DNA)

Pracownia Neuropsychologii:

systemy rehabilitacji komputerowej (min. RehaCom, CogniPlus, AfaSystem).;

przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS – MAGSTIM),

przezczaszkowa stymulacja elektryczna (tDCS – Neuroconn Eldith),

okulograf (IOTA XY1000).

Fizjoterapia:

badania stabilimetryczne

ergospirometria

Seniów J., M. Litwin, T. Litwin, M. Leśniak, A. Członkowska, New approach to the rehabilitation of poststroke focal cognitive syndrome: effect of levodopa combined with speech and language therapy on functional recovery from aphasia, J. Neurol. Sci. 2009, 283, 6, 214–218.

Kobayashi A, J.M. Wardlow, R.I. Lindley, S.C. Lewis, P.A.G. Sandercock, A. Członkowska on behalf of the IST3 Collaborative Group, Oxfordshire community stroke project clinical stroke syndrome and appearances of tissue and vascular lesions on pretreatment CT in hyperacute ischemic stroke among the first 510 patients in the third international stroke trial (IST3), Stroke 2009, 40, 3, 743–748.

A. Członkowska, M. Niewada, I. Sarzyńska-Dugosz, A. Kobayashi, M. Skowrońska, Ten years of stroke programmes in Poland: Where did we start? Where did we get to?, Int. J. Stroke 2010, 5, 414-416.

A. Członkowska, I. Kurkowska-Jastrzębska, Inflammation and gliosis in neurological diseases – clinical implication, J. Neuroimmunol. 2011, 231, 78-85.

D. Mirowska-Guzel, G. Gromadzka, A. Mach, A. Członkowski, A. Członkowska, Association of IL1A. IL1B, ILRN, IL6, IL10 and TNF-alfa polymorphisms with risk and clinical course of multiple sclerosis in a Polish population, J. Neuroimmunol. 2011, 236, 87-92.

Gromadzka, M. Rudnicka, G. Chabik, A. Przybyłkowski, A. Członkowska, Genetic variability in the methylenetetrahydrofolate reductase gene (MTHFR) affects clinical expression of Wilson’sdisease. J. Hepatology 2011, 55, 4, 913-919.

IST-3 callaborative group, P. Sandercock, JM Wardlaw, RI Lindley, M. Dennis, G. Cohen, G. Murray, K. Innes, G. Venables, A. Członkowska, A. Kobayashi, S. Ricci, V. Murray, E. Berge, KB Slot, GJ Hankey, M. Correia, A. Peeters, K. Matz, P. Lyrer, G. Gubitz, SJ Phillips, A. Arauz, The benefits and harms of intravenous thrombolysis with recombinant tissue plasminogen activator within 6 h of acute ischaemic stroke (the third international stroke trial [IST-3]): a randomised controlled trial, Lancet, 2012, 23, 379, 2352-2363

Ferenci P., Członkowska A., Stremmel W., Houwen R., Rosenberg W., Schilsky M. – European Association for the Study of the Liver, EASL clinical practice guidelines: Wilson’s disease, J. Hepatology 2012, 56, 871- 85.

Kurkowska-Jastrzebska I, Świątkiewicz M, Zaremba M., Cudna A., Piechal A., Pyrzanowska J, Widy-Tyszkiewicz E, Członkowska Anna; Neurodegeneration and inflammation in hippocampus in experimental autoimmune encephalomyelitis induced in rats by one – time administration of encephalitogenic T cells; Neuroscience; 2013, 248, 690-698.

Leśniak M., Polanowska K., Seniów J., Członkowska A. : Effects of repeated anodal tDCS coupled with cognitive training for patients with severe traumatic brain injury:a pilot randomized controlled trial.; Journal of Head Trauma Rehabilitation, 2013, doi: 10.1097/HTR.0b013e318292a4c2