Zdrowie i dobre samopoczucie Pacjenta jest dla nas priorytetem

Dysponujemy rozbudowaną infrastrukturą

Jesteśmy otwarci na współpracę

Jesteśmy rzetelnym partnerem dla wszystkich współpracujących z nami podmiotów

Wyniki konkursu na dyrektora


Działalność   Naukowa

KALENDARZ POSIEDZEŃ


RADA NAUKOWA

Instytutu Psychiatrii i Neurologii

kadencja 2015-2019

1. Dr hab. n. med.  Marta Anczewska, Prof. IPiN
2. Prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz
3. Prof. dr hab. n.med. Maria Barcikowska
4. Dr hab. n.med. Małgorzata Bednarska-Makaruk,  Prof.  IPiN
5. Prof. dr hab. n.med. Przemysław Bieńkowski
6. Dr n. med. Anna Bochyńska
7. Dr hab. n.med. Wiesław Jerzy Cubała
8. Prof. dr hab. n.med. Zbigniew Czernicki
9. Dr hab. n. med.  Wanda Dyr,  Prof. IPiN
10. Prof. dr hab. n.med. Urszula Fiszer
11. Dr hab. n. med. Janusz Heitzman, Prof. IPiN
12. Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik
13. Prof. dr hab. n. med. Jan Jaracz
14. Prof. dr hab. n .med. Marek Jarema
15. Dr hab. n. med. Adam Kobayashi
16. Prof. dr hab. n.med. Anna Kostera-Pruszczyk
17. Prof. dr hab. n. med.  Wojciech Kozubski
18. Dr hab. n. med. Maciej Krawczyk
19. Dr hab. n. med. Katarzyna Kucharska, Prof. IPiN
20  Dr hab.  n. med. Iwona Kurkowska-Jastrzębska, Prof. IPiN
21. Dr hab. n. med. Małgorzata Lehner
22. Dr hab. n. med. Michał Lew-Starowicz
23. Dr hab. n.med. Tomasz Litwin
24. Dr hab. n. med. Agnieszka Ługowska
25. Dr hab. n. med. Tadeusz Mendel
26. Prof. dr hab. n. med. Paweł Mierzejewski,
27. Dr hab. n. med. Krzysztof Ostaszewski
28. Prof. dr hab. Adam Płaźnik
29. Dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz
30. Dr hab. n. hum. Maryla Sawicka
31. Prof. dr hab. Joanna Seniów
32. Dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz, Prof. IPiN
33. Dr n. med. Tomasz Stępień
34. Prof. dr hab. n. med. Łukasz Święcicki,
35. Dr hab. n. med. Piotr Świtaj
36. Dr hab. n. med. Ewa Taracha, Prof. IPiN
37. Prof. dr hab. n. hum. Jan Tylka
38. Prof. dr hab. n. med. Jacek Wciórka
39. Dr hab. n. med. Adam Wichniak
40. Prof. dr hab. n.med. Teresa Wierzba-Bobrowicz
41.  Prof. dr hab. n. med.  Marcin Wojnar


RADA NAUKOWA

INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII

w Warszawie

(kadencja 2015 – 2019)

PREZYDIUM RADY NAUKOWEJ:

 

RADA  NAUKOWA

INSTYTUTU  PSYCHIATRII  I  NEUROLOGII

w Warszawie

(kadencja  2015 – 2019)

 

PREZYDIUM  RADY  NAUKOWEJ:

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY  NAUKOWEJ:  prof. dr hab. Przemysław Bieńkowski

WICE-PRZEWODNICZĄCY:  prof. dr hab. Jacek Wciórka

WICE-PRZEWODNICZĄCY: dr hab. Iwona Kurkowska-Jastrzębska, Prof. IPiN

SEKRETARZ  RADY  NAUKOWEJ: dr hab. Michał Lew-Starowicz  (RN 02-02-2017)

 

KOMISJE  RADY  NAUKOWEJ:

 

KOMISJA  NAUKI   

Koordynator:  dr hab. Iwona Kurkowska-Jastrzębska  (RN 02-02-2017)

Członkowie:       

1. dr hab. Małgorzata Bednarska-Makaruk, Prof. IPiN

2. prof.  Przemysław Bieńkowski

3. prof.  Anna Członkowska

4. dr Tomasz Stępień  (RN 02-02-2017)

5. dr  hab. Piotr Maciejak

6. dr hab. Piotr Świtaj  (RN 02-02-2017)

7. prof.   Adam Płaźnik

8. dr hab. Iwona Sarzyńska-Długosz

 

KOMISJA do spraw EKONOMICZNO-BUDŻETOWYCH oraz  INWESTYCJI 

Koordynator: dr hab. Maciej Krawczyk (RN 02-02-2017)    

Członkowie:                            

1. dr Jacek Moskalewicz  ( RN 02-02-2017)

2. dr Anna Sułek

3. dr hab. Piotr Maciejak    (RN 02-02-2017)

4. dr Anna Bochyńska

5. dr hab. Krzysztof  Ostaszewski   (RN 02-02-2017)

 

KOMISJA  do spraw  APARATURY  NAUKOWEJ  I  DIAGNOSTYCZNEJ

Koordynator: dr hab. Adam Kobayashi

Członkowie:                          

1. dr hab.. Agnieszka Ługowska

2. dr n.med. Wojciech Czepiel

3. dr n.med. Tomasz Stępień

 

 

 

 

 

KOMISJA REGULAMINOWA

Koordynator: dr hab. Adam Kobayashi  (RN 02-02-2017)

Członkowie:       

1. prof. Marek Jarema

2. prof. Przemysław Bieńkowski

3. dr Jacek Moskalewicz

 

KOMISJA  PRZEWODÓW  DOKTORSKICH

Koordynator: prof. Jacek Wciórka

Członkowie:         

1. prof. Teresa Wierzba-Bobrowicz

2. dr hab. Iwona Kurkowska-Jastrzębska, Prof. IPiN

3. dr hab. Halina Sienkiewicz-Jarosz, Prof. IPiN

4. prof. Przemysław Bieńkowski

5. prof. Marek Jarema

6. prof. Adam Płaźnik

7. prof.  Łukasz Święcicki

8. prof. Jan Tylka

9. dr hab. Marta Anczewska, Prof. IPiN     (RN 02-02-2017)

 

LISTA REZERWOWA  Komisji Przewodów Doktorskich

Członkowie:

1.  prof. Joanna Seniów

2.  dr hab. Małgorzata Bednarska-Makaruk, Prof. IPiN

3.  dr hab. Ewa Taracha, Prof. IPiN

4.  dr hab. Janusz Heitzman, Prof. IPiN

5.  dr hab. Tadeusz Mendel

6.  dr hab. Adam Wichniak

7.  dr hab. Piotr Świtaj

8.  dr hab. Krzysztof Ostaszewski

9.  dr hab. Tomasz Litwin               (RN 02-02-2017)

10.dr hab. Michał Lew-Starowicz  (RN 02-02-2017)

11.dr hab. Maryla Sawicka          (RN 02-02-2017)


 INSTYTUT PSYCHIATRII i NEUROLOGII

RADA NAUKOWA

Przewodniczący: Prof. dr hab. med. Przemysław Bieńkowski

Wiceprzewodniczący: Prof. nadzw.dr hab. med. Iwona Kurkowska, Prof. dr hab. med. Jacek Wciórka

ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa

tel. 48 (22) 45 82 508, fax (22) 45 82 545

e-mail: galazka@ipin.edu.pl

www.ipin.edu.pl


DPiDN/RN/ 240 / 2015                                                                                                                                                                                           Warszawa, 23.11.2015 r.

 

Sz. Pani / Pan

 

Zapraszamy uprzejmie na posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii, które odbędzie się 3 grudnia 2015 r. (czwartek) o godz. 10.30, w dużej sali konferencyjnej Instytutu, I p., blok A. Zakończenie posiedzenia przewidujemy ok. godz. 14.20

Porządek obrad:

   1. Otwarcie posiedzenia Rady Naukowej.
   2. Wspomnienie o Panu Profesorze Stanisławie Pużyńskim.
   3. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z posiedzenia Rady Naukowej 29.10.2015 r.
   4. Wręczenie dyplomów doktorskich: dr Julii Bijok, dr Dianie Massalskiej, dr Wojciechowi Masełbasowi, dr Agnieszce Chrzczonowicz-Stępień, dr Agacie Wierzchowskiej-Ciok
   5. Wręczenie dyplomów wyróżnień za najlepsze publikacje 2014 roku.
   6. Informacje Prezydium Rady Naukowej
   7. Wybór członków 8 Komisji Rady Naukowej.
   8. Uchwała Rady Naukowej w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora Panu dr hab. Filipowi Rybakowskiemu.
   9. Uchwała Rady Naukowej w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora Panu dr hab. Łukaszowi Święcickiemu.
   10. Opinia Komisji habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Piotrowi Świtajowi.
   11. Opinia Komisji habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Barbarze Remberk.

 

PRZERWA 12:15 – 12:30

   1. Uchwała Rady Naukowej w sprawie poprawek w Statucie IPiN
   2. Zaopiniowanie kandydatów na stanowiska objęte postępowaniami konkursowymi (Dyr. R. Stefański)
   3. Inne sprawy personalne (Prof. J. Heitzman)
   4. Wolne wnioski

 

 

Spis załączników: (tylko pocztą elektroniczną)

1. Zaproszenie na Radę Naukową 03.12.2015 r.

2. Protokół z posiedzenia Rady Naukowej 29.10.2015 r.

3. Opinie Komisji habilitacyjnych w postepowaniach dr B. Remberk, dr. P. Świtaja

5. Recenzje w postępowaniach o nadanie tytułu profesora dr hab. Filipa Rybakowskiego i Łukasza Święcickiego

 

 

SEKRETARZ RADY NAUKOWEJ     PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ

Dr hab. n. med. Adam Wichniak     Prof. dr hab. n. med. Przemysław Bieńkowski

Rada Naukowa – załącznik