Zdrowie i dobre samopoczucie Pacjenta jest dla nas priorytetem

Dysponujemy rozbudowaną infrastrukturą

Jesteśmy otwarci na współpracę

Jesteśmy rzetelnym partnerem dla wszystkich współpracujących z nami podmiotów

Wyniki konkursu na dyrektora


Działalność   Naukowa

KALENDARZ POSIEDZEŃ


RADA NAUKOWA

Instytutu Psychiatrii i Neurologii

kadencja 2015-2019

 1.  Dr hab. n. med.  Marta Anczewska, Prof. IPiN
 2.  Prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz
 3.  Prof. dr hab. n.med. Maria Barcikowska
 4.  Dr hab. Małgorzata Bednarska-Makaruk,  Prof.  IPiN
 5.  Prof. dr hab. n.med. Przemysław Bieńkowski
 6.  Dr n. med. Anna Bochyńska
 7.  Dr hab. n.med. Wiesław Jerzy Cubała
 8.  Prof. dr hab. Zbigniew Czernicki
 9.  Dr hab. n. med.  Wanda Dyr,  Prof. IPiN
 10.  Prof. dr hab. n.med. Urszula Fiszer
 11.  Dr hab. n. med. Janusz Heitzman, Prof. IPiN
 12.  Prof. dr hab. Małgorzata Janas-Kozik
 13.  Prof. dr hab. n. med. Jan Jaracz
 14.  Prof. dr hab. Marek Jarema
 15.  Dr hab. n. med. Adam Kobayashi
 16.  Prof. dr hab. n.med. Anna Kostera-Pruszczyk
 17.  Prof. dr hab. Wojciech Kozubski
 18.  Dr hab. n. med. Maciej Krawczyk
 19.  Dr hab. n. med. Katarzyna Kucharska, Prof. IPiN
 20.  Dr hab.  n. med. Iwona Kurkowska-Jastrzębska, Prof. IPiN
 21.  Dr hab. n. med. Małgorzata Lehner
 22.  Dr hab. n. med. Michał Lew-Starowicz
 23.  Dr hab. n.med. Tomasz Litwin
 24.  Dr hab. n. med. Agnieszka Ługowska
 25.  Dr hab. n. med. Tadeusz Mendel
 26.  Prof. dr hab. n. med. Paweł Mierzejewski
 27.  Prof. dr hab. Adam Płaźnik
 28. Prof. dr hab. Stanisław Pużyński
 29.  Dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz
 30.  Prof. dr hab. Joanna Seniów
 31.  Dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz, Prof. IPiN
 32.  Dr n. med. Tomasz Stępień
 33.  Prof. dr hab. n. med. Łukasz Święcicki
 34.  Dr hab. n. med. Piotr Świtaj
 35.  Dr hab. n. med. Ewa Taracha. Prof. IPiN
 36.  Prof. dr hab. Jan Tylka
 37.  Prof. dr hab. Jacek Wciórka
 38.  Dr hab. n. med. Adam Wichniak
 39.  Prof. dr hab. Teresa Wierzba-Bobrowicz
 40.  Prof. dr hab. Marcin Wojnar
 41.  Prof. dr hab. Danuta Ryglewicz
 42.  Dr hab. n. med. Roman Stefański, Prof. IPiN

RADA NAUKOWA

INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII

w Warszawie

(kadencja 2015 – 2019)

PREZYDIUM RADY NAUKOWEJ:

 

PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ: prof. dr hab. Przemysław Bieńkowski

WICE-PRZEWODNICZĄCY: prof. dr hab. Jacek Wciórka

WICE-PRZEWODNICZĄCY: dr hab. Iwona Kurkowska-Jastrzębska, Prof. IPiN

SEKRETARZ RADY NAUKOWEJ: dr hab. Adam Wichniak

KOMISJE RADY NAUKOWEJ:

 

KOMISJA NAUKI

Koordynator: dr hab. Halina Sienkiewicz-Jarosz (Rezygnacja z funkcji Koordynatora 1.12.2016)

Członkowie:

1. prof. nadzw. Małgorzata Bednarska-Makaruk

2. prof. Przemysław Bieńkowski

3. prof. Anna Członkowska

4. prof. nadzw. Iwona Kurkowska-Jastrzębska

5. dr Piotr Maciejak

6. prof. Paweł Mierzejewski

7. prof. Adam Płaźnik

8. dr hab. Iwona Sarzyńska-Długosz

 

KOMISJA do spraw EKONOMICZNO-BUDŻETOWYCH oraz INWESTYCJI

Koordynator: prof. Paweł Mierzejewski (Rezygnacja z funkcji Koordynatora 1.12.2016)

Członkowie:

1.dr Halina Sienkiewicz-Jarosz  (Rezygnacja z funkcji w Komisji 1.12.2016)

2. dr Anna Sułek

3. dr hab. Adam Wichniak  (Rezygnacja z funkcji w Komisji 1.12.2016)

4. dr Anna Bochyńska

KOMISJA do spraw APARATURY NAUKOWEJ I DIAGNOSTYCZNEJ

Koordynator: dr hab. Adam Kobayashi

Członkowie:

1. dr hab.. Agnieszka Ługowska

2. dr hab. Adam Wichniak (Rezygnacja z funkcji w Komisji 1.12.2016)

3. dr n.med. Wojciech Czepiel

4. dr n.med. Tomasz Stępień

 

KOMISJA REGULAMINOWA

Koordynator: prof. Janusz Heitzman  (Rezygnacja z funkcji Koordynatora 1.12.2016)

Członkowie:

1.  Prof. Marek Jarema

2.  prof. Przemysław Bieńkowski

3.  dr hab. Adam Kobayashi

4.  dr Jacek Moskalewicz

KOMISJA PRZEWODÓW DOKTORSKICH

Koordynator: prof. Jacek Wciórka

Członkowie:

1.  prof. Teresa Wierzba-Bobrowicz

2.  prof. nadzw. Iwona Kurkowska-Jastrzębska

3. prof. nadzw. Halina Sienkiewicz-Jarosz

4. prof. Przemysław Bieńkowski

5. prof. Marek Jarema

6. prof. Adam Płaźnik

7. prof. Filip Rybakowski

8. prof. Łukasz Święcicki

9. prof. Jan Tylka

10. prof. Jacek Wciórka

 

LISTA REZERWOWA

członków Komisji Przewodów Doktorskich

 

1. prof. Joanna Seniów

2. prof. nadzw. Marta Anczewska

3. prof. nadzw. Małgorzata Bednarska-Makaruk

4. prof. nadzw. Ewa Taracha

5. prof. nadzw.Janusz Heitzman

6. dr hab. Tadeusz Mendel

7. dr hab. Adam Wichniak

8. dr hab. Piotr Świtaj

9. dr hab. Krzysztof Ostaszewski

 

 

 

KOMISJA do spraw STUDIÓW DOKTORANCKICH

Koordynator: prof. Teresa Wierzba-Bobrowicz

Członkowie komisji:

 1.  prof. nadzw Marta Anczewska
 2.  prof. nadzw Małgorzata Bednarska-Makaruk
 3.  prof. nadzw Iwona Kurkowska -Jastrzębska
 4.  dr hab. med. Tadeusz Mendel
 5.  dr hab. med. Ewa Taracha
 6.  przedstawiciel Dyrektora Instytutu Psychiatrii i Neurologii*

 

(*) oraz przedstawiciel Dyrektora Instytutu Psychiatrii i Neurologii

wg regulaminu Studiów Doktoranckich § 3 punkt 3.

 

KOMISJA do spraw OCENY I AWANSÓW NA STANOWISKA PROFESORÓW oraz TYTUŁU PROFESORA

Koordynator: prof. Marek Jarema

Członkowie:

1.  prof. Adam Płaźnik

2.  prof. Anna Członkowska

3.  prof. Teresa Wierzba-Bobrowicz

4.  prof. Marcin Wojnar

 

KOMISJA do spraw OCENY I AWANSÓW ASYSTENTÓW i ADIUNKTÓW oraz PRACOWNIKÓW BADAWCZO-TECHNICZNYCH

Koordynator: prof. Janusz Heitzman (Rezygnacja z funkcji Koordynatora 1.12.2016)

Członkowie:

1.  dr hab. Michał Lew-Starowicz

2.  prof. nadzw. Marta Anczewska

3.  prof. nadzw. Małgorzata Bednarska-Makaruk

4.  dr n.med. Tomasz  Stępień

 

 

RZECZNIK DYSCYPLINARNY

Prof. dr hab. Jacek Wciórka*

*powołany na posiedzeniu Rady Naukowej w dniu 28 maja 2015 r.

 

ZESPÓŁ PROBLEMOWY DO SPRAW EDUKACJI

Koordynator: dr hab. Katarzyna Kucharska

Członkowie:

1. dr hab. Adam Kobayashi

2. prof. Joanna Seniów

3. dr hab. Adam Wichniak

4. prof. Teresa Wierzba-Bobrowicz

5. prof. Marek Jarema

6. dr n.med. Piotr Świtaj

7. prof. Przemysław Bieńkowski

8. prof. Łukasz Święcicki

9. prof. nadzw. dr hab. Marta Anczewska


 INSTYTUT PSYCHIATRII i NEUROLOGII

RADA NAUKOWA

Przewodniczący: Prof. dr hab. med. Przemysław Bieńkowski

Wiceprzewodniczący: Prof. nadzw.dr hab. med. Iwona Kurkowska, Prof. dr hab. med. Jacek Wciórka

ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa

tel. 48 (22) 45 82 508, fax (22) 45 82 545

e-mail: galazka@ipin.edu.pl

www.ipin.edu.pl


DPiDN/RN/ 240 / 2015                                                                                                                                                                                           Warszawa, 23.11.2015 r.

 

Sz. Pani / Pan

 

Zapraszamy uprzejmie na posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii, które odbędzie się 3 grudnia 2015 r. (czwartek) o godz. 10.30, w dużej sali konferencyjnej Instytutu, I p., blok A. Zakończenie posiedzenia przewidujemy ok. godz. 14.20

Porządek obrad:

   1. Otwarcie posiedzenia Rady Naukowej.
   2. Wspomnienie o Panu Profesorze Stanisławie Pużyńskim.
   3. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z posiedzenia Rady Naukowej 29.10.2015 r.
   4. Wręczenie dyplomów doktorskich: dr Julii Bijok, dr Dianie Massalskiej, dr Wojciechowi Masełbasowi, dr Agnieszce Chrzczonowicz-Stępień, dr Agacie Wierzchowskiej-Ciok
   5. Wręczenie dyplomów wyróżnień za najlepsze publikacje 2014 roku.
   6. Informacje Prezydium Rady Naukowej
   7. Wybór członków 8 Komisji Rady Naukowej.
   8. Uchwała Rady Naukowej w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora Panu dr hab. Filipowi Rybakowskiemu.
   9. Uchwała Rady Naukowej w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora Panu dr hab. Łukaszowi Święcickiemu.
   10. Opinia Komisji habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Piotrowi Świtajowi.
   11. Opinia Komisji habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Barbarze Remberk.

 

PRZERWA 12:15 – 12:30

   1. Uchwała Rady Naukowej w sprawie poprawek w Statucie IPiN
   2. Zaopiniowanie kandydatów na stanowiska objęte postępowaniami konkursowymi (Dyr. R. Stefański)
   3. Inne sprawy personalne (Prof. J. Heitzman)
   4. Wolne wnioski

 

 

Spis załączników: (tylko pocztą elektroniczną)

1. Zaproszenie na Radę Naukową 03.12.2015 r.

2. Protokół z posiedzenia Rady Naukowej 29.10.2015 r.

3. Opinie Komisji habilitacyjnych w postepowaniach dr B. Remberk, dr. P. Świtaja

5. Recenzje w postępowaniach o nadanie tytułu profesora dr hab. Filipa Rybakowskiego i Łukasza Święcickiego

 

 

SEKRETARZ RADY NAUKOWEJ     PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ

Dr hab. n. med. Adam Wichniak     Prof. dr hab. n. med. Przemysław Bieńkowski

Rada Naukowa – załącznik


 

RADA  NAUKOWA

INSTYTUTU  PSYCHIATRII  I  NEUROLOGII

w Warszawie

(kadencja  2011 – 2015)

PREZYDIUM  RADY  NAUKOWEJ:


PRZEWODNICZĄCY  RADY  NAUKOWEJ:           prof. dr hab. Przemysław Bieńkowski

WICE-PRZEWODNICZĄCY:        `                        prof. dr hab. Jacek Wciórka

WICE-PRZEWODNICZĄCY:                                 dr hab. prof. nadzw. Iwona Kurkowska-Jastrzębska

SEKRETARZ  RADY  NAUKOWEJ:                      dr hab. Rafał Rola

 

KOMISJE  RADY  NAUKOWEJ:

KOMISJA  NAUKI   

Koordynator:  dr hab. Iwona Kurkowska-Jastrzębska

Członkowie:

   1. prof. Adam Płaźnik
   2. dr hab. Adam Wichniak
   3. prof. Przemysław Bieńkowski
   4. prof. Anna Członkowska
   5. dr hab. prof. nadzw. Łukasz Świecicki
   6. dr hab. prof. nadzw. Małgorzata Bednarska-Makaruk
   7. dr hab.  Halina Sienkiewicz-Jarosz
   8. dr hab. prof. nadzw. Paweł Mierzejewski
   9. dr hab. Adam Kobayashi
   10. dr hab. prof. nadzw. Filip Rybakowski

KOMISJA  EKONOMICZNO-BUDŻETOWA    

Koordynator: dr hab. prof. nadzw.Paweł Mierzejewski

Członkowie:       

   1. dr hab. Halina Sienkiewicz-Jarosz
   2. dr hab. Grażyna Świątkiewicz
   3. dr hab. Rafał Rola
   4. dr Paweł Nauman
   5. dr Anna Bochyńska
   6. dr Anna Sułek-Piątkowska
   7. dr Barbara Remberk
   8. dr Artur Barczyk
   9. dr hab. Adam Wichniak

KOMISJA ds. APARATURY  NAUKOWEJ  I  DIAGNOSTYCZNEJ

Koordynator:  dr Paweł Nauman

Członkowie:  

   1. dr hab. prof. nadzw. Paweł Mierzejewski
   2. dr hab. Rafał Rola
   3. dr hab. Adam Kobayashi
   4. dr Anna Sułek-Piątkowska
   5. dr hab. Adam Wichniak

KOMISJA ds. ZMIAN W REGULAMINIE  RADY NAUKOWEJ

Koordynator: prof. Maria Załuska

Członkowie:

1. dr hab. Rafał Rola

2. prof. Przemysław Bieńkowski

3. dr hab. prof. nadzw. Iwona Kurkowska-Jastrzębska

4. dr Jacek Moskalewicz

5. dr Paweł Nauman

KOMISJA  PRZEWODÓW  DOKTORSKICH

Koordynator:   prof. Jacek Wciórka

Członkowie:

   1.  prof. Anna Członkowska
   2. prof. Marek Jarema
   3. prof. Adam Płaźnik
   4. prof. Przemysław Bieńkowski
   5. prof. Antonina Ostrowska
   6. dr hab. prof. nadzw. Jan Tylka
   7. dr hab. prof. nadzw. Teresa Wierzba-Bobrowicz
   8. dr hab. prof. nadzw. Tadeusz Parnowski
   9. dr hab. prof. nadzw.   Łukasz Święcicki

LISTA REZERWOWA  członków Komisji Przewodów Doktorskich

   1. dr hab. prof. nadzw. Iwona Kurkowska-Jastrzębska
   2. dr hab. prof. nadzw.  Małgorzata Bednarska-Makaruk
   3. dr hab. prof. nadzw. Marta Anczewska
   4. dr hab. Ewa Taracha
   5. dr hab. prof.nadzw. Maria Załuska
   6. dr hab. prof. nadzw. Joanna Seniów
   7. dr hab. prof. nadzw.  Janusz Heitzman

KOMISJA ds. STUDIÓW DOKTORANCKICH

Koordynator: dr hab. prof. nadzw. Teresa Wierzba-Bobrowicz

Członkowie:

   1. dr hab. prof. nadzw.  Małgorzata Bednarska-Makaruk
   2. prof. Jacek Wciórka
   3. prof. Adam Płaźnik
   4. prof. Maria Kobayashi
   5. dr hab. prof. nadzw. Iwona Kurkowska-Jastrzębska

KOMISJA  do spraw  OCENY I AWANSÓW  NA  STANOWISKA

PROFESORA  NADZWYCZAJNEGO, PROFESORA  ZWYCZAJNEGO

I PROFESORÓW  MIANOWANYCH  Rady Naukowej

Koordynator:  prof. Anna Członkowska

Członkowie:

1. prof. Maria Barcikowska

2. prof. Jacek Wciórka

3. prof. Marek Jarema

4. prof. Adam Płaźnik

KOMISJA  do spraw  OCENY I  AWANSÓW  ASYSTENTÓW,  ADIUNKTÓW

I  PRACOWNIKÓW  BADAWCZO-TECHNICZNYCH  NA  STANOWISKA ASYSTENTA  I  ADIUNKTA Rady Naukowej

Koordynator:   dr hab. prof. nadzw.  Janusz Heitzman

Członkowie:

  1. dr hab. prof. nadzw. Tadeusz Parnowski
  2. dr Agnieszka Kałwa
  3. dr hab. prof. nadzw. Małgorzata Bednarska-Makaruk
  4. prof. Anna Członkowska
  5. prof. Jacek Wciórka