Zdrowie i dobre samopoczucie Pacjenta jest dla nas priorytetem

Dysponujemy rozbudowaną infrastrukturą

Jesteśmy otwarci na współpracę

Jesteśmy rzetelnym partnerem dla wszystkich współpracujących z nami podmiotów

Formularz Danych Jednostki NCN

Archiwum Archiwum2

NCN ogłosiło międzynarodowy konkurs CEUS-UNISONO z budżetem 20 mln złotych na projekty, które można realizować we współpracy dwu- lub trójstronnej z naukowcami z Austrii, Czech i Słowenii w badaniach podstawowych przez dwa lub trzy lata, a jeśli będzie w nich uczestniczył zespół z Austrii – nawet prze 4 lata. Pierwsze badania ruszą na początku 2021 r. Wniosek o finansowanie można składać tylko w jednej instytucji. Jeśli projekt będą prowadzili badacze z dwóch krajów, to agencją wiodącą będzie ta, która sfinansuje co najmniej 40 proc. wspólnego budżetu. Jeśli badania przeprowadzą zespoły badawcze z trzech krajów, to rolę agencji wiodącej przyjmie ta, która sfinansuje projekt co najmniej w 25 proc. Za złożenie wspólnego wniosku będzie odpowiedzialny ten zespół badawczy, który pracuje w tym samym kraju, co agencja wiodąca. Jednak sam wniosek musi być przygotowany wspólnie przez wszystkie strony. Każdy z zespołów badawczych zaangażowanych w dany projekt musi dostarczyć dokumenty również do swojej instytucji. Polacy powinni złożyć wnioski w systemie informatycznym OSF (https://osf.opi.org.pl) w ciągu tygodnia od złożenia ich do agencji wiodącej.

V konkurs (JTC 2020)
Termin składania: 10.03.2020Informujemy, że 8 stycznia 2020 r. otwarto nabór wniosków w ramach piątego międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-NET NEURON Cofund. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu neurologii.

Szczegółowe informacje o konkursie:
Nazwa konkursu
Multinational Research Projects on Sensory Disorders
Temat konkursu
neurologia
Zakres konkursu

Research proposals should cover at least one of the following areas:
Fundamental research addressing the pathogenesis and etiology of sensory disorders. This may include the development of innovative or shared resources and technologies. The relevance of the research to sensory systems disorders must be clearly described. Pre-clinical studies may be included. Any animal or cell models should already be established and validated.
Clinical research to develop novel strategies for prevention, diagnosis, patient stratification, therapy and/or rehabilitation for sensory disorders.

Nabór wniosków
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie https://ptoutline.eu/app/neuron_sensory
Orientacyjna data naboru wniosków krajowych
Czwarty kwartał 2020 r.

Budżet NCBR w wysokości 600 000 EUR
budżet pojedynczego projektu nie może przekroczyć 200 000 EUR, niezależnie od liczby partnerów z Polski w tym projekcie.

Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: https://www.neuron-eranet.eu/

21 stycznia 2020 w ramach Inicjatywy Leków Innowacyjnych (IMI2 JU) ogłoszono nowe, zaproszenie do składania wniosków. Zagadnienia przewidziane do finansowania dotyczą chorób nowotworowych, gruźlicy, szczepionek, łuszczycowego zapalenia stawów oraz leków na bazie białek.

Tematy konkursu:
Temat 1: Wczesna diagnoza, przewidywanie wyników radiograficznych i opracowanie racjonalnych, zindywidualizowanych strategii leczenia w celu poprawy długoterminowych wyników łuszczycy stawów
Temat 2: Innowacje mające na celu przyspieszenie rozwoju i produkcji szczepionek
Temat 3: Środowisko akademickie i przemysł łączą innowacje i leczenie gruźlicy (UNITE4TB)
Temat ten jest częścią programu IMI AMR Accelerator. Wnioskodawcy powinni również zapoznać się z Pytaniami i Odpowiedziami dotyczącymi programu (dokument ostatnio zaktualizowany w listopadzie 2019 r.).
Temat 4: Plastyczność nowotworów
Temat 5: Terapia protonowa i fotonowa w leczeniu raka przełyku – strategia trymodalna
Temat 6: Postępowanie z białkowymi produktami leczniczymi i obawy dotyczące stabilności

Orientacyjny budżet: 273 218 500 euro:
Firmy EFPIA i Partnerzy Stowarzyszenia IMI2: 140 209 500 euro
IMI2 JU (Horyzont 2020): 133 009 000 euro

Terminy składania wniosków:
Otwarcie konkursu: 21 stycznia 2020
Zamknięcie 1. etapu (konsorcjum badawcze, 30 stron): 21 kwietnia 2020
Zamknięcie 2. etapu (łączny wniosek przemysłu i zwycięskiego konsorcjum badawczego, 70 stron): 5 listopada 2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o jedenastym konkursie w Programie LIDER. Termin naboru wniosków: 16.01.2020 r. – 16.03.2020 r.

„LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln PLN. Kwota alokacji w konkursie to 100 mln PLN, z czego 10% stanowi rezerwa na odwołania.

Program adresowany jest do osób, które:

1. są doktorantami lub nauczycielami akademickimi – i nie posiadają stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat (do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, lub okresów pobierania zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rodzicielskiego, albo pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej) i są zatrudnione w podmiocie o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

2. są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia,

3. dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w programie LIDER,

4. pozyskają do współpracy jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce i która zatrudni kierownika projektu oraz członków utworzonego przez niego zespołu badawczego,

5. posiadają obywatelstwo polskie lub kartę pobytu w Polsce albo są obywatelami Unii Europejskiej, którzy przebywają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące a ich pobyt jest zarejestrowany.

Wnioskodawca aplikuje do programu wraz z Jednostką, którą może być organizacja badawcza (publiczna lub prywatna) prowadząca badania naukowe lub prace rozwojowe.”

Więcej informacji na stronie internetowej.

 
Ogłoszenie konkursu EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research 2020

Narodowe Centrum Nauki zaprasza do składania wniosków w ramach nowego konkursu sieci JPND (EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research) na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące rozwoju technologii obrazowania i stymulacji mózgu w diagnostyce i leczeniu chorób neurodegeneracyjnych.
Do konkursu mogą przystąpić konsorcja złożone z przynajmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie.

Proces wnioskowania o udzielenie finansowania:
Etap pierwszy:
poziom międzynarodowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi wniosku wspólnego skróconego w języku angielskim, który należy złożyć w elektronicznym systemie składania wniosków sieci JPND.
Etap drugi:
poziom międzynarodowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi wniosku wspólnego pełnego w języku angielskim, który należy złożyć w elektronicznym systemie składania wniosków sieci JPND.
poziom krajowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF. Instrukcja składania wniosków krajowych w systemie OSF/ZSUN jest dostępna tutaj.

Harmonogram konkursu:
Termin składania wniosków wspólnych skróconych (tzw. pre-proposals): 3 marca 2020 r.
Zaproszenie do składania wniosków wspólnych pełnych (tzw. full proposals): maj 2020 r.
Termin składania wniosków wspólnych pełnych (tzw. full proposals): 30 czerwca 2020 r.
Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF: 7 lipca 2020 r.
Wyniki konkursu: grudzień 2020 r.

1. Tematy ostatnich konkursów H2020 w obszarze Zdrowia dotyczą: medycyny personalizowanej, chorób zakaźnych, innowacyjnych systemów opieki zdrowotnej czy wpływu środowiska na zdrowie.

Konkurs: Lepsze zdrowie i opieka

 • Termin składania wniosków: 4 lipca 2019 – 7 kwietnia 2020
 • Budżet: 313 mln euro

Konkurs: Cyfrowa transformacja w medycynie i opiece

 • Termin składania wniosków: 19 listopada 2019 – 22 kwietnia 2020
 • Budżet: 85 mln euro

Konkurs: Bezpieczne cyfrowe rozwiązania oraz cyberbezpieczeństwo w medycynie

 •  Termin składania wniosków: 19 listopada 2019 – 22 kwietnia 2020
 •  Budżet: 35 mln euro

2. Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych mają na celu wsparcie indywidualnych naukowców i ich zespołów badawczych w realizacji nowatorskich projektów (frontier research). Do końca programu Horyzont 2020 odbędą się nabory w konkursach Advanced Grant, Consolidator Grant i Proof of Concept.

ERC Consolidator Grant – dla naukowców u progu samodzielności badawczej, 7-12 lat po doktoracie: do 2 mln euro na projekt trwający do 5 lat.

 • Termin naboru: 24 października 2019 – 4 lutego 2020
 • Budżet: 657 mln euro

ERC Advanced Grant – dla naukowców doświadczonych, o uznanym dorobku naukowym: do 2,5 mln euro na projekt trwający do 5 lat.

 • Termin naboru: 14 maja 2020 – 26 sierpnia 2020
 • Budżet: 492 mln euro

ERC Proof of Concept Grant – dla naukowców, którzy otrzymali już grant ERC na swój projekt badawczy, a teraz chcą zbadać komercyjny lub społeczny potencjał swojej pracy.

 • Terminy naborów:
  – 21 stycznia 2020,
  – 23 kwietnia 2020,
  – 17 września 2020.
 • Budżet: 25 mln euro
3. Działania Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA)
Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks (ITN) – Innowacyjne szkolenie naukowców.
 • Termin składania wniosków: 12 września 2019 – 14 stycznia 2020
 • Budżet: 530 mln euro
 
Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE) – Wymiana pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami (naukowcy, w tym doktoranci oraz kadra zarządzająca, administracyjna i techniczna).
 • Termin składania wniosków: 5 grudnia 2019 – 28 kwietnia 2020
 • Budżet: 80 mln euro
Marie Skłodowska-Curie Co-funding of Regional, National and International Programmes (COFUND) – Współfinansowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych programów grantowych.
 • Termin składania wniosków: 8 kwietnia 2020 – 29 września 2020
 • Budżet: 100 mln euro
 
Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF) – Indywidualne granty badawczo-szkoleniowe mają na celu rozwój kreatywności i innowacyjnego potencjału (w tym z umiejętności miękkich) doświadczonych naukowców poprzez pracę nad indywidualnym projektem badawczym w dowolnym sektorze w Europie lub poza jej granicami, a także udział w konferencjach i szkoleniach.
 • Termin składania wniosków: 8 kwietnia 2020 – 9 września 2020
 • Budżet: 328 mln euro
 
EUROPEAN REASERCHERS’ NIGHT (NIGHT) – Celem Europejskiej Nocy Naukowców jest zwiększanie świadomości społecznej w zakresie działań badawczych i innowacyjnych oraz zachęcanie młodych ludzi do podejmowania kariery naukowej.
 • Termin składania wniosków: 8 października 2019 – 9 lutego 2020
 • Budżet: 8 mln euro

III edycja Dzień Z Horyzontem już w marcu 2020.
Zapraszamy na trzecią edycję Dnia z Horyzontem 2020, która odbędzie się 25 marca 2020 r. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. Podczas wydarzenia eksperci Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przedstawią ofertę programu dla naukowców, przedsiębiorców i instytucji w ostatnich konkursach programu na rok 2020. Beneficjenci programu podzielą się swoim doświadczeniem i przedstawią korzyści wynikające z realizacji projektów w Horyzoncie 2020. Zarysowane zostaną także możliwości, które otworzą się po roku 2020, w nowym programie Horyzont Europa.

Web Design BangladeshBangladesh Online Market