Zdrowie i dobre samopoczucie Pacjenta jest dla nas priorytetem

Dysponujemy rozbudowaną infrastrukturą

Jesteśmy otwarci na współpracę

Jesteśmy rzetelnym partnerem dla wszystkich współpracujących z nami podmiotów

KIEROWNIK:

dr n. hum. Jacek Moskalewicz, e-mail: , tel. 22 45-82-784

PRACOWNICY NAUKOWI:

dr Michał Bujalski, e-mail: , tel. 22 45-82-784

dr n. hum. Katarzyna Dąbrowska, e-mail: , tel. 22 45-82-629

dr n. hum. Justyna Klingemann, e-mail: , tel. 22 45-82-539

mgr Janusz Sierosławski, e-mail: , tel. 22 45-82-629

dr n. hum. Grażyna Świątkiewicz, e-mail: , tel. 22 45-82-784

mgr Marta Welbel, e-mail: , tel. 22 45-82-539

dr n. med. Łukasz Wieczorek, e-mail: , tel. 22 45 82 629

Główne kierunki badawcze ZBAiT

Konsumpcja alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz rozpowszechnienie problemów związanych z piciem i używaniem narkotyków.

Społeczno-kulturowy kontekst używania substancji psychoaktywnych.

Polityka wobec alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

Badania naukowe

W latach 2006-2013 w Zakładzie Badań nad Alkoholizmem i Toksykomanami realizowano 39 grantów, w tym 17 grantów międzynarodowych na łączną sumę 10 602 000 PLN oraz 22 granty krajowe na sumę 1 036 300 PLN.

Publikacje

W latach 2000-2013 w Zakładzie Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami opublikowano blisko 400 prac naukowych (łączna wartość IF 87,985, łączna wartość punktacji ministerstwa 1655), w tym 52 artykułów w zagranicznych czasopismach recenzowanych (Addiction, Addiction Research and Theory, Addictive Behaviors, Alcohol and Alcoholism, Alcoholism: Clinical and Experimental Research, Contemporary Drug Problems, Drugs: Education, Prevention, and Policy, European Addiction Research, Journal of Studies on Alcohol and Drugs, Substance Use & Misuse) oraz 30 rozdziałów w międzynarodowych monografiach oraz podręcznikach akademickich (Ashgate, Elsevier, Oxford University Press, Springer).

Działalność statutowa 2000-2013

Badania nad polityką wobec substancji psychoaktywnych, jej wpływem na wzory konsumpcji oraz rozpowszechnienie problemów społecznych i zdrowotnych. W latach 2000-2014 podjęto następujące tematy:

2012-2013: Ocena polskiej polityki wobec substancji psychoaktywnych z perspektywy efektywności kosztowej.

2009-2011: Ocena wpływu integracji z Unią Europejską na krajową politykę wobec substancji psychoaktywnych.

2006-2008: Ewaluacja polityki wobec substancji psychoaktywnych w Polsce.

2002-2005: Uwarunkowanie konsumpcji alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

2000-2001: Epidemiologia alkoholizmu i innych substancji psychoaktywnych na tle polityki zdrowotnej i społecznej państwa.

Międzynarodowe Programy Badawcze

Programy ramowe Unii Europejskiej:

ALICE RAP : Addictions and Lifestyles in Contemporary Europe – Reframing Addictions Project / Uzależnienia i style życia we współczesnej Europie – w stronę nowego ujęcia problemu uzależnień

01.04.2011 – 31.03.2016

ALICE RAP (Addictions and Lifestyles in Contemporary Europe – Reframing Addictions) jest 6-letnim projektem badawczym, realizowanym poprzez 7 Program Ramowemy UE; COOPERATION (SSH). W projekcie uczestniczy 105 naukowców, reprezentujących 67 instytucji badawczych z 25 krajów Europy. Projekt został podzielony na 21 pakietów roboczych. Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami bierze udział w 5 z nich:

Pakiet 1. Uzależnienia na przestrzeni wieków

Pakiet 2. Analiza z perspektywy “aktorów” społecznych

Pakiet 3. Społeczny wizerunek uzależnień

Pakiet 5. Epidemiologia uzależnień

Pakiet 13. Polityka wobec uzależnień

Badania prowadzone w ramach projektu ALICE RAP obejmują: historyczną analizę koncepcji uzależnień w Europie od początku XIX w. do współczesności (Pakiet 1.); analizę procesów i czynników odpowiedzialnych za zmiany w społecznych i politycznych ujęciach problemu uzależnień z perspektywy aktorów społecznych (Pakiet 2.); badania społecznego wizerunku uzależnień i postaw przedstawicieli grup zawodowych stykających się z uzależnionymi (lekarze, pracownicy socjalni) (Pakiet 3.); epidemiologiczną analizę uzależnienia od alkoholu, narkotyków, tytoniu i hazardu – w tym także oszacowanie umieralności, utraconej długości życia korygowanej niesprawnością (DALY) oraz obciążenia chorobami (burden of disease) (Pakiet 5.); analizę porównawczą krajowych programów polityki wobec substancji psychoaktywnych oraz ocenę dobrostanu i jakości życia pacjentów programów metadonowych (Pakiet 13.).

nr grantu: SSH.2010.3.2-1

Komisja Europejska i MNiSW, FP 7HEALTH

950 000 PLN

AMPHORA: Alcohol Measures for Public Health Research Alliance / Zdrowie Publiczne a Wskaźniki Spożycia Alkoholu

01.01 2009 – 30.12.2012

Celem tego czteroletniego projektu było dostarczenie nowej wiedzy na temat słabo rozpoznanych lub dotychczas nie obejmowanych badaniami zagadnień dotyczących konsumpcji alkoholu i związanych z tym problemów zdrowotnych i społecznych w Europie. W realizacji projektu uczestniczyli naukowcy i instytucje z 12 krajów Unii Europejskiej. W ogólnych ramach projektu mieściła się bardzo szeroka skała zagadnień, dlatego został on podzielony na 9 pakietów roboczych. W realizacji pojedynczych pakietów uczestniczyło od kilku do kilkunastu instytucji z różnych krajów. Pracownicy ZBAiT w IPiN uczestniczyli w 4 pakietach roboczych:

Pakiet 3 – Kulturowe determinanty polityki alkoholowej

Pakiet 4 – Reklama alkoholu

Pakiet 5 – Ekonomiczna i fizyczna dostępność alkoholu

Pakiet 8 – Czynniki infrastrukturalne

Rezultaty projektu: http://www.amphoraproject.net/

nr grantu: F2-2009-22305

Komisja Europejska i MNiSW, FP 7HEALTH

830 000 PLN

Inne granty Unii Europejskiej:

REDUCE: Reducing hepatitis C sexual and drug taking risk behaviours among female drug users in Europe translating evidence into practice /Ograniczenie ryzykownych zachowań seksualnych i związanych z zażywaniem narkotyków prowadzących do zakażenia wirusem żółtaczki typu C wśród kobiet używających narkotyków w Europie: przełożenie dowodów naukowych na praktykę

01.10.2011 – 30.09.2013

Celami projektu Reduce “Reducing hepatitis C injecting and sexual risk behaviours among females who inject drugs in Europe: translating evidence into practice” (www.thereduceproject.imim.es) było: (1) zbadanie poziomu wiedzy na temat przenoszenia wirusa żółtaczki typu C i na temat zachowań ryzykownych wśród kobiet przyjmujących narkotyki w iniekcjach; (2) opracowanie i ewaluacja, opartej na dowodach, interwencji grupowej , mającej na celu zwiększenie wiedzy na temat przenoszenia wirusa żółtaczki typu C oraz ograniczenia zachowań ryzykownych wśród kobiet przyjmujących narkotyki w iniekcjach. W projekcie wzięły udział Polska, Hiszpania, Włochy, Austria i Szkocja.

nr umowy: JUST/2010/DPIP/AG/0975-30-CE-0385810/00-36

Komisja Europejska

350 000 PLN

ReDNet: Recreational Drugs’ European Network: an ICT prevention service addressing the use of novel compounds in vulnerable individuals / Europejska Sieć ds. Rekreacyjnych Narkotyków: teleinformatyczne centrum prewencji zajmujące się zażywaniem nowych substancji psychoaktywnych przez osoby z grupy ryzyka

01.04.2010 – 30.06.2012

Celem projektu REDNET była poprawa dostępu do rzetelnych informacji o nowych substancjach psychoaktywnych i potencjalnych zagrożeniach związanych z ich używaniem.

Grupą docelową projektu byli zarówno użytkownicy nowych substancji psychoaktywnych jak i profesjonaliści. Przygotowanie odpowiednich materiałów informacyjnych poprzedzono badaniami ankietowymi wśród blisko 2000 młodych ludzi oraz kilkuset profesjonalistów. Badania realizowano w 6 krajach europejskich: Hiszpania, Niemcy, Polska, Węgry, Włochy i Wlk. Brytania.

nr grantu 2009 12 16

Komisja Europejska i MNiSW

100 000 PLN

EQUS: Study on the Development of an EU Framework for minimum quality standards and benchmarks in drug demand reduction / Badanie nad opracowaniem Ramowego Zbioru UE minimalnych standardów jakości w leczeniu, redukcji szkód oraz zapobieganiu uzależnieniom od narkotyków

01.05.2010 – 31.12.2011

Celem projektu było opracowanie wspólnego dla krajów UE zbioru minimalnych standardów jakości dotyczących leczenia, redukcji szkód oraz zapobiegania uzależnieniom od narkotyków. W ramach projektu dokonano przeglądu literatury, aktów prawnych oraz wytycznych dotyczących obecnie obowiązujących lub rekomendowanych standardów. Przeprowadzono również ogólnoeuropejski internetowy sondaż wśród ekspertów z krajów UE i Szwajcarii, którego zadaniem było wyłonienie standardów akceptowanych we wszystkich krajach członkowskich. Zespół IPiN, oprócz odpowiedzialności za koordynację badań w Polsce, koordynował również badania w 9 państwach Europy Środkowo-Wschodniej (w Bułgarii, Czechach, Estonii, Litwie, Łotwie, Słowacji, Słowenii, Rumunii i na Węgrzech). Na podstawie wyników badań oraz osiągniętego konsensusu opracowano zbiór minimalnych standardów, który będzie zarekomendowany do wdrożenia przez państwa członkowskie UE.

O wynikach można dowiedzieć się na stronie projektu: http://www.isgf.ch/index.php?id=59&uid=41

oraz: http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/files/equs_main_report_en.pdf

koordynator projektu: Institute for Public Health and Addiction, Zurich, Szwajcaria,

koordynator projektu w Polsce: Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami, IPiN

nr grantu DG JLS 2010/DPIP/PR/1023

European Commission, Directorate General Justice

100 000 PLN

SMART : Standardizing measurement of alcohol-related troubles / Standaryzowanie pomiaru zaburzeń związanych z alkoholem

Ogólnymi celami projektu SMART było: (1) wypracowanie wspólnej wystandaryzowanej metodologii badań ankietowych nad nadużywaniem alkoholu, nadmiernym spożyciem alkoholu przy jednej okazji, upijaniem się, kontekstem picia, uzależnieniem od alkoholu oraz nierejestrowanym spożyciem alkoholu; (2) wypracowanie wystandaryzowanej metodologii analiz kosztów i korzyści (cost-benefit) polityk alkoholowych, aby ewaluować ekonomiczny wpływ polityki wobec alkoholu w krajach Unii Europejskiej, a także ocenić poparcie społeczne dla różnych środków polityki alkoholowej.

Przegląd dotychczasowych badań ankietowych realizowanych w krajach europejskich wykazał znaczne zróżnicowanie metodologii stosowanej w Europie, zarówno w obszarze pomiaru spożycia, jak również co do metod realizacji badań. Spośród różnych metod pomiaru spożycia alkoholu najczęściej stosowano metodę częstość – ilość w odniesieniu do każdego z napojów alkoholowych traktowanych osobno.

W 9 krajach z 10 uczestniczących w projekcie zrealizowano badania pilotażowe. Te silnie zróżnicowane kulturowo kraje uczestniczące w badaniu pilotażowym to: Włochy, Hiszpania, Finlandia, Polska, Estonia, Czechy, Niemcy i Wielka Brytania. Badania pilotażowe zrealizowano na niewielkich próbach (200 osób w każdym kraju) z nadreprezentacją problemowych konsumentów alkoholu i z uwzględnieniem podziału na miasto i wieś.

Aby lepiej zrozumieć kulturowe znaczenia podstawowych pojęć dotyczących picia alkoholu zrealizowano trzy wywiady grupowe (focus group) w każdym z krajów. Dyskusje grupowe przeprowadzono po zrealizowaniu pilotażowych badań ankietowych, ich uczestnicy byli rekrutowani spośród respondentów badań ankietowych.

Na podstawie wyników pilotażu zaproponowano standardową metodologię, na którą składa się kwestionariusz oraz protokół badania. Spośród różnych metod pomiaru spożycia alkoholu testowanych w pilotażu za podstawę do opracowania standardowej metodologii wybrano metodę częstość – ilość w odniesieniu do każdego z napojów alkoholowych traktowanych osobno. Zaproponowano także zastosowanie pytań o częstotliwość picia co najmniej 6 i co najmniej 12 porcji alkoholu przy jednej okazji jako wskaźników picia nadmiernego (binge drinking). Zarekomendowano zastosowanie Rapid Alcohol Problems Screen (RAPS) jako narzędzia przesiewowego do oszacowania rozpowszechnienia picia problemowego i uzależnienia od alkoholu.

Na podstawie publikowanej i niepublikowanej literatury naukowej, zostały podsumowane istniejące metodologie analizy kosztów i korzyści polityk wobec alkoholu.

W przeglądzie literatury uwzględniono: (a) dotychczasowe analizy kosztów I korzyści (cost benefit) polityk wobec alkoholu, (b) poparcie dla różnych środków polityki wobec alkoholu, (c) społeczną dystrybucję kosztów i korzyści polityk wobec alkoholu.

Przygotowano standardową metodologię analizy kosztów i korzyści, z uwzględnieniem wytycznych WHO. Podstawą do sformułowanie metodologii były opracowany wcześniej raport podsumowujący stosowane dotychczas metodologie oraz dyskusje w gronie komitetu ekspertów powołanego w ramach projektu. Sfinalizowano prace nad raportem na temat społecznego kontekstu i społecznego wsparcia dla różnych polityk wobec alkoholu.

Więcej informacji o projekcie i jego wynikach (tylko w języku angielskim) na stronie projektu pod adresem: http://www.alcsmart.ipin.edu.pl/

Building Capacity: Implementing Coordinated Alcohol Policy in Europe / Wdrożenie skoordynowanej polityki wobec alkoholu w Europie

2007-2010

Celem projektu było wspieranie Komisji Europejskiej oraz państw członkowskich we wdrażaniu strategii UE w ograniczaniu szkodliwych skutków spożywania alkoholu.

W projekcie uczestniczyło 18 krajów, prowadzono działania umożliwiające monitoring strategii.

nr grantu 2006326

Komisja Europejska i MNiSW

27 000 PLN

COFI: Porównanie ram programowych, struktury, efektywności i efektywności kosztowej funkcjonalnych i zintegrowanych / Comparing policy framework, structure, effectiveness and cost-effectiveness of Functional and Integrated systems of mental health care

luty 2014 – grudzień 2017

Projekt COFI będzie realizowany w latach 2014-2017, jego uczestnikami jest sześć zespołów badawczych z pięciu państw Unii Europejskiej (Wielka Brytania: Queen Mary and Westfield College, University of London oraz King’s College London; Belgia: Universite Catholique de Louvain; Niemcy: Technische Universitaet Dresden; Włochy: Universita Degli Studi Di Verona; Polska: Instytut Psychiatrii i Neurologii). Celem projektu jest porównanie dwóch systemów ochrony zdrowia psychicznego, które dominują obecnie w Europie – systemu funkcjonalnego oraz systemu zintegrowanego. W niektórych krajach UE funkcjonują one obok siebie, od wielu dekad toczy się dyskusja nad zaletami i wadami obu systemów. W ramach projektu prowadzone będą badania ilościowe na próbie ponad 5 tys. pacjentów oraz badania jakościowe – wywiady z pacjentami i pracownikami ochrony zdrowia psychicznego. Porównane zostaną również dokumenty dotyczących organizacji i finansowania ochrony zdrowia psychicznego, w tym dokumenty prawne, programy narodowe oraz wytyczne na temat leczenia.

koordynator projektu: Queen Mary and Westfield College, University of London, Londyn, Wielka Brytania

koordynator projektu w Polsce: Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami, IPiN

nr grantu 602645

Komisja Europejska (7 Program Ramowy) oraz MNiSW

814 503 Euro

PROMO: Dobre Praktyki w Promowaniu Zdrowia Psychicznego w Społecznie Marginalizowanych Grupach w Europie / Best Practice In Promoting Mental Health In Socially Marginalized People In Europe

01.10.2007 – 31.12.2010

Projekt PROMO był realizowany w latach 2007-2010 w 14 państwach Unii Europejskiej: w Austrii, Belgii, Czech, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemczech, Polsce, Portugalii, Szwecji, na Węgrzech, w Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Jego celem było stworzenie zbioru dobrych praktyk w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia psychicznego w grupach zagrożonych marginalizacją społeczną. W projekcie wyszczególniono sześć następujących grup: 1) długotrwale bezrobotni, 2) bezdomni, 3) osoby zajmujące sie prostytucją uliczną 4) uchodźcy oraz osoby starające sie o statut uchodźcy lub azyl polityczny, 5) imigranci o nieuregulowanym statusie prawnym, 6) społeczności romskie. Badania prowadzone były w najbiedniejszych dzielnicach dużych miast i koncentrowały sie wokół zagadnień związanych z zapewnianiem opieki zdrowotnej i pomocy społecznej osobom doświadczającym problemów dotyczących zdrowia psychicznego.

O wynikach badań można dowiedzieć się więcej na stronie projektu: http://promostudy.org/

koordynator projektu: Queen Mary and Westfield College, University of London, Londyn, Wielka Brytania

koordynator projektu w Polsce: Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami, IPiN

nr grantu 2006328

Komisja Europejska i MNiSW

270 000 PLN

EUGATE: Europejskie Dobre Praktyki w Dostępie, Jakości i Adekwatności Ochrony Zdrowia dla Imigrantów w Europie / European Best Practices in Access, Quality and Appropriateness of Health Services for Immigrants in Europe

01.01.2008 – 31.12.2010

Projekt EUGATE był realizowany w latach 2008-2010 w 16 państwach Unii Europejskiej: w Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, na Litwie, w Niemczech, Polsce, Portugalii, Szwecji, na Węgrzech, w Wielkiej Brytanii oraz we Włoszech. Jego głównym celem była identyfikacja dobrych praktyk w ochronie zdrowia dla imigrantów. W ramach projektu przeprowadzono następujące badania:

przegląd dokumentów prawnych i strategicznych,

badanie metodą Delficką opinii ekspertów na temat dobrych praktyk

badania ilościowe i jakościowe dotyczące struktury placówek ochrony zdrowia oraz doświadczeń personelu medycznego w udzielaniu świadczeń imigrantom

O wynikach badań można dowiedzieć się więcej na stronie projektu: http://www.eugate.org.uk

koordynator projektu: Queen Mary and Westfield College, University of London, Londyn, Wielka Brytania

koordynator projektu w Polsce: Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami, IPiN

nr grantu 2006129

Komisja Europejska i MNiSW

130 000 PLN

SDDCare: Senior Drug Dependants and Care Structures / Seniorzy uzależnieni od narkotyków i struktury opieki

01.01.2008 – 30.06.2010

Projekt SDDCare (Senior Drug Dependents and Care Structures) był finansowany przez Agencję Wykonawczą ds. Konsumentów, Zdrowia i Żywności (EAHC) i realizowany w Austrii, Polsce, Niemczech i Szkocji. Jego celem było poszerzenie wiedzy na temat warunków życiowych i sytuacji zdrowotnej osób starszych uzależnionych od narkotyków, poznane ich potrzeb w zakresie leczenia i opieki oraz sformułowanie rekomendacji dotyczących odpowiednich rozwiązań polityki społecznej. Osoby starsze z długoletnim stażem używania narkotyków, stanowią grupę społecznie dość zróżnicowaną ze względu na zajmowaną pozycję społeczną, warunki socjalne, sytuację na rynku pracy oraz stan zdrowia. Niebagatelnym problemem jest brak pracy – większość badanych jest gotowa podjąć jakąkolwiek pracę, także ze względu na możliwość nawiązania kontaktu z innymi ludźmi. Poczucie samotności i wykluczenia społecznego jest częstym motywem ich biografii. Większość respondentów korzysta z usług instytucji ochrony zdrowia i opieki społecznej, co jednak nie oznacza, że nie podejmują wysiłków by realizować swoje aspiracje zawodowe i życiowe na własną rękę, np. podejmując naukę. Doświadczenia badanych pokazują, że największym problemem jest uzyskanie pomocy w ośrodkach podstawowej opieki medycznej, często związane ze zjawiskiem stygmatyzacji, zwłaszcza nosicieli wirusa HIV.

nr grantu 2006346

Komisja Europejska i MNiSW

195 000 PLN

IATPAD: Improvement of Access to Treatment for People with Alcohol- and Drug- Related Problems / Poprawa Dostępu do Leczenia dla Ludzi z Problemami Alkoholowymi i Narkotykowymi

01.2007- 11.2009

Badanie IATPAD (Improvement of Access to Treatment for People with Alcohol- nad Drug- Related Problems) to projekt naukowy współfinansowane przez Komisję Europejską, prowadzony równolegle w Bułgarii, Grecji, Hiszpanii, Polsce, Słowacji, Słowenii, Szkocji oraz we Włoszech. Jego celem było wykrycie barier utrudniających dostęp do leczenia uzależnień poprzez jakościowe analizy systemu lecznictwa, pomiar postaw personelu medycznego wobec użytkowników substancji psychoaktywnych, ocenę dostępności leczenia w percepcji klientów tych placówek oraz analizę ograniczeń systemowych. Zarówno badania ilościowe jak i jakościowe zrealizowane w ramach projektu IATPAD wykazały, że postawy pracowników placówek opieki zdrowotnej mogą stanowić zarówno barierę, jak i ułatwienie w dostępie do leczenia. Czynnikami mającymi znaczący wpływ na ułatwienie dostępu do leczenia są: bezpłatne świadczenia, dostępność szerokiego wachlarza programów terapeutycznych, dobrze wykształceni i wyszkoleni pracownicy placówek leczenia uzależnień, pozytywny, pozbawiony moralnego osądu stosunek do pacjenta. Zdecydowanie trzeba poprawić stan wiedzy, zwłaszcza pracowników placówek nie specjalizujących się w leczeniu uzależnień, gdzie w pierwszej kolejności trafiają osoby szukające pomocy.

nr grantu 2005322

Komisja Europejska i MNiSW

330 000 PLN

MORETREAT: Modele dobrych praktyk w leczeniu narkomanii w Europie

04.2007 – 30.10.2008

W ramach projektu “Models of good practice in drug treatment in Europe – Moretreat” zidentyfikowano modele tak zwanej dobrej praktyki w leczeniu narkomanii i dokonano ich ewaluacji. W tym celu powstał inwentarz badań dotyczących efektywności rozmaitych podejść leczniczych w 27 krajach członkowskich Unii Europejskiej. W kolejnym kroku stworzony został przewodnik na temat interwencji kluczowych dla systemu opieki nad osobami uzależnionymi od narkotyków (leczenie stacjonarne, ambulatoryjne, leczenie substytucyjne, itd.), służący pomocą w podejmowaniu decyzji dotyczących kształtowania polityki zapobiegania narkomanii, wprowadzania i rozwijania usług świadczonych osobom uzależnionym. Celami projektu było po pierwsze rozwijanie wiedzy i know-how w zakresie rehabilitacji narkomanii poprzez możliwie szerokie upowszechnienie rezultatów projektu, oraz po drugie zwiększenie dostępności do efektywnego lecznictwa w Unii Europejskiej.

nr grantu 2006329

Komisja Europejska i MNiSW

146 000 PLN

Female drug users in European prisons / Kobiety uzależnione w więzieniach Europy

09.09.2005 – 31.12.2006

Wieloośrodkowe europejskie badania “Female Drug Users in European Prisons – best practice for relapse prevention and reintegration” (koordynator projektu: Heike Zurhold, Centre for Interdyscyplinarny Addiction Research, University of Hamburg) analizujące psychologiczną i społeczną sytuację kobiet uzależnionych od narkotyków przebywających w zakładzie karnym oraz po jego opuszczeniu w pięciu krajach europejskich – Austrii, Hiszpanii, Niemczech, Polsce i Wielkiej Brytanii (Szkocji).

grant Komisji Europejskiej

nr JAI/2005/AGIS/072

110 000 PLN

Granty Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego:

EZOP: Epidemiologia zdrowia psychicznego i dostępność psychiatrycznej opieki zdrowotnej / Polska

01.04 2009 – 30.04.2012

EZOP to pierwsze w Polsce badanie stanu zdrowia psychicznego Polaków. W badaniach wykorzystano najnowszą wersję kwestionariusza CIDI (Composite International Diagnostic Interview) udostępnioną przez Harvard Medical School – koordynatora badań CIDI na świecie. Celem badania było oszacowanie rozpowszechnienia wybranych zaburzeń psychicznych w populacji w wieku 18-65 lat z uwzględnieniem jej demograficzno-społecznego zróżnicowania; ocena dystansu społecznego do zaburzeń psychicznych oraz opinie na temat dostępności do lecznictwa psychiatrycznego. Badanie objęło grupę dobranych losowo 10 000 dorosłych mieszkańców kraju. Realizację projektu koordynował Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w konsorcjum z: Katedrą i Kliniką Psychiatrii, Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich. we Wrocławiu oraz Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładem Higieny w Warszawie. Więcej informacji na temat metodologii i uzyskanych wyników można znaleźć na stronie projektu: http://www.ezop.edu.pl/

nr grantu: PL 0256

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy oraz MZ

2 686 000 PLN

Grant szwajcarsko-polskiego programu współpracy:

Opracowanie i weryfikacja programu zapobiegania HCV wśród użytkowników narkotyków dożylnych (IDU ) i ocena potrzeb w zakresie profilaktyki HCV w tej grupie.

25.04.2012 – 31.03.2016

Osoby używające problemowo narkotyków, a zwłaszcza przyjmujący narkotyki w formie iniekcji, to jedna z najbardziej narażonych na zakażenie HCV grup społeczeństwa. Warto dodać, że w tej grupie rozpowszechnienie HCV jest znacznie większe niż rozpowszechnienie HIV. Jest ono szczególnie duże wśród osób społecznie zmarginalizowanych. Jednocześnie osoby przyjmujące narkotyki stanowią grupę szczególnie trudną do objęcia działaniami profilaktycznymi, z powodu ograniczonego dostępu do nich (populacja ukryta), braku zaufania oraz specyficznego systemu norm i wartości. Stąd potrzeba opracowania dla nich specjalnej strategii zapobiegania zakażeniom HCV oraz skierowania do nich odpowiednio dostosowanego programu profilaktycznego. Naprzeciw tej potrzebie wychodzi projekt 2, którego celem jest zmniejszenie ryzyka zakażenia HCV w populacji iniekcyjnych użytkowników narkotyków (IDU) poprzez opracowanie i przetestowanie takiego programu profilaktycznego.

W realizacji projektu wyróżnić można trzy etapy:

dokonanie oceny potrzeb związanych z zapobieganiem i leczeniem HCV wśród użytkowników narkotyków poprzez oszacowanie rozpowszechnienia HCV w tej grupie oraz określenie czynników ryzyka zakażenia,

opracowanie i przetestowanie modelowego program profilaktyki zakażeń HCV dla tej grupy,

sformułowanie propozycji Narodowej Strategii Zapobiegania i Zwalczania HCV na lata 2015-2020 w części odnoszącej się do użytkowników narkotyków.

Więcej informacji o projekcie: http://www.hcv.pzh.gov.pl/Page/projekt-2-1/cel-projektu–2

Grant Narodowych Instytutów Zdrowia, USA:

SBIRT – krótkie interwencje na ostrych dyżurach

02.2007 – 02.2009

Celem rozpoczętego w 2007 roku badania eksperymentalnego było oszacowanie skuteczności krótkich interwencji alkoholowych wobec pacjentów, którzy uzyskali wynik pozytywny w teście diagnozującym problemowe używanie alkoholu. W pierwszej fazie badaniami przesiewowymi objęto pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratownictwa (SOR) w Sosnowcu. Próba osób problemowo pijących została losowo podzielona na trzy grupy eksperymentalne: 1 – tylko badanie przesiewowe, 2 – badanie przesiewowe i pogłębiony wywiad alkoholowy oraz 3 – badanie przesiewowe, pogłębiony wywiad i krótka interwencja przeprowadzana przez odpowiednio przeszkolony szpitalny personel. Ewaluacja wyników była dokonywana dwukrotnie, po trzech miesiącach i po roku od daty wizyty w SOR. Generalnie badanie potwierdziło długoterminowy (po roku) efekt krótkiej interwencji

Umowa nr 1012391

250 000 PLN

Grant Europejskiego Centrum Polityki Społecznej i Badań w Wiedniu:

QUAF: Finansowanie konsumpcji nielegalnych narkotyków (Multi City Study on Quantities and Financing Behaviour of Illicit Drug Consumption)

09.2005 – 09.2007

Celem głównym badania było oszacowanie kosztów ponoszonych przez konsumentów narkotyków w sześciu europejskich metropoliach: Amsterdamie, Londynie, Pradze, Turynie, Warszawie i Wiedniu. We wszystkich miastach zintegrowani społecznie użytkownicy narkotyków, używający marihuany czy amfetaminy (często przez wiele lat), lecz zdecydowanie unikający heroiny, charakteryzują się dobrą pozycją materialną, są wykształceni, mieszkają w dobrych warunkach i wysoko oceniają swoją pozycję i możliwości w środowisku, które ich otacza. W grupach zmarginalizowanych użytkowników narkotyków przeważają użytkownicy opiatów. We wszystkich miastach obiektywne wskaźniki potwierdzają wysoki stopień ich społecznego wykluczenia (np. niskie wykształcenie, zła sytuacja mieszkaniowa i finansowa itp.). Zintegrowani społecznie konsumenci narkotyków wydają na ich zakup od 15% (Amsterdam) do 75% (Praga) średniej krajowej pensji. Konsumenci zmarginalizowani, dysponujący znacznie mniejszymi możliwościami legalnego zarobkowania, potrzebują miesięcznie na zakup narkotyków wielokrotności średniej krajowej pensji: w Warszawie i Pradze trzy razy więcej a w Turynie aż pięć razy.

60 000 PLN

Inne:

ESPAD: Europejskie Badanie Szkolne nt. Alkoholu i Narkotyków (European School Survey on Alcohol and Drugs)

Europejski program badawczy realizowany od 1995 r., obecnie w 36 krajach naszego kontynentu. Badania ESPAD prowadzone są co 4 lata, dotychczas zrealizowane je w 1995, 1999, 2003, 2007 i 2011, kolejne przewidziane jest na 2015 r. W Polsce projekt finansowany jest przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dąbrowska K., Bujalski M. (2013) The legal highs problem in the polish printed media-actor, claims, and the hidden meanings. Subst. Use Misuse, 48 (1-2), 31-40.

Eisenbach-Stangl I., Moskalewicz J., Thom B. (red.), (2009) Two worlds of drug consumption in late modern societies. Farnham: Ashgate, Public Policy and Social Welfare, vol.34. Gilchrist G., Moskalewicz J., Slezáková S., Okruhlica L., Torrens M., Vajd R., Baldacchino A. (2011) Staff regard towards working with substance users: a European multi-centre study. Addiction, 106 (6), 1114-1125.

Klingemann H., Klingemann J. (2008) L’intervention thérapeutique est-elle nécessaire ? La rémission naturelle et les systemes de traitement. Psychotropes. Revue internationale des toxicomanies et des addictions, 20 (3-4), 111-126.

Klingemann J.I. (2012) Mapping the maintenance stage of recovery: a qualitative study among treated and non-treated former alcohol dependents in Poland. Alcohol. Alcohol., 47 (3), 296-303.

Moskalewicz J., Kiejna A., Wojtyniak B. (2012) Kondycja psychiczna mieszkańców Polski: raport z badań “Epidemiologia zaburzeń psychiatrycznych i dostęp do psychiatrycznej opieki zdrowotnej – EZOP Polska”. Warszawa : Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Moskalewicz J., Świątkiewicz G., Cherpitel C.J., Ye Y. (2006) Results of two emergency room studies. Eur. Addict. Res., 12 (4), 169-175.

Moskalewicz J., Welbel M. (2013) Walking Through Mud; History of the Polish Methadone Maintenance Treatment From Its Stakeholders’ Perspective. Substance Use & Misuse. 48 (11), 977-996.

Moskalewicz J., Wojtyniak B., Rabczenko D. (2000) Alcohol as a cause of mortality in Societies Undergoing Rapid Transition to Market Economy. W: The mortality crisis in transitional economies, red. G.A. Cornia, R. Paniccia. Oxford : Oxford University Press, 83-104.

Sierosławski J., Bukowska B. (2003) Estimating the social cost of the illicit drugs in Poland. Strasbourg. Pompidou Group, Council of Europe.

Sierosławski J., Bukowska B., Jabłoński P. (2006) Epidemiological basis. In: Young People and Drugs. Care and Treatment, Strasbourg: Council of Europe Pompidou Group, 37-53.

Sierosławski J., Foster J., Moskalewicz J. (2013) Survey of European drinking surveys. Alcohol survey experiences of 22 European countries. Drugs: Education, Prevention, and Policy, 2013, Vol. 20, No. 5, 383-398.

Świątkiewicz G., Moskalewicz J. (2003) Poland. W: Alcohol and temperance in modern history: an international encyclopedia. Vol. II: M-Z, red. J.S. Blocker, D.M. Fahey, I.R. Tyrrell. Santa Barbara, California : ABC Clio, 482-486.

Welbel M., Matanov A., Moskalewicz J., Bartos H., Canavan R., Gabor E., Gaddini A., Greacen T., Kluge U., Lorant V., Pena M.E., Schene A.H., Soares J.J.F., Strassmayr C., Vondráčková P., Priebe S. (2013) Addiction treatment in deprived urban areas in EU countries: accessibility of care for people from socially marginalized groups. Drug. Educ. Prev. Polic. 20 (1), 74-83.

Wybrane publikacje pracowników ZBAiT z lat 2000-2013

Anderson B., Hibbel B., Beck F., Choquet M., Kokkewi A., Fotiou A., Molinaro S., Nociar A., Sierosławski J., Trapencieris M. (2007) Alcohol and Drug Use Among European 17-18 Years Old Students. Data from the ESPAD Project. Stockholm, The Swedish Council for Information on Alcohol and Other Drugs (CAN), Pompidou Group at the Council of Europe, Stockholm.

Anderson P., współpr. z: Allamani A., Colom Farran J., Gmel G., Gual A., Nilsson Kelly K., Koncz B., Villar Librada M., Lizarbe V., Moskalewicz J., Österberg E., Rabonovich L., Rehm J., Renström M., Segura L., Sierosławski J., Sovinova H., Chisholm D. (2009) Evidence for the effectiveness and cost-effectiveness of interventions to reduce alcohol-related harm. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe.

Anderson P., współpr. z: Colom Farran J., van Ginneken S.B., Gual A., Moskalewicz J., Österberg E., Patussi V., Renström M., Segura L., Scafato E., Sovinova H. (2009) Handbook for action to reduce alcohol-related harm. Copenhagen : WHO Regional Office for Europe.

Baldacchino A., Merinder L.-B., Neufeind J., Gervin M., Lack C., Meder J., Sierosławski J., Greacen T., Hyldager E., Clancy C., Sorsa M., Laijarvi H., Charzyńska K., Baeck-Moller K. (2013) Predictors of service of patients with co-morbid mental health and substance use disorders across seven European sites. Ment. Health. Subst. Use.

Borges G., Cherpitel C.J., Orozco R., Bond J., Ye Y., Macdonald S., Giesbrecht N., Stockwell T., Cremonte M., Moskalewicz J., Świątkiewicz G., Poznyak V. (2006) Acute alcohol use and the risk of non-fatal injury in sixteen countries. Addiction, 101 (7), 993-1002.

Borges G., Cherpitel C.J., Ye Y., Bond J., Cremonte M., Moskalewicz J., Świątkiewicz G. (2011) Threshold and optimal cut-points for alcohol use disorders among patients in the emergency department. Alcohol. Clin. Exp. Res., 35 (7), 1270-1276.

Borges G., Ye Y., Bond J., Cherpitel C.J., Cremonte M., Moskalewicz J., Świątkiewicz G., Rubio-Stipec M. (2010) The dimensionality of alcohol use disorders and alcohol consumption in a cross-national perspective. Addiction, 105 (2), 240-254.

Bujalski M. (2009) Zagadnienia ograniczania popytu w polityce wobec alkoholu w Polsce w latach 1982-2005. Alkohol. Narkom., 22 (4), 339-364.

Bujalski M. (2012) Zagadnienia integracji polityki alkoholowej krajów nordyckich w strukturach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Alkohol. Narkom. 25 (3), 243-258.

Bukowska B., Jabłoński P., Sierosławski J. (2013) Guidelines for community based drug prevention in Central Asia: collective work. National Bureau for Drug Prevention, Warsaw.

Bukowska B., Jabłoński P., Sierosławski J. (red.), (2008) Podręcznik do monitorowania problemu narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym. Warszawa : Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Charzyńska K., Hyldager E., Baldacchino A., Greacen T., Henderson Z., Laijärvi H., Hodges C.L., Lack C., Sierosławski J., Baeck-Moller K. (2011) Comorbidity patterns in dual diagnosis across seven European sites. Eur. J. Psychiatry, 25(4), 179-191.

Cherpitel C.J., Borges G., Ye Y., Bond J., Cremonte M., Moskalewicz J., Świątkiewicz G. (2010) Performance of a Craving Criterion in DSM Alcohol Use Disorders. J. Stud. Alcohol. Drugs, 71 (5), 674-684.

Cherpitel C.J., Moskalewicz J., Świątkiewicz G. (2004) Drinking patterns and problems in emergency services in Poland. Alcohol. Alcohol., 39 (3), 256-261.

Cherpitel C.J., Moskalewicz J., Świątkiewicz G., Ye Y. (2009) Screening, brief intervention, and referral to treatment (SBIRT) in a Polish Emergency Department: three-month outcomes of a randomized, controlled clinical trial. J. Stud. Alcohol. Drugs, 70 (6), 982-990.

Cherpitel C.J., Ye Y., Bond J., Borges G., Cremonte M., Marais S., Poznyak V., Sovinova H., Moskalewicz J., Świątkiewicz G. (2005) Cross-national performance of the RAPS4/RAPS4-QF for tolerance and heavy drinking: data from 13 countries. J. Stud. Alcohol., 66 (3), 428-432.

Cherpitel C.J., Ye Y., Bond J., Rehm J., Cremonte M., Neves O., Moskalewicz J., Świątkiewicz G., Giesbrecht N. (2006) The effect of alcohol consumption on emergency department services use among injured patients: a cross-national emergency room study. J. Stud. Alcohol. 67 (6), 890-897.

Cherpitel C.J., Ye Y., Moskalewicz J., Świątkiewicz G. (2005) Risk of injury: a case-crossover analysis of injured emergency service patients in Poland. Alcohol. Clin. Exp. Res., 29 (12), 2181-2187.

Cooke E., Hastings G., Wheeler C., Eadie D. , Moskalewicz J., Dąbrowska K. (2004) Marketing of alcohol to young people: a comparison of the UK and Poland. Eur. Addict. Res., 10 (1), 1-7.

Dauvrin M., Lorant V., Sandhu S., Devillé W., Dia H., Dias S., Gaddini A., Ioannidis E., Koitzsch Jensen N., Kluge U., Mertaniemi R., Puigpinosi Riera R., Sárváry A., Strassmayr C., Stankunas

M., Soares J.J.F., Welbel M., Priebe S. (2012) Health care for irregular migrants: pragmatism across Europe. A qualitative study. BMC Res. Notes [czasopismo online]. 5, art. 99, [1-12].

Dąbrowska K. (2008) W jakim kierunku zmierzają relacje pomiędzy lekarzem a pacjentem w Polsce? Pediatr. Med. Rodz. 4 (4), 278-281.

Dąbrowska K. (2010) Paternalizm czy partnerstwo? Relacja terapeutyczna w placówkach leczenia narkomanii. Alkohol. Narkom. 23 (1), 9-25.

Dąbrowska K. (2010) Paternalizm i partnerstwo w relacji terapeutycznej w świetle interakcjonizmu symbolicznego. Prace IPSiR, 16, 169-207.

Dąbrowska K. (2011) Niektóre dylematy etyczne występujące w badaniach społecznych. Udział osób uzależnionych w badaniach. Alkohol. Narkom., 24 (4), 333-346.

Dąbrowska K. (2012) Cechy procesu degradacji osobowości w placówkach leczenia uzależnień w świetle koncepcji instytucji totalnej Ervinga Goffmana; wnioski z badań. Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna, 13, 338-356.

Dąbrowska K. (2012) Wykorzystanie metody case management w pracy z osobami uzależnionymi. W: Uzależnienie od narkotyków: podręcznik dla terapeutów, red. P. Jabłoński, B.

Bukowska, J.C. Czabała. Warszawa : Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 271-280

Dąbrowska K., Miturska E., Moskalewicz J., Wieczorek Ł. (2012) Konsekwencje używania i nadużywania marihuany w świetle współczesnej wiedzy. Alkohol. Narkom. 25 (2), 167-186.

Dąbrowska K., Żulewska-Sak J. (2005) Relacje pomiędzy dostępnością alkoholu a problemami zdrowotnymi i społecznymi – przegląd literatury. Alkohol. Narkom. 18 (4), 25-39.

Devillé W., Greacen T., Bogic M., Dauvrin M., Dias S., Gaddini A., Koitzsch Jensen N., Karamanidou C., Kluge U., Mertaniemi R., Puigpinosi Riera R., Sarvary A., Soares J.J.F., Stankunas M.,

Strassmayr C. , Welbel M., Priebe S. (2011) Health care for immigrants in Europe: is there still consensus among country experts about principles of good practice? A Delphi study. BMC Public Health [czasopismo online], 11, art.699, [1-10].

Giesbrecht N., Moskalewicz J. (2009) Community context and emergency room research: two solitudes or opportunities for collaboration? W: Alcohol and injuries: Emergency Department Studies in an international perspective, red. C.J. Cherpitel [i in.]. Geneva : World Health Organization, 245-252.

Habrat B., Sierosławski J. (2006) Abuse of illegal substances in Poland: current status, trends, special features, Journal für Anestesiologie und Intensivbehandlung, 2, 22.

Herring R., Thom B., Beccaria F., Kolind T., Moskalewicz J. (2010) Alcohol harm reduction in Europe. W: Harm reduction: evidence, impacts and challenges, red. T. Rhodes & D. Hedrich.

Luxembourg : Publications Office of the European Union, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction Monographs; 10, 275-301.

Kantorska- Janiec M., Kiejna A., Świątkiewicz G., Zagdańska M. (2009) Epidemiologia zaburzeń psychicznych – dotychczasowe doświadczenia. Psychiatr. Pol., 43 (4), 375-385.

Klingemann H., Klingemann J.I. (2007) Hostile and favorable societal climates for self-change: some lessons for policymakers. W: Promoting self-change from addictive behaviors: practical implications for policy, prevention, and treatment red. Harald Klingemann, Linda Carter Sobell. New York, NY : Springer Science Business Media, 187-212.

Klingemann H., Klingemann J.I. (2009) How much treatment does a person need? Self-change and the treatment system. W: Evidence-based addiction treatment , red. Peter M. Miller.

Amsterdam, Boston: Elsevier/Academic Press, 267-286.

Klingemann H., Zulewska J. (2006) Selbstheilungsfreundliches und selbstheilungsfeindliches Gesellschaftsklima – Konsequenzen für die Suchtpolitik. In: Selbstheilung von der Sucht

Klingemann H., Sobell, L. (Eds) VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, 197-230.

Klingemann J., Miturska E., Moskalewicz J. (2008) Życie po opuszczeniu zakładu karnego: readaptacja społeczna kobiet uzależnionych od narkotyków w Polsce. Alkohol. Narkom. 21 (2), 111-134.

Klingemann J.I. (2010) “Ja muszę pani powiedzieć szczerze, że o tych problemach to nikt nie wiedział…”. Metody badania populacji ukrytych – przykład zjawiska samowyleczenia z uzależnienia. Prace IPSiR, t.16, 227-247

Klingemann J.I. (2010) Horyzonty zmiany zachowania nałogowego w Polsce. Warszawa : IPSiR UW.

Klingemann J.I. (2011) Lay and professional concepts of alcohol dependence in the process of recovery from addiction among treated and non-treated individuals in Poland: a qualitative study. Addict. Res. Theory, 19 (3), 266-275.

Korcha R.A., Cherpitel C.J., Moskalewicz J., Świątkiewicz G., Bond J., Ye Y. (2012) Readiness to change, drinking, and negative consequences among Polish SBIRT patients. Addict. Beh. 37 (3), 287-292.

Kulka Z., Moskalewicz J. (2001) Facilitating access to sterile injecting equipment as part of the national comprehensive strategy to prevent the spread of infections among injecting drug users. W: Drug abuse and HIV/AIDS: lessons learned: case studies booklet: Central and Eastern Europe and the Central Asian States. New York : United Nations, 67-69.

Kulka Z., Moskalewicz J. (2001) Oblegcenie dostupa steril’nym instrumentam dlja in’spekcij kak cast’ kompleksnoj nacional’noj strategii profilaktyki rasprostranenija infekcij sredi lic, upotrebljajuscich narkotiki putem in”ekcij. W: Zloupotreblenie narkotikami i vic/spid: izvlecennye uroki: sbornik tematiceskich issledovanij: Central’naja i Vostocnaja Evropa i gosudarstva Central’noj Azii. N’ju-Jork: Organizacija Ob”edinennych Nacij, 76-79.

Lagerspetz M., Moskalewicz J. (2002) Drugs in the postsocialist transitions of Estonia, Latvia, Lithuania and Poland. Eur. Addict. Res., 8 (4), 177-183.

Lawrinson P., Ali R., Buavirat A., Chiamwongpaet S., Dvoryak S., Habrat B., Jie S., Mardiati R., Mokri A., Moskalewicz J., Newcombe D., Poznyak V., Subata E., Uchtenhagen A., Utami D.S.,

Vial R., Zhao C. (2008) Key findings from the WHO collaborative study on substitution therapy for opioid dependence and HIV/AIDS. Addiction, 103 (9), 1484-1492.

Miturska E., Dąbrowska K.(2009) Lecznictwo uzależnienia od alkoholu w Polsce w latach 1982-2005. Alkohol. Narkom. 22 (4), 365-386.

Moskalewicz J. (2000) Alcohol in the countries in transition: the Polish experience and the wider context. Contemp. Drug Probl., 27 (3), 561-592.

Moskalewicz J. (2001) Alcohol policy as a public health issue. Reconsidering an old concept and its relevance for mental health. Epidemiol. Psichiatr. Soc., 10 (2), 71-76.

Moskalewicz J. (2002) Classic texts revisited: Andrzej Święcicki, Alkohol. Zagadnienia polityki społecznej. [Alcohol. Social Policy Questions]. Warsaw, Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy. Zarząd Główny, 1968, Addiction, 97 (8), 1074-1075.

Moskalewicz J. (2002) Drugs in countries of central and eastern Europe. Eur. Addict. Res., 8 (4), 157-158.

Moskalewicz J. (2002) Treatment services for drinking problems: hidden questions. Addiction, 97 (2), 133-134.

Moskalewicz J. (2004) More research on the alcohol industry’s attempt to influence policy and science is needed [commentaries]. Addiction, 99 (11), 1377-1378.

Moskalewicz J. (2004) Pomiar i uwarunkowania spożycia napojów alkoholowych w Polsce. W: Alkohol: postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu problemów alkoholowych. Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Alkohol a Zdrowie; nr 30, 78-89.

Moskalewicz J. (2006) Spożycie alkoholu. W: Stan zdrowia ludności Polski w 2004 roku, red. G. Marciniak, oprac. P. Ciecieląg [i in.]. Warszawa : GUS, 2006 Informacje i Opracowania Statystyczne, 38-43

Moskalewicz J. (2007) Moral jeopardy or research integrity. Addiction, 102 (7), 1034.

Moskalewicz J. (2007) Reproductive health problems associated with alcohol consumption. W: Women’s reproductive health in Poland 2006, red. T. Niemiec. United Nations

Development Programme (UNDP). Warsaw: United Nations Development Programme, 70-72.

Moskalewicz J. (2009) Treatment responses to the drugs problem in Warsaw. Drug. Educ. Prev. Polic. 16 (6), 527-536.

Moskalewicz J. (2010) The forgotten stakeholders in the drug treatment system – its addicted clients. Nord. Stud. Alcohol. Drugs, 27(6), 613-616.

Moskalewicz J. (2011) Between symbols and technicalities – a concept of binge drinking. Addiction, 106 (6), 1047-1048.

Moskalewicz J. (2012) Common evidence base and monitoring. W: Alcohol in the European Union: consumption, harm and policy approaches, red. P. Anderson, L. Moller, G. Galea. Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, 111-117.

Moskalewicz J. (2012) Does definition matter? Is a concept of chronic, relapsing disorders a source of dominant policy and treatment paradigm or its reflection? Addiction, 107 (1), 14-15.

Moskalewicz J., Allaste A., Demetrovics Z., Klempova D., Sierosławski J., Csemy L., Flacker V., Georgiades N., Girard A., Grebenc V., Jasaitis E., Kvaternik Jenko I., Muscat R., Trapencieris

M., Vella S. , Žagar A. (2008) Enlargement 2005: cannabis in the new EU Member States. W: A cannabis reader: global issues and local experiences: perspectives on cannabis controversies, treatment and regulation in Europe. Vol.1, red. S. Rödner, B. Olsson, R. Room. Lisbon : European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, EMCDDA Monographs ; 8, 63-93.

Moskalewicz J., Barrett D., Bujalski M., Dąbrowska K., Klingemann H., Klingemann J., Malczewski A., Struzik M. (2007) Harm reduction coming of age: a summary of the “18th International Conference on the Reduction of Drug Related Harm’ – Warsaw, Poland: 13-17 May 2007. Int. J. Drug Policy, 18 (6), 503-508.

Moskalewicz J., Boguszewska L. (2012) Poprawa stanu zdrowia psychicznego Polaków. Diagnoza i rekomendacje. W: Zdrowie publiczne i polityka ludnościowa, red. J. Szymborskiego; Rządowa Rada Ludnościowa. Warszawa : Rządowa Rada Ludnościowa, 101-109.

Moskalewicz J., Jaraczewska J., Kłodecki A. (2011) Uzależnienie od substancji psychoaktywnych oraz psychoterapia osób uzależnionych. W: Psychoterapia: podręcznik akademicki. [5]. Problemy pacjentów, red. naukowa L. Grzesiuk, H. Suszek. Warszawa : ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 249-272.

Moskalewicz J., Sierosławski J. (2005) Dostępność ekonomiczna napojów spirytusowych a szkody zdrowotne. Alkohol. Narkom., 18 (4), 41-50.

Moskalewicz J., Sierosławski J. (2010) Drinking population surveys – guidance document for standarized approach: final report prepared for the project Standardizing Measurement of Alcohol-Related Troubles – SMART. Warsaw : Institute of Psychiatry and Neurology.

Moskalewicz J., Sierosławski J., Dąbrowska K. (2005) Dostępność fizyczna alkoholu a szkody zdrowotne. Alkohol. Narkom., 18 (4), 51-64.

Moskalewicz J., Sierosławski J., Dąbrowska K. (2006) Ocena systemu leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych w Polsce. Alkohol. Narkom., 19 (4), 327-355.

Moskalewicz J., Simpura J. (2000) Alcohol and alcohol policy in eastern European transitions. J. Subst. Use, 5 (1), 30-38.

Moskalewicz J., Simpura J. (2000) The supply of alcoholic beverages in transitional conditions: the case of Central and Eastern Europe. Addiction, 95 (4), S505-S522.

Moskalewicz J., Świątkiewicz G. (2000) Alcohol consumption and its consequences in Poland in the light of official statistics. Statistics on alcohol, drugs and crime in the Baltic Sea Region, red. H.Leifman, N.E. Henrichson. Helsinki : NAD, NAD Publication; 37, 143-161.

Moskalewicz J., Świątkiewicz G. (2000) Malczyce, Poland: a multifaceted community action project in eastern Europe in a time of rapid economic change. Subst. Use Misuse, 35 (1-2), 189-202.

Moskalewicz J., Świątkiewicz G. (2001) Millennium essay on primary prevention. J. Prim. Prev., 21 (3), 317-319.

Moskalewicz J., Świątkiewicz G. (2005) Nadużywanie substancji psychoaktywnych na tle innych problemów społecznych w Polsce. W: Zdrowie i choroba: perspektywa socjologiczna / red. nauk. W. Piątkowski, W. A. Brodniak. Tyczyn : Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie, 203-216.

Moskalewicz J., Świątkiewicz G., Dąbrowska K. (2004) Ecstasy use in Warsaw. Do cultural norms prevent harm? W: European studies on drugs and drug policy: selected readings from the 14th International Conference of the European Society for Social Drug Research (ESSD), red. T. Decorte, D. Korf. Brussels, Belgium : VUB Brussels University Press, 179-194.

Moskalewicz J., Wieczorek Ł. (2009) Dostępność, konsumpcja alkoholu i konsekwencje picia – trzy dekady doświadczeń. Alkohol. Narkom., 22 (4), 305-337.

Moskalewicz J., Zieliński A. (2003) Forgotten or neglected experiences with community action on alcohol. Nordisk Alkohol- & Narkotikatidskrift , 20, eng. suppl., 5-11.

Moskalewicz J., Żulewska-Sak J. (2003) Alkohol w latach transformacji ustrojowej w Polsce. Raport z realizacji celu operacyjnego Narodowego Programu Zdrowia. Prz. Epidemiol. 57 (4), 713-723.

Mundt A.P., Frančiškovič T., Gurovich I., Heinz A., Ignatyev Y., Ismayilov F., Kalapos M.P., Krasnov V., Mihai A., Mir J., Padruchny D., Potočan M., Raboch J., Taube M., Welbel M., Priebe S. (2012) Changes in the provision of institutionalized mantal health care in post-communist countries. Plos One [czasopismo online], 7 (6), [1-6].

Okruhlica L., Sierosławski J. (2006) Definitions of dependency and recreational, regular, problematic, harmful drug use. W: Young people and drugs: care and treatment. Council of Europe. Pompidou Group ; professional and technical coordination of edition J. Whitham [i. in.]. Strasbourg:Council of Europe, 17-35.

Okulicz-Kozaryn K., Sierosławski J. (2007) Validation of the “problematic use of narcotics” (PUN) screening test for drug using adolescents. Addict. Beh. 32 (3), 640-646.

Poplas-Susic T., Love J., Germeni E., Gilchrist G., Moskalewicz J. , Valková I., Bujalski M., Kantchelev A. (2009) Barriers and facilitators of access to treatment for people with alcohol and drug related problems – Qualitative part of the study. W: Project IATPAD: improvement to access to treatment for people with alcohol- and drug-related problems, red. Zuzana Alexanderčiková [i in.].Bratislava : Centrum pre liečbu drogový závilostí, 81-143.

Priebe S., Bogic M., Adany R., Bjerre N.V., Dauvrin M., Devillé W., Dias S., Gaddini A., Greacen T., Kluge U., Ioannidis E., Jensen N.K., Puigpinosi Riera R., Soares J.J.F., Stankunas M., Strassmayr C., Wahlbeck K., Welbel M., McCabe R. (2011) Good practice in emergency care: views from practicioners. W: Migration and health in the European Union, red. Bernd Rechel [i in.]. Maidenhead, England : McGraw Hill/Open University Press, European Observatory on Health Systems and Policies Series, 213-225.

Priebe S., Matanov A., Barros H., Canavan R., Gabor E., Greacen T., Holcnerova P., Kluge U., Nicaise P., Moskalewicz J., Diaz-Ollala J.M., Strassmayr C., Schene A.H., Soares J.J.F., Tulloch S., Gaddini A. (2013) Mental health-care provision for marginalized groups across Europe: findings from the PROMO study. Eur. J. Public Heath, 23 (1), 97-103.

Priebe S., Sandhu S., Dias S., Gaddini A., Greacen T., Ioannidis E., Kluge U., Krasnik A., Lamkaddem M., Lorant V., Puigpinosi Riera R., Sarvary A., Soares J.J.F., Stankunas M., Strassmayr C.,

Wahlbeck K., Welbel M., Bogic M. (2011) Good practice in health care for migrants: views and experiences of care professionals in 16 European countries. BMC Public Health [czasopismo online], 11, art.187, [1-12].

Pużyński S., Moskalewicz J. (2001) Evolution of the mental health care system in Poland. Acta Psychiatr. Scand., 104 (410), 69-73.

Sandhu S., Bjerre N.V., Dauvrin M., Dias S., Gaddini A., Greacen T., Ioannidis E., Kluge U., Jensen N.K., Lamkaddem M., Puigpinosi Riera R., Kosa Z., Wihlman U., Stankunas M., Strassmayr C., Wahlbeck K., Welbel M., Priebe S. (2013) Experiences with treating immigrants: a qualitative study in mental health services across 16 European countries. Soc. Psychiatry. Psychiatr. Epidemiol. 48 (1), 105-16.

Sierosławski J. (2000) Problem drug use in Poznań, Poland: a qualitative approach to needs assessment. In J. Fountain (red) Understanding and responding to drug use: the role of qualitative research. Lisbon: EMCDDA, 243-248.

Sierosławski J. (2000) Vocational rehabilitation in a therapeutic community – the experiences of the Marianowek Center. W: Vocational rehabilitation for drug users in Europe.

Strasbourg: Council of Europe Publishing, 95-101

Sierosławski J. (2004) Zmiany w konsumpcji alkoholu po obniżeniu akcyzy na napoje spirytusowe: raport z ogólnopolskich badań ankietowych “substancje psychoaktywne” zrealizowanych w 2003 roku. W: Alkohol: postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu problemów alkoholowych. Warszawa : PARPA, Alkohol a Zdrowie ; 30, 159-173.

Sierosławski J. (2005) Badania szkolne na temat używania substancji psychoaktywnych przez młodzież (ESPAD). Polska młodzież na tle Europy. W: A. Zieliński (red) Ewolucja wzorów używania alkoholu przez młodzież w Polsce w XX wieku. Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, 75-88.

Sierosławski J. (2005) Dostępność przetworów konopi a ich używanie. Alkohol. Narkom. 18 (4), 65-72.

Sierosławski J. (2007) Drugs. W: Women’s reproductive health in Poland 2006, red. T. Niemiec ; United Nations Development Programme (UNDP). Warsaw : United Nations Development Programme, 73-75.

Sierosławski J. (2007) Metody oceny epidemiologicznej. W: A. Hejda, K. Okulicz-Kozaryn (red.) Zapobieganie Narkomanii w Gminie. Zasady tworzenia gminnych programów przeciwdziałania narkomanii. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa, 97-109

Sierosławski J. (2007) Zakres i obszary monitorowania. W: Sierosławski J., Bukowska B., Jabłoński P. (red) Monitorowanie narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym; Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii; Warszawa; 2007; 17-22.

Sierosławski J. (2008) Polish alcohol and drug policies. W: From a policy on illegal drugs to a policy on psychoactive substances, red. R. Muscat and members of the Pompidou Group Research Platform. Strasbourg : Council of Europe, 127-134.

Sierosławski J. (2012) Oszacowanie liczby problemowych użytkowników opioidów w Polsce. Alkohol. Narkom. 25 (4), 347-356.

Sierosławski J., Bukowska B., Jabłoński P. (2006) Epidemiological basis. In: Young People and Drugs. Care and Treatment, Strasbourg: Council of Europe Pompidou Group, 37-53.

Sierosławski J., Moskalewicz J. (2009) Drug use in Warsaw. Commercialization and criminalization of addiction. W: Two worlds of drug consumption in late modern societies, red. I.

Eisenbach-Stangl, J. Moskalewicz, B. Thom. Farnham : Ashgate, Public Policy and Social Welfare, 34, 137-165.

Sierosławski J., Zamecka J. (2002) Jak budować lokalne strategie profilaktyczne. W: G. Świątkiewicz (red.) Profilaktyka w środowisku lokalnym. Warszawa: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 67-85

Sierosławski J., Zieliński A. (2000) Wzory picia u dorastającej młodzieży w środowisku małego miasta. Alkohol. Narkom. 13 (4), 513-531.

Sierosławski J., Zieliński A. (2001) The dynamic of drug use patterns in Warsaw: a qualitative approach. W: J. Fountain (red.) Missing pieces: towards a better understanding of drug use in Central and Eastern Europe. Nine studies of emerging drug problems. New York 2001, United Nations publication. United Nations International Drug Control Programme, Pompidou Group, 237-254.

Sierosławski J., Zieliński A. (2002) Europejski Program badań ankietowych w szkołach na temat używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. W: Alkohol i narkotyki w życiu polskiej młodzieży – dylematy profilaktyki. Warszawa: PARPA, 9-95

Simpura J., Moskalewicz J. (2000) Alcohol policy in transitional Russia. J. Subst. Use, 5 (1), 39-46.

Stauffacher M., Hedrich D., Griffiths P., Sierosławski J. (2000) Qualitative drug research in central and eastern Europe. In J. Fountain (red) Understanding and responding to drug use: the role of qualitative research. Lisbon: EMCDDA, 325-332.

Strassmayr C., Matanov A., Priebe S., Barros H. , Canavan R., Diaz-Ollala J.M., Gabor E., Gaddini A., Greacen T., Holcnerova P., Kluge U., Welbel M., Nicaise P., Schene A.H., Soares J.J.F.,

Katschnig H. (2012) Mental health care for irregular migrants in Europe: barriers and how they are overcome. BMC Public Health [czasopismo online]. 12, art. 367.

Świątkiewicz G. (2011) Socjologia uzależnień – krótki przegląd najważniejszych teorii socjologii problemów społecznych. Psychiatr. Dypl., 8 (4), 67-70.

Świątkiewicz G. (2012) Uzależnienia od narkotyków – kontekst społeczny. W: Uzależnienie od narkotyków: podręcznik dla terapeutów, red. P. Jabłoński, B. Bukowska, J.C. Czabała. Warszawa : Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 25-31.

Świątkiewicz G., Bujalski M. (2009) The social position of socially integrated and marginalized drug users from an objective and subjective perspective. W: Two worlds of drug consumption in late modern societies / red. I. Eisenbach-Stangl, J. Moskalewicz, B. Thom. Farnham : Ashgate, 2009, Public Policy and Social Welfare; 34, 175-197.

Świątkiewicz G., Wieczorek Ł. (2009) Ewolucja regulacji prawnych dotyczących podaży alkoholu w Polsce w latach 1982-2005. Alkohol. Narkom. 22 (3), 223-242.

Świątkiewicz, G. (2001) Społeczna historia problemu nadużywania leków psychotropowych w krajach wysoko uprzemysłowionych. Alkohol. Narkom., 14 (4), 471-488.

Świątkiewicz, G. (2002) Polityka lekowa w Polsce w okresie transformacji. Prom. Zdr., 9, 22, 36-47.

Świątkiewicz, G. (2003) Maternal Health and drug abuse in Poland. W: Maternal Health and Drug Abuse: Perspective Across Europe., red. A. Baldacchino, M. Riglietta, J. Corkery. ECCAS Monograph Series 3, 67-74.

Świątkiewicz, G. (2004) Młodzież a substancje psychoaktywne. W: Młodzież 2003, red. Janusz Durlik. Warszawa: CBOS, Opinie i Diagnozy; 2, 125-140.

Świątkiewicz, G. (2004) Zmienna opinia publiczna na temat rangi alkoholizmu na tle innych problemów społecznych. W: Alkohol: postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu problemów alkoholowych. Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Alkohol a Zdrowie; 30, 95-106.

Świątkiewicz, G. (2005) Problem nadużywania legalnych psychoaktywnych farmaceutyków na tle społeczno-ekonomicznej transformacji w Polsce. Alkohol. Narkom., 18 (4), 73-92.

Świątkiewicz, G. (2009) Prospects for emergency room studies and their impact on alcohol policy in the Polish context. W: Alcohol and injuries: Emergency Department Studies in an international perspective, red. C.J. Cherpitel [i in.]. Geneva : World Health Organization, 225-230.

Welbel M., Mikulska J., Świątkiewicz G. (2013) Zgodność rozpoznań określanych za pomocą Złożonego Międzynarodowego Kwestionariusza Diagnostycznego (CIDI) z rozpoznaniami klinicznymi stawianymi przez lekarzy psychiatrów. Post. Psychiatr. Neurol. 22 (1), 41-50.

Wojtyniak B., Moskalewicz J., Stokwiszewski J., Rabczenko D. (2005) Gender-specific mortality associated with alcohol consumption in Poland in transition. Addiction, 100 (12), 1779-1789.

Żulewska-Sak J. (2004) Agresja, przemoc i alkohol: analiza wyników ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2002 roku. W: Alkohol: postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu problemów alkoholowych. Warszawa : PARPA, Alkohol a Zdrowie (30), 127-135.

Żulewska-Sak J. (2005) Funkcjonowanie izb wytrzeźwień w Polsce. Alkohol. Narkom. 18(1-2), 89-103.

Żulewska-Sak J. (2005) Potencjał samouzdrawiający osób doświadczających problemów z alkoholem. Przegląd badań nad zjawiskiem samowyleczeń (1990-2004). Alkohol. Narkom. 18 (4), 9-24.

Żulewska-Sak J., Dąbrowska K. (2005) Percepcja społeczna czynników udaremniających samodzielne przezwyciężenie uzależnienia – jakościowa analiza porównawcza. Alkohol. Narkom. 18 (3), 63-77.

 

Web Design BangladeshBangladesh Online Market