Zdrowie i dobre samopoczucie Pacjenta jest dla nas priorytetem

Dysponujemy rozbudowaną infrastrukturą

Jesteśmy otwarci na współpracę

Jesteśmy rzetelnym partnerem dla wszystkich współpracujących z nami podmiotów

Planowane terminy posiedzeń Komisji Bioetycznej na 2020 r.:
15.01., 11.03., 13.05., 17.06., 09.09., 18.11

Przewodnicząca Komisji Bioetycznej – Prof. dr hab. n. med. Teresa Wierzba-Bobrowicz

Zastępca Przewodniczącego Komisji Bioetycznej – Dr Joanna Zamecka

 

Lista członków Komisji Bioetycznej od 01.01. 2018 r.
1. Prof. dr hab. n. med. Marta Anczewska – psychiatra, I Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii
2. Mgr Bożena Basak emerytowana pielęgniarka
3. O. Marian Kujaczyński Kapelan OSCam, Szpital Bielański
4. Dr hab. n. med. Tadeusz Mendel, neurolog, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, Instytut Psychiatrii i Neurologii
5. Prof. APS Jerzy Mroziak psycholog, Instytut Psychologii Stosowanej APS
6. Dr n. med. Bożena Pietrzykowska psychiatra, Okręgowa Izba Lekarska
7. Prof. dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz prof. nadzw. IPiN, neurolog, I Klinika Neurologiczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii
8. Prof. dr hab. n. med. Łukasz Święcicki prof. nadzw. IPiN, psychiatra, II Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii
9. Dr n. med. Piotr Świtaj psychiatra, I Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii
10. Prof. dr hab. n. med. Teresa Wierzba-Bobrowicz, neurolog, neuropatolog, Zakład Neuropatologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii
11. Doc. dr Joanna Zamecka socjolog, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytet Warszawski Wiceprzewodnicząca Komisji

Komisja Bioetyczna przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii działa na podstawie:

Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 617, Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Zdrowotnej w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych Dz.U. z 1999 Nr. 47 poz. 480, Zarządzenia nr 22/2018 Dyrektora Instytutu Psychiatrii i Neurologii z dn. 3 kwietnia 2018 roku oraz przepisów Regulaminu Komisji Bioetycznej przy IPiN.

Oceniając WNIOSEK o wyrażenie opinii o projekcie eksperymentu medycznego, Komisja Bioetyczna kieruje się przede wszystkim:

 • zasadą zawartą w art. 39 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, że nikt nie może być poddany eksperymentowi medycznemu bez dobrowolnie wyrażonej zgody
 • wytycznymi zawartymi w Deklaracji Helsińskiej opublikowanej przez The Word Medical association w 1964 r (z wszystkimi późniejszymi zmianami)
 • zapisami obowiązującego Kodeksu Etyki Lekarskiej

Ponadto:

Akty prawne: ustawy

 • Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. – Prawo farmaceutyczne – tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.2211 na dzień 30 pażdziernika 2017 r.
 • Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. – O wyrobach medycznych – tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 211.

Akty prawne : rozporządzenia

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012 r. – w sprawie Dobrej Praktyki Klinicznej dz. U. z 2012 r. poz. 489.
 • Rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2004 r. Ministra Zdrowia w sprawie sposobu prowadzenia badań klinicznych z udziałem małoletnich . Dz. U 2004 Nr 104, poz. 1108
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie inspekcji badań klinicznych. Dz. U. z 2012 r. poz. 477.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie obowiązującego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora dz. U. 2004 Nr 101 poz. 1034 w brzmieniu nadanym
 • Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 maja 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie obowiązującego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora. Dz. U. 2005 Nr 101,
  poz. 845.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów przedkładanych w związku z badaniem klinicznym produktu leczniczego oraz w sprawie wysokości sposobu uiszczania opłat za złożenie wniosku o rozpoczęcie badania klinicznego. Dz. U. z 2012 poz. 491.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 r. – w sprawie wzorów dokuemtów przedkładanych w związku z badaniem klinicznym produktu leczniczego oraz opłat za złożenie wniosku o rozpoczęcie badania klinicznego dz. U. z 2018 poz. 1994.

Przewodniczący Komisji Bioetycznej
Przewodnicząca Komisji Bioetycznej – Prof. dr hab. n. med. Teresa Wierzba-Bobrowicz Zakład Neuropatologii Instytut Psychiatrii i Neurologii

Sekretariat Komisji Pani Emilia Will, I Klinika Neurologiczna, tel. (022) 45-82-548; fax (022) 45-82-566;

Jakie badania Wymagają, a jakie nie wymagają opinii Komisjii Bioetycznej przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

REGULAMIN KOMISJI

Deklaracja o występowaniu konfliktu interesów związanego z pracą w Komisji

Ujednolicony Formularz Świadomej Zgody

Wzór formularza świadomej zgody na wykonanie molekularnych badań genetycznych

DOKUMENTY DOTYCZĄCE BADAŃ STATUTOWYCH, PRAC WŁASNYCH, GRANTÓW MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ORAZ BADAŃ WIELOOŚRODKOWYCH NIE DOTYCZĄCYCH PRODUKTU LECZNICZEGO

Wzór wniosku o wydanie opinii o projekcie badania

Badanie wieloośrodkowe – wykaz dodatkowych dokumentów

DOKUMENTY DOTYCZĄCE BADAŃ KLINICZNYCH PRODUKTU LECZNICZEGO

Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 października
2018 r.

Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 października
2018 r.

Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 października
2018 r.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 r.

DO WNIOSKU DO KOMISJI BIOETYCZNEJ O WYDANIE OPINII O BADANIU KLINICZNYM
PRODUKTU LECZNICZEGO DOŁĄCZA SIĘ:

 1. list przewodni; 1 egz
 2. kopię protokołu badania klinicznego zatwierdzonego przez sponsora; 1 egz.
 3. kopię zmian protokołu badania klinicznego, zatwierdzonych przez sponsora, jeżeli dotyczy i jeżeli nie są zawarte w protokole badania klinicznego; 1 egz
 4. streszczenie protokołu badania klinicznego; 11 egz.
 5. kopię broszury badacza w przypadku badanych produktów leczniczych niedopuszczonych do obrotu na terytorium żadnego z państw członkowskich ICH; 1 egz.
 6. pełnomocnictwo udzielone przez sponsora dla podmiotu składającego wniosek do działania w imieniu sponsora wraz z tłumaczeniem sporządzonym przez tłumacza przysięgłego, jeżeli dotyczy; 1 egz.
 7. kopię umowy dotyczącej przeniesienia niektórych lub wszystkich obowiązków lub czynności sponsora osobie lub jednostce organizacyjnej prowadzącej badanie kliniczne na zlecenie wraz z tłumaczeniem sporządzonym przez tłumacza przysięgłego, jeżeli dotyczy; 1 egz.
 8. wzór formularza świadomej zgody; 11 egz.
 9. wzór formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika badania klinicznego związanych z jego udziałem w badaniu klinicznym; 1 egz.
 10. wzór informacji dla pacjenta; 11 egz.
 11. wzór karty obserwacji klinicznej; 11 egz.
 12. podpisany i opatrzony datą życiorys badacza wraz z opisem jego działalności naukowej i zawodowej; 11 egz.
 13. oświadczenie sponsora albo jednostki organizacyjnej prowadzącej badanie kliniczne na zlecenie, albo badacza dotyczące zasad rekrutacji uczestników badania klinicznego, o ile nie zostało zawarte w protokole badania klinicznego; 11 egz.
 14. wzór ogłoszenia rekrutacyjnego dla uczestników badania klinicznego; 11 egz.
 15. oświadczenie badacza dotyczące wyposażenia ośrodka badawczego w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia badania klinicznego oraz informację dotyczącą kwalifikacji personelu, który będzie uczestniczył w prowadzeniu badania klinicznego; 1 egz.
 16. informację o wysokości odszkodowania lub rekompensaty przewidzianych w przypadku ewentualnego uszkodzenia ciała lub zgonu spowodowanego uczestnictwem w badaniu klinicznym; 11 egz.
 17. kopię dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sponsora i badacza, obejmującej cały okres trwania badania klinicznego, za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem badania klinicznego; 11 egz.
 18. krótki opis finansowania badania klinicznego; 11 egz.
 19. informacje na temat transakcji finansowych oraz rekompensat wypłacanych uczestnikom oraz badaczom lub ośrodkom badawczym, w których jest prowadzone badanie kliniczne, za udział w badaniu klinicznym; 11 egz.
 20. opis wszelkich innych umów między sponsorem a ośrodkiem badawczym, w którym prowadzone jest badanie kliniczne; 11 egz.
Web Design BangladeshBangladesh Online Market