Zdrowie i dobre samopoczucie Pacjenta jest dla nas priorytetem

Dysponujemy rozbudowaną infrastrukturą

Jesteśmy otwarci na współpracę

Jesteśmy rzetelnym partnerem dla wszystkich współpracujących z nami podmiotów

Biblioteka Naukowa IPiN

Aktualności

Mając na uwadze bezpieczeństwo Czytelników w trakcie trwania epidemii Covid-19, zostają wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu Biblioteki Naukowej IPiN.

1) rekomendujemy kontakt telefoniczny i mailowy

2) zmiany dotyczące zwrotów i wypożyczeń :

– w celu zapewnienia bezpiecznej obsługi, prosimy o składanie zamówień na materiały biblioteczne droga elektroniczna

– mailowo na adres :

– telefonicznie pod numerem 22 4582641

– zwrócone książki będą przechodziły trzydniowy okres kwarantanny

3) czasowo zostaje ograniczona ilość jednoczesnych użytkowników Czytelni do 2 osób

Prosimy o zrozumienie, wszystkie wymienione działania wdrażamy w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo.


Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe


07.08.2020 ukazało się Rozporządzenie Ministra Nauko i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji działalności naukowej:

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej


IMPACT FACTOR 2019 Informujemy, że ukazała się nowa edycja bazy Journal Citation Reports (JCR) ze wskaźnikiem IF za 2019 rok. W bazie Bibliografia publikacji pracowników Instytutu zostanie przypisana jego wartość publikacjom z lat 2019-2020

Połącz z Journal Citation Reports 


20.12. 2019 roku ukazał się komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nowych, rozszerzonych wykazów czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw monografii naukowych


31 lipca 2019 r. ukazał się Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodoweych wraz z przypisaną liczbą punktów.


Rozporządzenie MNISW z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższymi Nauce POL-on.


Rozporządzenie MNiSW w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.

28 lutego br. w Dzienniku Ustaw 2019 pod poz. 392 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, przedstawiające nowe zasady oceny jednostek naukowych.

W serwisie Konstytucja dla Nauki omówione zostały kryteria i zasady tej oceny.

Przypominamy, że ukazały się już:

Czekamy na ostateczną wersją wykazu czasopism, która będzie zawierać oprócz dyscyplin naukowych również punktację.

Po ukazaniu się wykazu w bazie Expertus (Bibliografia publikacji pracowników IPiN) zostanie zmieniona punktacja za publikacje w czasopismach z 2019 r. Monografie i ich fragmenty z 2019 r. zostaną przepunktowane w najbliższym czasie.


Ukazał się wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.

Zgodnie z Ustawą 2.0 zmienia się sposób w jaki w najbliższej ewaluacji w 2021 roku będą oceniane monografie naukowe z lat 2017-2021. Punkty będą przypisywane tym monografiom naukowym i ich fragmentom, które zostały opublikowane w wydawnictwach znajdujących się na wykazie sporządzonym przez MNiSW. Komunikat MNiSW z dnia 18 stycznia 2019 r w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe pod powyższym zdaniem proszę zamarkować link – komunikatem ministra

Wykaz wydawnictw będzie mógł być w przyszłości uzupełniany przez Komisję Ewaluacji Naukowej (KEN), której pierwsza kadencja rozpocznie się 1 marca br. Więcej informacji na temat sporządzania wykazu wydawnictw można znaleźć na stronach Konstytucji dla Nauki.

Plik do pobrania – lista wydawnictw wraz z punktacją


ORCID to międzynarodowy system identyfikacji autorów prac naukowych. Jest to organizacja non-profit i rejestracja identyfikatora jest bezpłatna. Każda zarejestrowana osoba otrzymuje unikalny identyfikator składający się z 16 cyfr zapisanych w formacie HTTPS URL. Dzięki niemu możliwe jest rozróżnienie autorów o tym samym nazwisku i właściwe przypisanie publikacji do osoby w bazach naukowych. Autorzy posiadający inne identyfikatory, takie jak Researcher ID, Scopus Author ID, Google Scholar Author ID mogą powiązać je ze swoim profilem w ORCID. ORCID automatycznie implementuje dorobek indeksowany w innych bazach. Według założeń „Konstytucji dla Nauki” ORCID będzie głównym źródłem informacji o osiągnięciach publikacyjnych jednostki naukowej w przyszłych ocenach ewaluacyjnych.

JAK ZAŁOŻYĆ PROFIL ORCID (Open Researcher and Contributor ID)

1. Wchodzimy na stronę: https://orcid.org/register.

2. Wypełniamy obowiązkowe pola podając służbowy adres e-mail.

3. W ustawieniach widoczności wybieramy profil publiczny – everyone.

4. Aby zakończyć proces rejestracji klikamy link aktywacyjny, który otrzymamy na wskazany adres e-mail.

5. Edytujemy nasz profil, dodając informacje o wykształceniu, historii zatrudnienia, publikacjach.

6. Zgłaszamy swój identyfikator ORCID do Biblioteki Naukowej na adres .

Instrukcja powiązania identyfikatora ORCID z pracami w bazach Scopus oraz Web of Science – udostępniona za zgodą Dyrektora Biblioteki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego


Biblioteka przypomina o konieczności dostarczania na bieżąco odbitek wszystkich publikacji.

Szczegółowe informacje w zakładce: Biblioteka – Bibliografia i bibliometria – Dostarczanie publikacji


Tematyka zbiorów

psychiatria, neurologia, neuropatologia, psychologia kliniczna, psychopatologia, psychoterapia, psychofarmakologia, alkoholizm i inne uzależnienia, neuroradiologia, genetyka, medycyna.

Zbiory

 • wydawnictwa zwarte: 27.690 vol.
 • czasopisma: 555 tytułów (w tym 306 zagranicznych)
 • zbiory specjalne: 373 jedn., w tym: 311 prac doktorskich

Katalogi

 • alfabetyczny książek i czasopism (kartkowy do 2007)
 • przedmiotowy książek i czasopism (kartkowy do 2007)
 • kartoteka publikacji pracowników IPiN (kartkowa)

Bazy danych

obce: Ebsco, LWW, PsycArticles, Science Direct, Scopus, Springer, Wiley, Web of Science

polskie: Polska Bibliografia Lekarska od 1979 – rok bieżący (online – aktualizowana co 3 miesiące) TezMeSH – Polska wersja tezaurusa Medical Subject Headings

własne: katalog wydawnictw zwartych SOWA – online (książki rejestrowane od 1994 roku) katalog czasopism SOWA – online (od 1996) publikacje pracowników IPiN Expertus online (od 1994)

Dodatkowe informacje

Licencje na korzystanie przez pracowników IPiN z serwisów czasopism elektronicznych zabraniają pobierania, gromadzenia znacznych zawartości systemu, a także przekazywania jakichkolwiek danych innym nieuprawnionym użytkownikom. W szczególności zabrania się kopiowania/pobierania całych wolumenów czasopism. Zabrania się też używania jakichkolwiek programów do automatycznego pobierania artykułów. Upoważnieni użytkownicy nie mogą użytkować pełnych tekstów baz w sposób, który narusza prawa autorskie lub inne prawa własnościowe. Użytkowanie baz niezgodne z warunkami podpisanych przez Instytut umów licencyjnych może spowodować zablokowanie przez dystrybutorów dostępu do serwisów mimo poniesionych przez Instytut wysokich kosztów subskrypcji.

Zarządzenie nr 19/2019
z dnia 8 kwietnia 2019 r.
Dyrektora Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
w sprawie Regulaminu zasad i warunków korzystania ze zbiorów Biblioteki Naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Pobierz

Elsevier eBooks

W latach 2015-2016 licencja krajowa Elsevier została rozszerzona o wybrane pakiety książek: 1712 monografii z lat 2013 i 2014 oraz 803 wolumeny serii książkowych lub serii poradnikowych (handbooks) z lat 2011-2015. Książki te są dostępne na serwerze wydawcy, a w przyszłości zostaną zarchiwizowane na serwerze w ICM z prawem bezterminowego dostępu krajowego.

 Springer eBooks

W ramach licencji krajowej Springer dostępne są e-książki na zasadzie zakupionych licencji wieczystych lub tymczasowych dostępów testowych. Dotychczas zakupione zostały następujące zasoby: archiwa 26 serii książkowych obejmujące 10.430 wolumenów do rocznika 200816.653 e-książki anglojęzyczne wydane w latach 2004, 2005 i 2009-20119.492 e-książki anglojęzyczne wydane w roku 2017 oraz 10.026 e-książek anglojęzycznych wydanych w roku 2018. W roku 2019 i następnych planowane są w miarę dostępności środków zakupy zasobów, które na razie są dostępne testowo:

Uwaga: dostęp testowy i planowane zakupy nie obejmują bazy danych SpringerProtocols.

Książki Springer są dostępne na platformie Wydawcy SpringerLink oraz są archiwizowane na platformie Infona w ICM z prawem bezterminowego dostępu dla wszystkich instytucji akademickich w kraju. W serwisie WBN dostępna jest przeglądarka dziedzinowa i wyszukiwarka e-książek w WBN, która na razie obejmuje książki Springer zakupione w roku 2010, a docelowo będzie obejmować książki z wszystkich roczników oraz z licencji krajowych Elsevier i Wiley.

Wiley eBooks

W ramach narodowego dostępu Wiley Instytut posiada dostęp do 2450 książek elektronicznych wydawnictwa Wiley. Lata publikacji 2009-2015. Elektroniczne wersje książek dostępne w ramach licencji krajowej do nieograniczonego użytku dla instytucji określane są przez Wileya terminem “o-book” w odróżnieniu od wersji “e-book” sprzedawanych do jednorazowego pobrania dla indywidualnych klientów.

Lista książek

 

 

Druki Biblioteki Naukowej

Wniosek na zakup książek [ RTF ]

Zamówienie kserokopii [ RTF ]

Deklaracja (wypożyczalnia międzybiblioteczna) [ RTF ]

Oświadczenie dotyczące monografii [ DOCX ]

Oświadczenie dotyczące rozdziału [ DOCX ]

Druk oświadczenia dotyczącego afiliacji (w przypadku niejednoznacznej afiliacji; brak, podwójna afiliacja):

Dla pojedynczej publikacji [ DOCX ]

Dla wielu publikacji [ DOCX ]

Full Text FinderFull Text Finder

nowa wersja

poprzednia wersja

 

Program publikowania otwartego Springer Ostatnia aktualizacja 02.01.2020: od 1 stycznia 2020 r. program działa z nową pulą 2133 artykułów na 2020 r.

Program umożliwia autorom afiliowanym w polskich instytucjach akademickich publikowanie artykułów otwartych na licencji CC BY w czasopismach hybrydowych Springer. Czasopisma hybrydowe to takie, które mogą zawierać zarówno artykuły otwarte, jak i artykuły tradycyjne dostępne w ramach płatnej subskrypcji czasopism. Koszty publikacji artykułów w ramach programu są pokrywane z opłaty za licencję krajową Springer ze środków pochodzących z MNiSW. W latach 2010-2018 program (pod nazwą Springer Open Choice) był finansowany jako dodatek do krajowej licencji akademickiej na dostęp do czasopism Springer. Od roku 2019 w Polsce działa nowa licencja krajowa Springer w tzw. wersji Compact, która od jest stopniowo wprowadzana w coraz większej liczbie krajów. W licencji Compact większa część opłaty licencyjnej finansowanej przez MNiSW jest przeznaczona na publikowanie otwarte, a mniejsza część stanowi opłatę za dostęp krajowy do artykułów subskrypcyjnych. Nowe rozwiązanie opiera się na założeniu, że udział artykułów otwartych w czasopismach hybrydowych będzie stopniowo rósł, aż do całkowitej transformacji czasopism do modelu otwartego, co jest zgodne z Planem S.

Kto może korzystać z programu?

Program przeznaczony jest dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w polskich instytucjach akademickich zgłoszonych do licencji krajowej Springer. Afiliacja autora korespondencyjnego powinna być podana w nagłówku artykułu z dokładnością wystarczającą do jednoznacznej identyfikacji z powyższą listą. Autor korespondencyjny może podać w artykule więcej niż jedną afiliację i wystarczy, aby przynajmniej jedna z nich była zgodna z listą. Afiliacja ewentualnych współautorów artykułu nie ma znaczenia dla programu.

Jakie artykuły są objęte programem?

Program obejmuje artykuły typu OriginalPaper, ReviewPaper, BriefCommunication oraz ContinuingEducation. Program nie obejmuje EditorialNotes, News, Letters.

W których czasopismach można publikować w ramach programu?

Program Springer Open Choice obejmuje hybrydowe czasopisma Springer. Lista ta obejmuje 1938 tytułów. Program nie obejmuje czasopism otwartych BioMed Central oraz SpringerOpen.

Jak korzystać z programu?

Procedura decydująca o publikowaniu otwartym rozpoczyna się po pozytywnym zrecenzowaniu artykułu, w momencie, gdy autor korespondencyjny otrzyma e-mail z wydawnictwa informujący o przyjęciu artykułu do publikacji.

W e-mailu zawarty jest link do formularza internetowego MyPublication, który powinien zostać wypełniony przez autora korespondencyjnego – patrz prezentacja formularza. Uwaga: prezentacja przeznaczona jest tylko dla autorów uprawnionych do korzystania z programu i może być pobrana tylko z numerów IP zarejestrowanych w WBN przez instytucje akademickie korzystające z licencji Springer. Prezentację można także uzyskać pod adresem .

W pierwszej części formularza MyPublication autor korespondencyjny musi wskazać swoją afiliację (“Choose your affiliation”) na liście, która zawiera instytucje objęte umowami na publikowanie otwarte ze Springerem. Wybrana afiliacja musi być jedną z afiliacji autora podanych w artykule. Na liście w formularzu MyPublication występują nazwy angielskie polskich instytucji, ale wybór z tej listy służy wyłącznie potwierdzeniu afiliacji przez autora, natomiast w artykule może występować nazwa instytucji w dowolnej wersji językowej, patrz spis nazw polskich i angielskich. Po wskazaniu afiliacji powinna pojawić się informacja “Special open access agreement” (patrz prezentacja, str. 5), która dotyczy umowy krajowej obejmującej wszystkie polskie instytucje akademickie zgłoszone do licencji Springer. Umowa ta przewiduje, że koszty publikacji elektronicznej artykułu (Article Processing Charge) zostaną pokryte z rocznej opłaty za krajową licencję Compact wnoszonej do Springera przez ICM i finansowanej ze środków MNiSW.

W drugiej części formularza MyPublication autor może zamówić kolorowe rysunki w wersji drukowanej czasopisma, odbitki papierowe oraz postery, których koszt nie jest pokrywany z programu krajowego i musi być pokryty przez autora. W tej części formularza autor jest proszony o ponowne podanie swojej afiliacji wraz z adresem. W przypadku, gdy zamówione zostały kolorowe drukowane rysunki, odbitki papierowe lub postery, autor będzie także proszony o podanie danych adresowych do faktury, które mogą być różne od afiliacji.

Opisany powyżej formularz MyPublication jest wykorzystywany przez Springera do obsługi większości czasopism hybrydowych, za wyjątkiem 206 czasopism niestandardowych, które w pliku w kolumnie K zostały opisane jako ‘non standard’. W przypadku tych czasopism autor korespondencyjny otrzyma specjalne instrukcje postępowania od redakcji.

Po wypełnieniu przez autora korespondencyjnego formularza MyPublication (lub zrealizowaniu przez autora specjalnych instrukcji w przypadku czasopism niestandardowych) informacje o artykule wraz z danymi podanymi przez autora korespondencyjnego zostaną w ciągu 2 dni przesłane do ICM w celu weryfikacji, czy afiliacja autora podana w artykule uzasadnia finansowanie publikacji z programu krajowego. Jest to nowy system tzw. Article Approval Service (AAS) wprowadzony przez wydawcę we wszystkich krajach, które mają licencję Compact.

Jakie są ograniczenia programu?

Licencja Compact wprowadza ograniczenie na liczbę artykułów, które mogą być sfinansowane w ramach programu krajowego w danym roku z opłaconej z góry rocznej krajowej opłaty licencyjnej. Opłata przewidziana na rok 2020 będzie obejmowała do 2133 artykułów. W przypadku wyczerpania się puli pod koniec roku, autorzy pozostałych artykułów będą mogli wybrać tradycyjną bezpłatną publikację artykułu subskrypcyjnego lub publikację otwartą za opłatą indywidualną.

Gdzie można uzyskać pomoc w sprawie programu?

Wszelkie pytania dotyczące publikowania otwartego w czasopismach hybrydowych można kierować bezpośrednio do wydawnictwa Springer Nature pod adres . W razie dalszych problemów prosimy kontaktować się z obsługą WBN pod adresem . Informacje o programie są także dostępne na stronie wydawcy Open access agreement for Polish authors.

Hybrydowe czasopisma Springer

Lista instytucji uprawnionych do programu

Prezentacja MyPublication


Pilotażowy program publikowania otwartego Elsevier od 1 stycznia 2020 r. działa program A wraz z nową pulą 1000 artykułów.

 

Skrótowa informacja dla autorów, których artykuł został przyjęty do publikacji

Czasopisma hybrydowe oraz gold open access Elsevier

Lista instytucji uprawnionych do programów A lub B

“Author Journey” – prezentacja formularza dla programu A (dostęp tylko z autoryzowanych numerów IP)

“Author Journey” – prezentacja formularza dla programu B (dostęp tylko z autoryzowanych numerów IP)

W ramach licencji krajowej Elsevier 2019-2021 działa program pilotażowy publikowania otwartego dla polskich autorów korespondencyjnych. Program ma dwie części: A i B. Program A obejmuje publikację określonej liczby artykułów otwartych, które zostaną w całości sfinansowane z krajowej opłaty licencyjnej: 500 artykułów w roku 2019, 1000 artykułów w roku 2020 i 1500 artykułów w roku 2021. W roku 2020 program A działa od 1 stycznia do momentu wyczerpania się puli 1000 artykułów. W przypadku, jeśli pula artykułów przewidzianych na dany rok w programie A wyczerpie się przed końcem roku, to na pozostałą część roku zostanie uruchomiony Program B. Program B pozwala na publikację dowolnej liczby dalszych artykułów otwartych na koszt instytucji, w których są afiliowani autorzy korespondencyjni, z wykorzystaniem zniżki w stosunku do cennika standardowego. Zniżka ta wynosi 30% w roku 2019, 20% w roku 2020 i 10% w roku 2021.

Elsevier udostępnił do programu 1777 czasopism hybrydowych oraz gold open access. Ponadto strona polska (MNiSW) ma możliwość zawężenia listy czasopism do programów A i B, ale na razie takiej selekcji nie wprowadzono.

Kto może korzystać z programu?

Program (A i B) jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach objętych licencją. W przypadku programu A wystarczy, że instytucja przesłała do ICM zgłoszenie do licencji krajowych 2019-2021 wraz z upoważnieniem do umowy z Elsevier. W przypadku programu B Elsevier wymaga dodatkowo podania przez instytucję jednego centralnego adresu email do przyjmowania faktur za artykuły publikowane ze zniżką przez wszystkich autorów korespondencyjnych z tej instytucji. Na udział w programie B zdecydowała się na razie jedynie część instytucji, patrz lista instytucji uprawnionych do programów A lub B.

Przez osobę afiliowaną w danej instytucji rozumie się pracownika zatrudnionego w instytucji lub studenta w momencie zgłaszania artykułu do programu, albo osobę, która związana jest z instytucją na innych zasadach i afiliuje dany artykuł do instytucji za zgodą tej instytucji. W każdym wypadku wymagane jest, aby autor korespondencyjny umieścił na stronie tytułowej artykułu afiliację w instytucji uprawnionej do programu, przy czym może to być jedna z wielu afiliacji autora korespondencyjnego podanych w artykule w dowolnym porządku.

Jakie artykuły są objęte programem i czego dotyczy finansowanie lub zniżka?

Program obejmuje artykuły typu: Case Reports (CRP), Data (DAT), Full Length Articles (FLA), Micro Articles (MIC), Software (OSP), Reviews (REV), Replication Study (RPL), Short Communications (SCO), Short Surveys (SSU), Videos (VID), Practice Guidelines (PGL) i Protocols (PRO), patrz opis typów. Przedmiotem finansowania w programie A oraz przedmiotem zniżki w programie B jest opłata za publikację otwartą – Article Processing Charge (APC). Wysokość tej opłaty zależy od czasopisma, patrz cennik standardowy Elsevier. Opłaty za wszelkie dodatkowe usługi, które mogą być zamówione przez autora (odbitki, kolorowe rysunki w wersji drukowanej itp) są rozliczane osobno od APC, na koszt autora i bez zniżki. Autor otrzymuje za te usługi indywidualną fakturę, niezależnie od tego czy artykuł jest publikowany w ramach programu A lub B lub w sposób tradycyjny.

W których czasopismach można publikować w ramach programu?

Programy A i B obejmują 1777 czasopisma hybrydowe oraz gold open access. Lista ta nie obejmuje niektórych czasopism współwydawanych przez Elsevier, w których publikacje otwarte są finansowane na specjalnych zasadach i nie mogą być realizowane w ramach programu krajowego.

Kiedy i jak można zgłosić artykuł do programu?

Autor korespondencyjny każdego artykułu, który przeszedł pozytywnie recenzje i został zaakceptowany do publikacji w czasopiśmie Elsevier, otrzymuje email od wydawcy wraz z linkiem do formularza Rights and Access w serwisie internetowym Article Publication Services. Formularz ten uwzględnia opcje dostępne dla polskich autorów w ramach programu A lub (gdy program A w danym roku zostanie już wyczerpany) B, patrz prezentacja formularza „Author journey” dla programu A oraz dla programu B. Prezentacje przeznaczone są tylko dla instytucji uprawnionych do korzystania z programu i mogą być pobrane tylko z numerów IP zarejestrowanych w WBN przez instytucje korzystające z licencji Elsevier. Prezentacje można także uzyskać pod adresem .

W pierwszej części formularza autor musi wyszukać swoją afiliację na liście rozwijanej (patrz str. 2 prezentacji), która zawiera instytucje z całego świata, w tym nazwy angielskie polskich instytucji. System następnie sprawdza, czy wybrana przez autora instytucja jest uprawniona do programu A lub B zgodnie z listą instytucji uprawnionych oraz czy czasopismo, w którym będzie opublikowany artykuł, jest objęte programem zgodnie z listą czasopism. Jeśli oba kryteria są spełnione, to formularz wyświetli autorowi opcję publikacji otwartej w ramach programu (str. 5-6 prezentacji).

Opcja pełnego finansowania artykułu z licencji krajowej (program A) pojawi się w formularzu wyłącznie wówczas, gdy w tym momencie pula artykułów w programie A na dany rok nie będzie jeszcze wyczerpana. Nie ma możliwości zarezerwowania miejsca w tej puli na żadnym wcześniejszym etapie przygotowywania artykułu do publikacji. Miejsce zostaje zarezerwowane dla artykułu w momencie wybrania przez autora w formularzu opcji publikacji otwartej z pełnym finansowaniem.

W przypadku, jeśli w czasie wypełniania formularza przez autora program A będzie już wyczerpany, a autor wskazał afiliację w instytucji uprawnionej do programu B, to w formularzu automatycznie zostanie udostępniona opcja publikacji otwartej na koszt instytucji, w której afiliowany jest autor korespondencyjny, ze zniżką. W formularzu będzie widoczna stawka netto opłaty standardowej APC przed zniżką oraz wysokość procentowa zniżki (patrz str. 5-6 prezentacji B).

Autor korespondencyjny nie ma obowiązku skorzystania z programu A lub B i może wybrać tradycyjną bezpłatną publikację artykułu (opcja „subskrypcja”). Niewykorzystanie opcji otwartego dostępu przez autora nie będzie skutkować żadnym ograniczeniem dostępu do programu w przyszłości. Po wybraniu przez autora opcji publikacji otwartej w programie A lub B informacja o artykule zostanie przesłana do ICM do weryfikacji, po której autor dostanie kolejnego emaila z informacją o pozytywnej lub negatywnej weryfikacji.

Jaki typ licencji wybrać?

W formularzu Article Publication Services możliwy jest wybór z dwóch typów licencji dla publikowania otwartego: CC-BY oraz CC-BY-NC-ND. Wybór ten nie wpływa na możliwość korzystania z programów A i B. Zwracamy jednak uwagę, że CC-BY jest wskazana jako preferowana licencja w Planie S, patrz np. informacja na stronie NCN.

Jak przebiega weryfikacja artykułów zgłoszonych do programu A lub B?

Artykuły zgłoszone do programu A lub B są weryfikowane przez ICM. W przypadku programu A ICM będzie sprawdzał, czy autor korespondencyjny poprawnie wskazał afiliację w formularzu oraz na stronie tytułowej artykułu. W razie wątpliwości ICM będzie kontaktował się z autorem oraz z instytucją w celu potwierdzenia afiliacji. ICM będzie zwracał się w tej sprawie emailem do osób kontaktowych ws. WBN w instytucji. Jeśli w takiej sytuacji instytucja nie potwierdzi, że dany autor jest przy niej afiliowany, to ICM odrzuci artykuł z programu A.

Artykuły zgłoszone do programu B będą także weryfikowane jak wyżej pod względem afiliacji, a dodatkowo ICM będzie każdorazowo sprawdzał, czy instytucja zgadza się przyjąć fakturę za publikację danego artykułu ze zniżką. ICM będzie zwracał się w tej sprawie emailem do osób kontaktowych ws. WBN w instytucji oraz na adres email do przyjmowania faktur. W przypadku odmowy artykuł zostanie odrzucony z programu B. ICM planuje przekazać zadanie weryfikacji od początku roku 2020 do instytucji, które będą mogły stosować własne kryteria akceptacji artykułów w programach A i B. Informacja o pozytywnej weryfikacji lub odrzuceniu z programu zostanie przesłana do autora korespondencyjnego. W przypadku odrzucenia artykułu z programu A lub B artykuł zostanie opublikowany w modelu otwartym, a Elsevier wystawi fakturę na opłatę APC bez zniżki bezpośrednio autorowi. Autor jest uprzedzony o takiej ewentualności w formularzu (patrz str. 5 prezentacji A lub B). W przypadku, gdy artykuł ma być opublikowany w czasopiśmie hybrydowym, to autor będzie miał jeszcze możliwość zmiany publikacji na model subskrypcyjny w celu uniknięcia opłaty. W tym celu autor powinien bezzwłocznie po otrzymaniu informacji o odrzuceniu z programu skontaktować się z Elsevier na adres i zgłosić zamiar zmiany modelu publikacji. W każdym takim przypadku (o ile sprawa dotyczy czasopisma hybrydowego i nawet jeśli artykuł otwarty zdążył już się ukazać on-line) Elsevier udostępni autorowi ponownie formularz, w którym będzie można wybrać opcję „subskrypcja”. W przypadku publikacji w czasopiśmie gold open access nie ma możliwości zmiany opcji i Elsevier nie przewiduje także możliwości wycofania publikacji.

Jak przebiega fakturowanie instytucji w programie B?

Gdy artykuł zostanie pozytywnie zweryfikowany w programie B, Elsevier wystawi fakura na opłatę APC ze zniżką dla instytucji i prześle ją emailem zgodnie z danymi do fakturowania (nazwa i adres instytucji, numer NIP, email do przyjmowania faktur), które zostały podane przez instytucje do ICM. Faktura będzie miała termin płatności 30 dni od wystawienia, będzie zawierała w opisie usługi nazwę czasopisma i nazwisko autora korespondencyjnego oraz będzie wystawiona w walucie EUR na kwotę netto, tj. nie będzie zawierała podatku VAT, który powinien zostać naliczony i odprowadzony przez instytucję w Polsce zgodnie z obowiązującym prawem (aktualna stawka za usługę publikacji to 23%). Podanie przez instytucję danych do fakturowania w programie B nie oznacza automatycznego obowiązku przyjmowania faktury za każdy artykuł zgłoszony przez każdego autora, który wskazał tę instytucję jako swoją afiliację. Tak jak opisano powyżej, ICM będzie przed weryfikacją każdego artykułu kontaktował się z instytucją, w celu potwierdzenia opłaty za ten artykuł. ICM będzie zwracał się w tej sprawie emailem do osób kontaktowych ws. WBN oraz na adres email do przyjmowania faktur.

Gdzie można uzyskać pomoc w sprawie programu?

Wszelkie pytania dotyczące programu można kierować do wydawnictwa Elsevier na adres oraz do WBN na adres . W przypadku problemów z publikacją konkretnego artykułu wskazane jest podanie w korespondencji identyfikatora DOI, o ile jest on już przypisany do artykułu. Informacja o polskim programie jest także dostępna na stronie Elsevier.

Co to jest ORCID?

ORCID to międzynarodowy system identyfikacji autorów prac naukowych. Jest to organizacja non-profit i rejestracja identyfikatora jest bezpłatna. Każda zarejestrowana osoba otrzymuje unikalny identyfikator składający się z 16 cyfr zapisanych w formacie HTTPS URL. Dzięki niemu możliwe jest rozróżnienie autorów o tym samym nazwisku i właściwe przypisanie publikacji do osoby w bazach naukowych. Autorzy posiadający inne identyfikatory, takie jak Researcher ID, Scopus Author ID, Google Scholar Author ID mogą powiązać je ze swoim profilem w ORCID. ORCID automatycznie implementuje dorobek indeksowany w innych bazach. Według założeń „Konstytucji dla Nauki” ORCID będzie głównym źródłem informacji o osiągnięciach publikacyjnych jednostki naukowej w przyszłych ocenach ewaluacyjnych.

Jak założyć profil ORCID?
 1. Wchodzimy na stronę: https://orcid.org/register.
 2. Wypełniamy obowiązkowe pola podając służbowy adres e-mail.
 3. W ustawieniach widoczności wybieramy profil publiczny – everyone.
 4. Aby zakończyć proces rejestracji klikamy link aktywacyjny, który otrzymamy na wskazany adres e-mail.
 5. Edytujemy nasz profil, dodając informacje o wykształceniu, historii zatrudnienia, publikacjach.
 6. Zgłaszamy swój identyfikator ORCID do Biblioteki Naukowej na adres .

Instrukcja powiązania identyfikatora ORCID z pracami w bazach Scopus oraz Web of Science – udostępniona za zgodą Dyrektora Biblioteki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Jak powiązać ORCID z PBN i POL-on? – prezentacja graficzna
Jak powiązać ORCID z PBN i POL-on? – film instruktażowy

Biblioteka Naukowa
Instytutu Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9
02-957 Warszawa

Budynek A, I piętro, pokój 126
tel. (022) 45-82-641, 45-82-797
fax (022) 21-82-217
e-mail:

Biblioteka czynna:
poniedziałek – piątek 9:00-16:00

 
 
 
 
 
 
Web Design BangladeshBangladesh Online Market