Zdrowie i dobre samopoczucie Pacjenta jest dla nas priorytetem

Dysponujemy rozbudowaną infrastrukturą

Jesteśmy otwarci na współpracę

Jesteśmy rzetelnym partnerem dla wszystkich współpracujących z nami podmiotów

 

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs MINIATURA 4

„Dyrektor Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA 4, do którego mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. O środki może ubiegać się podmiot, w którym zatrudniony jest badacz:

 1. posiadający w swoim dorobku, co najmniej jedną opublikowaną pracę lub w przypadku działalności naukowej z zakresu twórczości i sztuki: co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe;
 2. który uzyskał stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2008 r. Okres ten może być przedłużony zgodnie z zasadami określonymi w § 4 pkt 5 lit. a warunków oraz regulaminu przeprowadzania konkursu MINIATURA na działanie naukowe.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację działań naukowych w ramach konkursu MINIATURA 4 w kwocie 15 mln zł.
Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF, dostępnego pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków.

Nabór wniosków prowadzony jest w okresie od 1 czerwca do 30 września 2020 r.”

Więcej informacji: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura4


Koordynatorzy dyscyplin ogłaszają międzynarodowy konkurs dwustronny ALPHORN–COVID-19 na polsko-szwajcarskie projekty badawcze realizowane we współpracy międzynarodowej poświęcone badaniom nad COVID-19. Konkurs ALPHORN-COVID-19 jest przeprowadzany przez Narodowe Centrum Nauki (zwane dalej „NCN”) wspólnie z agencją Swiss National Science Foundation (zwaną dalej „SNSF”), zgodnie z procedurą agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, zwaną dalej „LAP”). W konkursie ALPHORN-COVID-19 rolę agencji wiodącej pełni SNSF.

W konkursie ALPHORN-COVID-19 finansowane będą projekty badawcze poświęcone badaniom nad COVID-19:
realizowane wspólnie przez zespoły badawcze z Polski i Szwajcarii, dla których realizacji niezbędna jest współpraca między tymi zespołami (projekty we współpracy dwustronnej polsko-szwajcarskiej) oraz realizowane wspólnie przez zespoły badawcze z Polski i Szwajcarii, przy udziale zespołów badawczych z jednego spośród następujących krajów: Niemcy, Austria, Czechy, Słowenia, Luksemburg, Południowy Tyrol (projekty we współpracy trójstronnej).

Szczegółowe tematy konkursu zostały określone w dokumentacji programu SNSF National Research Programme NRP 78 – COVID-19.
Wniosek wspólny składany jest do SNSF przez szwajcarski zespół badawczy do 25 maja 2020 r. do g. 17:00. Wniosek krajowy, zawierający wniosek wspólny w wersji tożsamej z wersją złożoną w SNSF, powinien być złożony do NCN w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do agencji wiodącej, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych, najpóźniej do 26 maja 2020 r. do g. 16:00.

Wnioski krajowe w systemie ZSUN/OSF należy złożyć zgodnie z procedurą składania wniosków.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 4 mln zł.


Narodowe Centrum Nauki ogłosiło ALPHORN–COVID-19: konkurs na polsko-szwajcarskie projekty badawcze poświęcone badaniom nad COVID-19, organizowany we współpracy ze szwajcarską agencją Swiss National Science Foundation (SNSF).

„W konkursie ALPHORN-COVID-19 finansowane będą wysokiej jakości, nowatorskie projekty badawcze poświęcone badaniom nad COVID-19 realizowane wspólnie przez zespoły badawcze z Polski i Szwajcarii (projekty we współpracy dwustronnej) oraz przez polsko-szwajcarskie zespoły badawcze, przy udziale zespołów badawczych z jednego spośród następujących krajów: Niemcy, Austria, Czechy, Słowenia, Luksemburg, Południowy Tyrol (projekty we współpracy trójstronnej).

Konkurs organizowany jest zgodnie z procedurą agencji wiodącej (Lead Agency Procedure). Rolę agencji wiodącej odpowiedzialnej za ocenę merytoryczną wniosków pełni SNSF w ramach programu SNSF National Research Programme NRP 78 – COVID-19.

Na realizację badań przez polskie zespoły przeznaczono 4 mln zł. W ramach konkursu można otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty niezbędne do realizacji badań. Kierownik polskiego zespołu badawczego musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Czas realizacji projektów wynosi 24 miesiące.

Wnioski wspólne, przygotowane zgodnie z wymogami SNSF, muszą zostać złożone przez szwajcarskie zespoły badawcze za pośrednictwem systemu informatycznego SNSF mySNSF do 25 maja 2020 r. do g. 17:00. Polskie zespoły badawcze muszą złożyć wnioski krajowe w systemie ZSUN/OSF do 26 maja 2020 r. do g. 16:00, dołączając do nich wnioski wspólne, w wersji tożsamej z wersją złożoną wcześniej do SNSF.
Dodatkowo w przypadku projektów we współpracy trójstronnej, każdy z zespołów badawczych zaangażowany w dany projekt musi złożyć wniosek do właściwej instytucji finansującej badania naukowe, zgodnie z obowiązującymi w niej wymogami.

Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do końca października 2020 r.”

Więcej informacji: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-04-30-ogloszenie-konkursu-aphorn-covid-19?language=pl


Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy OPUS i PRELUDIUM, a także finansowany z funduszy norweskich konkurs POLS dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy.

POLS
“POLS jest jednym z trzech konkursów ogłaszanych w ramach programu „Badania” finansowanego z funduszy norweskich i funduszy EOG na lata 2014-2021. NCN pełni rolę operatora części programu poświęconej badaniom podstawowym. Celem konkursu POLS jest wspieranie mobilności naukowców. Jego adresatami są badacze przyjeżdżający z zagranicy, z całego świata, którzy planują realizować swoje badania w Polsce. Kierownikiem projektu może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora, która przynajmniej dwa lata przed zamknięciem konkursu nie mieszkała, nie pracowała, nie studiowała ani nie kierowała projektem badawczym w Polsce. Naukowcy mogą wnioskować o finansowanie projektu mieszące się w przedziale od 100 do 200 tys. euro. W ramach grantu można zaplanować wynagrodzenia dla zespołu badawczego, amortyzację lub zakup aparatury, materiałów i usług, koszty wyjazdów i konferencji oraz inne koszty związane z realizacją projektu. Wysokość kosztów pośrednich w konkursie POLS wynosi 25% wnioskowanych środków na realizację projektu z uwzględnieniem wartości zakupionej aparatury naukowo-badawczej, lecz z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa. Badacze mogą zaplanować projekty trwające 12 lub 24 miesiące. W uzasadnionych przypadkach będzie możliwe przedłużenie okresu realizacji projektu, jednak musi się on zakończyć do 30 kwietnia 2024 r. Łącznie w konkursie POLS do zdobycia jest ponad 7 mln euro.”

OPUS
“Już po raz dziewiętnasty został tymczasem ogłoszony konkurs OPUS skierowany do naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Badacze składający w nim wnioski mogą zaplanować badania trwające 12, 24, 36 lub nawet 48 miesięcy. Od poprzedniej edycji formuła konkursu została rozszerzona o ścieżkę dostępną wcześniej w konkursie HARMONIA, a zatem naukowcy mają możliwość ubiegania się o finansowanie projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub wielostronnej, a także realizowanych z wykorzystaniem wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Kierownikiem projektu składanego w konkursie OPUS może być osoba, która ma w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę naukową bądź jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. Podczas realizacji badań kierownik projektu jest zobowiązany do przebywania na terenie Polski przez co najmniej połowę czasu trwania projektu. W prace badawcze mogą być zaangażowani również inni wykonawcy, w tym studenci, doktoranci i osoby na stanowisku typu post-doc. Jednak począwszy od poprzedniej edycji na stanowisku typu post-doc nie mogą być zatrudniane osoby, które uzyskały stopień doktora w jednostce, w której planowana jest realizacja projektu. Koszty pośrednie mogą stanowić maksymalnie 20% kosztów bezpośrednich, a ich wysokość jest liczona od kosztów bezpośrednich z uwzględnieniem aparatury, urządzeń i oprogramowania. W OPUSIE nie ma określonej minimalnej ani maksymalnej wysokości budżetu projektu, a budżet całego konkursu wynosi aż 450 mln zł.”

PRELUDIUM
“Również po raz dziewiętnasty startuje konkurs PRELUDIUM, którego adresatami są osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora. Temat projektu może, lecz nie musi być powiązany z tematem planowanej rozprawy doktorskiej. Młodzi naukowcy mogą ubiegać się o finansowanie badań trwających 12, 24 lub 36 miesięcy. W zależności od czasu trwania projektu wysokość finansowania wynosi odpowiednio 70, 140 lub 210 tys. zł. Koszty pośrednie mogą stanowić maksymalnie 20% kosztów bezpośrednich, a począwszy od poprzedniej edycji konkursu ich wysokość jest liczona od kosztów bezpośrednich z uwzględnieniem aparatury, urządzeń i oprogramowania. W zespole realizującym badania oprócz kierownika projektu i opiekuna naukowego może się znaleźć tylko jeszcze jedna osoba. Podobnie jak w przypadku konkursu OPUS, podczas realizacji badań kierownik projektu jest zobowiązany do przebywania na terenie Polski przez co najmniej połowę czasu trwania projektu. Kierownikiem projektu PRELUDIUM można być tylko raz. Łącznie w konkursie do zdobycia jest 35 mln zł.”

„Wnioski w konkursach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki należy składać w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu OSF (https://osf.opi.org.pl). Termin składania wniosków upływa 16 czerwca 2020 r., zaś wyniki będą znane nie później niż w grudniu 2020 r.”

Więcej informacji na stronie internetowej: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-03-16-ogloszenie-konkursow

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs SZYBKA ŚCIEŻKA DOSTĘPU DO FUNDUSZY NA BADANIA NAD COVID-19

“Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs umożliwiający uzyskanie środków finansowych na badania nad COVID-19. Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy na temat zrozumienia mechanizmu działania koronawirusa SARS-CoV-2, sposobów diagnozy choroby, leczenia, zapobiegania oraz psychologicznych i społecznych skutków pandemii.

Konkurs skierowany jest do naukowców posiadających co najmniej stopień naukowy doktora i mających udokumentowane osiągnięcia naukowe w obszarach związanych z celem konkursu. Kierownikiem we wniosku może być osoba, która kierowała lub kieruje realizacją co najmniej jednego projektu badawczego finansowanego w ramach konkursów NCN (OPUS, SONATINA, SONATA, SONATA BIS, HARMONIA, MAESTRO, SYMFONIA, POLONEZ lub międzynarodowych konkursów dwustronnych lub wielostronnych) lub jest laureatem co najmniej jednego, innego prestiżowego konkursu krajowego lub międzynarodowego na projektybadawcze.

Badania mogą zostać zaplanowane na co najwyżej 18 miesięcy, a rezultaty muszą być udostępniane powszechnie zaraz po ich uzyskaniu. W konkursie można otrzymać środki finansowe na wynagrodzenie dla zespołu badawczego oraz pokrycie innych kosztów związanych z wydatkami do realizacji zaplanowanych badań.

Budżet konkursu: 10 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą NCN: /ncn/SkrytkaESP zgodnie z procedurą składania wniosków.

UWAGA: Termin składania wniosków upływa 14 kwietnia 2020 r.

UWAGA: Ogłoszenie wyników konkursu to I połowa maja 2020 r.”

„Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe związane z:

1. patofizjologią choroby, w tym takie, które mogą przyczynić się do podjęcia prac nad przyszłymi strategiami terapeutycznymi lub metodami diagnostycznymi COVID-19;

2. mechanizmami zakażania, w tym sposobami ochrony pracowników służby zdrowia;

3. psychologicznymi i społecznymi skutkami pandemii i sposobami ich ograniczania (w tym polityką zdrowotną i organizacją opieki medycznej, etyką badań i opieki nad chorymi, społecznymi zachowaniami w pandemii).”

Więcej informacji: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/covid-19

Informacja o terminie udostępnienia wyników pierwszego etapu oceny merytorycznej wniosków w konkursach OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15 i PRELUDIUM BIS 1

Narodowe Centrum Nauki informuje: “wyniki pierwszego etapu oceny merytorycznej wniosków w konkursach OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15 i PRELUDIUM BIS 1 zostaną udostępnione w systemie OSF w połowie kwietnia 2020 r. W tym samym terminie do wnioskodawców zostaną wysłane decyzje dotyczące wniosków, które nie zostały zakwalifikowane do drugiego etapu oceny merytorycznej.”
Więcej informacji: https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-03-31-wyniki-po-pierwszym-etapie-oceny

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nowe akcje COST

„Już wkrótce rusza 45 nowych akcji COST rozpoczynających się od numeracji CA191…
Osoby zainteresowane dołączeniem do nowych akcji COST, a nie będące secondary proposers, mogą nadsyłać wnioski do nowych akcji od 27 kwietnia 2020 r.
Osoby będące secondary proposers mogą przesyłać wnioski do akcji już od 16 kwietnia 2020 r.”
Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/nauka/nowe-akcje-cost2

Przesunięcie terminu nadsyłania wniosków w konkursie COST 2020 (OC-2020-1)

“W związku nadzwyczajnymi działaniami związanymi z panującą pandemią koronawirusa SARS-Cov-2 termin nadsyłania wniosków w obecnie otwartym konkursie COST 2020 (OC-2020-1) został przesunięty o 6 miesięcy: z 29 kwietnia na 29 października 2020 r.”
Więcej informacji: https://www.kpk.gov.pl/?p=52285&znewsletter=1kwietnia2020

Ogłoszenie przez Komisję Europejską wyników konkursu SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020 (Advancing knowledge for the clinical and public health response to the COVID-19 epidemic)

“Komisja Europejska ogłosiła wyniki konkursu SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020 (Advancing knowledge for the clinical and public health response to the COVID-19 epidemic). Konkurs został ogłoszony 30 stycznia 2020 z terminem składania wniosków 12 lutego 2020. Budżet konkursu, początkowo planowany na 10 mln euro, został zwiększony do 47,5 mln euro.”
Więcej informacji: https://www.kpk.gov.pl/?p=52212&znewsletter=1kwietnia2020

Wydłużenie terminu składania wniosków w konkursie Zdrowie 2020

“W związku z sytuacją kryzysową wywołaną pandemią koronawirusa termin składania wniosków w konkursie Health and care, economic growth and sustainable health systems 2020 został ponownie wydłużony. Nowy termin składania wniosków to 4 czerwca 2020 r. Natomiast termin składania wniosków w konkursach Digital transformation in Health and Care 2020 oraz Trusted digital solutions and Cybersecurity in Health and Care 2020 został przedłużony do 18 czerwca 2020.”
Więcej informacji: https://www.kpk.gov.pl/?p=52210&znewsletter=1kwietnia2020

Wpływ epidemii COVID-19 na różne aspekty realizacji projektów H2020

“Komisja Europejska opublikowała nowe, szczegółowe wskazówki dla beneficjentów dotyczące wpływu epidemii COVID-19 na różne aspekty realizacji projektów H2020. Dostępne są one na portalu Funding&Tenders.”
Więcej informacji: https://www.kpk.gov.pl/?p=52239&znewsletter=1kwietnia2020

NCN ogłosiło międzynarodowy konkurs CEUS-UNISONO z budżetem 20 mln złotych na projekty, które można realizować we współpracy dwu- lub trójstronnej z naukowcami z Austrii, Czech i Słowenii w badaniach podstawowych przez dwa lub trzy lata, a jeśli będzie w nich uczestniczył zespół z Austrii – nawet prze 4 lata. Pierwsze badania ruszą na początku 2021 r. Wniosek o finansowanie można składać tylko w jednej instytucji. Jeśli projekt będą prowadzili badacze z dwóch krajów, to agencją wiodącą będzie ta, która sfinansuje co najmniej 40 proc. wspólnego budżetu. Jeśli badania przeprowadzą zespoły badawcze z trzech krajów, to rolę agencji wiodącej przyjmie ta, która sfinansuje projekt co najmniej w 25 proc. Za złożenie wspólnego wniosku będzie odpowiedzialny ten zespół badawczy, który pracuje w tym samym kraju, co agencja wiodąca. Jednak sam wniosek musi być przygotowany wspólnie przez wszystkie strony. Każdy z zespołów badawczych zaangażowanych w dany projekt musi dostarczyć dokumenty również do swojej instytucji. Polacy powinni złożyć wnioski w systemie informatycznym OSF (https://osf.opi.org.pl) w ciągu tygodnia od złożenia ich do agencji wiodącej.

V konkurs (JTC 2020)
Termin składania: 10.03.2020Informujemy, że 8 stycznia 2020 r. otwarto nabór wniosków w ramach piątego międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-NET NEURON Cofund. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu neurologii.Szczegółowe informacje o konkursie:
Nazwa konkursu
Multinational Research Projects on Sensory Disorders
Temat konkursu
neurologia
Zakres konkursuResearch proposals should cover at least one of the following areas:
Fundamental research addressing the pathogenesis and etiology of sensory disorders. This may include the development of innovative or shared resources and technologies. The relevance of the research to sensory systems disorders must be clearly described. Pre-clinical studies may be included. Any animal or cell models should already be established and validated.
Clinical research to develop novel strategies for prevention, diagnosis, patient stratification, therapy and/or rehabilitation for sensory disorders.Nabór wniosków
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie https://ptoutline.eu/app/neuron_sensory
Orientacyjna data naboru wniosków krajowych
Czwarty kwartał 2020 r.Budżet NCBR w wysokości 600 000 EUR
budżet pojedynczego projektu nie może przekroczyć 200 000 EUR, niezależnie od liczby partnerów z Polski w tym projekcie.Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: https://www.neuron-eranet.eu/

21 stycznia 2020 w ramach Inicjatywy Leków Innowacyjnych (IMI2 JU) ogłoszono nowe, zaproszenie do składania wniosków. Zagadnienia przewidziane do finansowania dotyczą chorób nowotworowych, gruźlicy, szczepionek, łuszczycowego zapalenia stawów oraz leków na bazie białek.

Tematy konkursu:
Temat 1: Wczesna diagnoza, przewidywanie wyników radiograficznych i opracowanie racjonalnych, zindywidualizowanych strategii leczenia w celu poprawy długoterminowych wyników łuszczycy stawów
Temat 2: Innowacje mające na celu przyspieszenie rozwoju i produkcji szczepionek
Temat 3: Środowisko akademickie i przemysł łączą innowacje i leczenie gruźlicy (UNITE4TB)
Temat ten jest częścią programu IMI AMR Accelerator. Wnioskodawcy powinni również zapoznać się z Pytaniami i Odpowiedziami dotyczącymi programu (dokument ostatnio zaktualizowany w listopadzie 2019 r.).
Temat 4: Plastyczność nowotworów
Temat 5: Terapia protonowa i fotonowa w leczeniu raka przełyku – strategia trymodalna
Temat 6: Postępowanie z białkowymi produktami leczniczymi i obawy dotyczące stabilności

Orientacyjny budżet: 273 218 500 euro:
Firmy EFPIA i Partnerzy Stowarzyszenia IMI2: 140 209 500 euro
IMI2 JU (Horyzont 2020): 133 009 000 euro

Terminy składania wniosków:
Otwarcie konkursu: 21 stycznia 2020
Zamknięcie 1. etapu (konsorcjum badawcze, 30 stron): 21 kwietnia 2020
Zamknięcie 2. etapu (łączny wniosek przemysłu i zwycięskiego konsorcjum badawczego, 70 stron): 5 listopada 2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o jedenastym konkursie w Programie LIDER. Termin naboru wniosków: 16.01.2020 r. – 16.03.2020 r.

„LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln PLN. Kwota alokacji w konkursie to 100 mln PLN, z czego 10% stanowi rezerwa na odwołania.

Program adresowany jest do osób, które:

1. są doktorantami lub nauczycielami akademickimi – i nie posiadają stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat (do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, lub okresów pobierania zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rodzicielskiego, albo pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej) i są zatrudnione w podmiocie o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

2. są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia,

3. dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w programie LIDER,

4. pozyskają do współpracy jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce i która zatrudni kierownika projektu oraz członków utworzonego przez niego zespołu badawczego,

5. posiadają obywatelstwo polskie lub kartę pobytu w Polsce albo są obywatelami Unii Europejskiej, którzy przebywają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące a ich pobyt jest zarejestrowany.

Wnioskodawca aplikuje do programu wraz z Jednostką, którą może być organizacja badawcza (publiczna lub prywatna) prowadząca badania naukowe lub prace rozwojowe.”

Więcej informacji na stronie internetowej.

 
Ogłoszenie konkursu EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research 2020

Narodowe Centrum Nauki zaprasza do składania wniosków w ramach nowego konkursu sieci JPND (EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research) na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące rozwoju technologii obrazowania i stymulacji mózgu w diagnostyce i leczeniu chorób neurodegeneracyjnych.
Do konkursu mogą przystąpić konsorcja złożone z przynajmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie.

Proces wnioskowania o udzielenie finansowania:
Etap pierwszy:
poziom międzynarodowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi wniosku wspólnego skróconego w języku angielskim, który należy złożyć w elektronicznym systemie składania wniosków sieci JPND.
Etap drugi:
poziom międzynarodowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi wniosku wspólnego pełnego w języku angielskim, który należy złożyć w elektronicznym systemie składania wniosków sieci JPND.
poziom krajowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF. Instrukcja składania wniosków krajowych w systemie OSF/ZSUN jest dostępna tutaj.

Harmonogram konkursu:
Termin składania wniosków wspólnych skróconych (tzw. pre-proposals): 3 marca 2020 r.
Zaproszenie do składania wniosków wspólnych pełnych (tzw. full proposals): maj 2020 r.
Termin składania wniosków wspólnych pełnych (tzw. full proposals): 30 czerwca 2020 r.
Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF: 7 lipca 2020 r.
Wyniki konkursu: grudzień 2020 r.

1. Tematy ostatnich konkursów H2020 w obszarze Zdrowia dotyczą: medycyny personalizowanej, chorób zakaźnych, innowacyjnych systemów opieki zdrowotnej czy wpływu środowiska na zdrowie.

Konkurs: Lepsze zdrowie i opieka

 • Termin składania wniosków: 4 lipca 2019 – 7 kwietnia 2020
 • Budżet: 313 mln euro

Konkurs: Cyfrowa transformacja w medycynie i opiece

 • Termin składania wniosków: 19 listopada 2019 – 22 kwietnia 2020
 • Budżet: 85 mln euro

Konkurs: Bezpieczne cyfrowe rozwiązania oraz cyberbezpieczeństwo w medycynie

 •  Termin składania wniosków: 19 listopada 2019 – 22 kwietnia 2020
 •  Budżet: 35 mln euro

2. Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych mają na celu wsparcie indywidualnych naukowców i ich zespołów badawczych w realizacji nowatorskich projektów (frontier research). Do końca programu Horyzont 2020 odbędą się nabory w konkursach Advanced Grant, Consolidator Grant i Proof of Concept.

ERC Consolidator Grant – dla naukowców u progu samodzielności badawczej, 7-12 lat po doktoracie: do 2 mln euro na projekt trwający do 5 lat.

 • Termin naboru: 24 października 2019 – 4 lutego 2020
 • Budżet: 657 mln euro

ERC Advanced Grant – dla naukowców doświadczonych, o uznanym dorobku naukowym: do 2,5 mln euro na projekt trwający do 5 lat.

 • Termin naboru: 14 maja 2020 – 26 sierpnia 2020
 • Budżet: 492 mln euro

ERC Proof of Concept Grant – dla naukowców, którzy otrzymali już grant ERC na swój projekt badawczy, a teraz chcą zbadać komercyjny lub społeczny potencjał swojej pracy.

 • Terminy naborów:
  – 21 stycznia 2020,
  – 23 kwietnia 2020,
  – 17 września 2020.
 • Budżet: 25 mln euro
3. Działania Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA)
Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks (ITN) – Innowacyjne szkolenie naukowców.
 • Termin składania wniosków: 12 września 2019 – 14 stycznia 2020
 • Budżet: 530 mln euro
 
Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE) – Wymiana pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami (naukowcy, w tym doktoranci oraz kadra zarządzająca, administracyjna i techniczna).
 • Termin składania wniosków: 5 grudnia 2019 – 28 kwietnia 2020
 • Budżet: 80 mln euro
Marie Skłodowska-Curie Co-funding of Regional, National and International Programmes (COFUND) – Współfinansowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych programów grantowych.
 • Termin składania wniosków: 8 kwietnia 2020 – 29 września 2020
 • Budżet: 100 mln euro
 
Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF) – Indywidualne granty badawczo-szkoleniowe mają na celu rozwój kreatywności i innowacyjnego potencjału (w tym z umiejętności miękkich) doświadczonych naukowców poprzez pracę nad indywidualnym projektem badawczym w dowolnym sektorze w Europie lub poza jej granicami, a także udział w konferencjach i szkoleniach.
 • Termin składania wniosków: 8 kwietnia 2020 – 9 września 2020
 • Budżet: 328 mln euro
 
EUROPEAN REASERCHERS’ NIGHT (NIGHT) – Celem Europejskiej Nocy Naukowców jest zwiększanie świadomości społecznej w zakresie działań badawczych i innowacyjnych oraz zachęcanie młodych ludzi do podejmowania kariery naukowej.
 • Termin składania wniosków: 8 października 2019 – 9 lutego 2020
 • Budżet: 8 mln euro

III edycja Dzień Z Horyzontem już w marcu 2020.
Zapraszamy na trzecią edycję Dnia z Horyzontem 2020, która odbędzie się 25 marca 2020 r. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. Podczas wydarzenia eksperci Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przedstawią ofertę programu dla naukowców, przedsiębiorców i instytucji w ostatnich konkursach programu na rok 2020. Beneficjenci programu podzielą się swoim doświadczeniem i przedstawią korzyści wynikające z realizacji projektów w Horyzoncie 2020. Zarysowane zostaną także możliwości, które otworzą się po roku 2020, w nowym programie Horyzont Europa.

Narodowe Centrum Nauki (NCN). Konkursy OPUS 9, PRELUDIUM 9 i SONATA 9

Koordynatorzy Dyscyplin NCN ogłosili konkursy:

OPUS 9 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,

PRELUDIUM 9 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,

SONATA 9 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

Jak zwykle, konkursy NCN dotyczą projektów w zakresie badań podstawowych.

Termin składania wniosków w ww. konkursach: 16 czerwca 2015 r.

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na ustalone przez Radę Narodowego Centrum Nauki:

 1. ograniczenia w występowaniu z wnioskiem opisane w rozdziale VIII “Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich”
 2. zasady konstruowania kosztorysu, w tym dotyczące wynagrodzeń wskazane w załączniku nr 4 do ww. regulaminu.

Więcej informacji w linkach do poszczególnych konkursów.

W celu ułatwienia pracy nad wnioskami, na stronie internetowej NCN zostaną opublikowane szczegółowe instrukcje dotyczące przygotowywania wniosków oraz sporządzania kosztorysów projektów.

NCN przypomina, że w ogłaszanych konkursach nie będzie udzielana pomoc publiczna.

Web Design BangladeshBangladesh Online Market