I Klinika Psychiatryczna

I Klinika Psychiatryczna
Kierownik Kliniki

Prof. dr hab. Jacek Wciórka,
,
(22) 45 82 773,

Sekretariat:

Małgorzata Gorzeń,
,
(22) 45 82 773,
(22) 45 82 773,

Klinika jest ośrodkiem specjalistycznej pomocy psychiatrycznej (diagnostyki, leczenia, rehabilitacji) dla chorych doświadczających różnych zaburzeń psychicznych, zwłaszcza psychotycznych.

Aktualnie Klinika oferuje:

  • wyspecjalizowane programy leczenia chorób psychotycznych (leczenie epizodów, zapobieganie nawrotom) – to zdanie realizują oddziały Centrum Leczenia Zaburzeń Psychotycznych (CLZP).
  • kompleksową, zorientowaną środowiskowo opiekę psychiatryczną dla mieszkańców dzielnicy Mokotów – to zadanie podejmują w ograniczonym wymiarze zespoły Mokotowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego(MCZP), pełna odpowiedzialność i kompleksowość będzie możliwa po wprowadzeniu właściwych rozwiązań organizacyjnych w polskim systemie ochrony zdrowia.

Klinika jest też ośrodkiem badań naukowych nad zagadnieniami zdrowia psychicznego i zaburzeń psychicznych.

CLZP/Oddział Diagnostyczno-Terapeutyczny
(od marca 2017 r. planowana gruntowna przebudowa)

Ordynator Oddziału:

Dr n. med. Ewa Schaeffer,
,
(22) 45 82 532,

Lekarze, specjaliści psychiatrzy:

dr n. med. Karolina Friemann,

(22) 45 82 606,

lek Anna Chrostek,

(22) 45 82 606,

Psycholog kliniczny:

mgr Justyna Waszkiewicz
@ipin.edu.pl,
(22) 45 82 881,

Terapeuta zajęciowy:

p. Lidia Wajk,
@ipin.edu.pl,
(22) 45 82 672,

Pielęgniarka oddziałowa:

p. Małgorzata Szcześniak
@ipin.edu.pl,
(22) 45 82 552,

Informacja o oddziale:
Przyjmowani są chorzy cierpiący z powodu epizodów ostrych zaburzeń psychicznych, zwłaszcza psychotycznych (pierwsze zachorowania, nawroty) – wymagających wszechstronnej diagnostyki (także z wykorzystaniem diagnostyki psychologicznej, obrazowej, elektrofizjologicznej oraz biochemicznej) oraz intensywnego leczenia, przede wszystkim farmakologicznego, ale także indywidualnego lub grupowego wsparcia psychospołecznego.
Warunki lokalowe:
Oddział dysponuje 34 łóżkami, warunki pobytu są skromne. Poza salami chorych świetlicą, jadalnią, pomieszczeniami dla personelu, dostępne jest skromne zaplecze sanitarne. Do dyspozycji pacjentów pozostają: sala zajęć grupowych oraz niewielka, ale dobrze wyposażona pracownia terapii zajęciowej. W przypadku konieczności przyjęcia liczby chorych przekraczającej liczbę dostępnych łóżek, należy liczyć się ze – zwykle czasowym – wykorzystaniem łóżek dostawianych, na korytarzu lub świetlicy oddziału
Informacje dla Pacjenta:
Przyjęcie wymaga zgody pacjenta – wyjątek stanowią pacjenci przyjmowani na mocy ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z 1994 r. w następstwie wyprzedzającego postanowienia Sądu Opiekuńczego i Rodzinnego (art. 29) lub decyzją lekarza Izby Przyjęć (art. 22,23,24) – w tym drugim przypadku, Sąd Opiekuńczy i Rodzinny sprawdza następnie zasadność decyzji lekarza Izby Przyjęć. W oddziale wyodrębnione są sale dla kobiet i mężczyzn. Chorych można odwiedzać w godzinach 10-19. Częstość odwiedzin należy dostosować do potrzeb chorego, dobrze ustalić to w porozumieniu z lekarzem. Chorym, których stan zdrowia niesie ryzyko zachowań zagrażających, lekarz zaleca pozostawanie w obrębie oddziału, czasem w warunkach wzmożonego nadzoru przez personel. Większość chorych korzysta z możliwości swobodnego poruszania się po terenie Instytutu. Jeśli stan zdrowia na to pozwala, a okoliczności życiowe taką potrzebę uzasadniają, chory może korzystać z treningów domowych (tzw. „przepustek”). Pacjent jest informowany o przebiegu leczenia w takim zakresie, w jakim jest aktualnie w stanie tę informację przyjąć, ma możliwość wglądu w dokumentację lekarską. Może ograniczyć grono osób, którym lekarz udzieli informacji na temat jego spraw. W celu ochrony prywatności osób leczących się, w oddziale przestrzegany jest zakaz fotografowania. Za określenie niezbędnego czasu trwania leczenia odpowiedzialny jest lekarz prowadzący, który kieruje się w tym względzie potrzebami wynikającymi ze stanu zdrowia pacjenta. Średni czas trwania wynosi około 5 tygodni, może jednak być znacznie krótszy lub dłuższy. Pacjenci mogą być poproszeni o udział w badaniach naukowych prowadzonych w Klinice. Rodziny pacjentów mogą korzystać ze spotkań informacyjnych i wspierających.

Ordynator Oddziału:

lek. Joanna Krzyżanowska-Zbucka
,
(22) 45 82 581,

Lekarz, specjalistka psychiatra:

lek. Alicja Multarzyńska,
@ipin.edu.pl,
(22) 45 82 580,

Psycholodzy kliniczni:

mgr Ewa Chaber,
@ipin.edu.pl,
(22) 45 82 582,

mgr Justyna Tucholska,
@ipin.edu.pl,
(22) 45 82 582,

mgr Dominika Ustajn,
@ipin.edu.pl,
(22) 45 82 582,

Pielęgniarka oddziałowa:

p. Hanna Kozdra
@ipin.edu.pl,
(22) 45 82 584,

Informacja o oddziale:
Kwalifikowani są chorzy, którzy z powodu różnych kryzysów psychotycznych, wymagają wczesnej rehabilitacji (zapobiegania dezadaptacji życiowej, obniżenia ryzyka nawrotu) oraz zachęty i pomocy w wejściu na drogę zdrowienia Poza indywidualizowaną farmakoterapią, pacjenci korzystają z grupowych i indywidualnych form terapii behawioralno-poznawczej (treningi o różnym stopniu strukturyzacji, wspieranie indywidualnych prób rozwiązywania problemów) i zajęć psychoedukacyjnych. Uczą się wczesnego rozpoznawania objawów ostrzegawczych, ćwiczą umiejętności interpersonalne, uzyskują pomoc w rozwiązywaniu trudności związanych z pracą zawodową, sytuacją materialną, prawną. Dwa razy w miesiącu prowadzone są dwugodzinne spotkania dyskusyjno-psychoedukacyjne dla rodzin pacjentów. Dla chętnych, na terenie oddziału organizowane są cykliczne „warsztaty zdrowienia” zapoznające uczestników z ideą procesu zdrowienia po kryzysie psychotycznym i z praktycznymi sposobami jej przekształcania w indywidualny plan życiowy.

Warunki lokalowe:
Oddział dysponuje 25 łóżkami, warunki pobytu są dobre, 3-4 osobowe sale z węzłem sanitarnym, kilka sal dziennego pobytu, sala wykładowa, siłownia.

Informacje dla Pacjenta:
Informacje dla Pacjenta: Przyjęcie wymaga zgody i motywacji pacjenta do podjęcia działao sprzyjających wyjściu z kryzysu zdrowotnego, popartego skierowaniem lekarskim. Przyjęcie ma charakter planowy, zawsze poprzedza je wstępna konsultacja służąca ocenie potrzeby leczenia w oddziale oraz ustaleniu warunków i terminu przyjęcia. Termin konsultacji należy umówid telefonicznie (22 4582580, -581). W jej wyniku pacjent jest proszony o podpisanie „kontraktu” z oddziałem określającego wzajemne zobowiązania. Poza godzinami obowiązkowych zajęd, pacjenci korzystają z pełnej swobody poruszania się po terenie Instytutu. Jeśli stan zdrowia na to pozwala , a okoliczności życiowe taką potrzebę uzasadniają, zdrowiejący pacjenci zachęcani są do treningów domowych, w czasie których sprawdzają odzyskiwane siły i sprawności. Pacjent jest informowany o przebiegu leczenia w takim zakresie jakiego oczekuje, ma możliwośd wglądu w dokumentację lekarską. Może ograniczyd grono osób, którym lekarz udziela informacji na temat jego spraw. W celu ochrony prywatności osób leczących się, w oddziale przestrzegany jest zakaz fotografowania. Czas pobytu w oddziale określony jest we wstępnym „kontrakcie”, może jednak byd zmieniony na uzasadnione życzenie pacjenta. Osoby korzystające z pomocy oddziału mogą byd poproszone o udział w badaniach naukowych prowadzonych w Klinice. W oddziale obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
Web Design BangladeshBangladesh Online Market