I Klinika Neurologiczna

Kierownik Kliniki
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz
Ordynator
Lek. Magdalena Konopko
Sekretariat
Emilia Will
Tel.: 22-45-82-548
Fax: 22-45-82-566
email:
Ewa Korzus
Tel 22-45-82-839

Oddział Ogólny i Leczenia Udaru Mózgu
Centrum Diagnostyki i Leczenia Padaczki Lekoopornej

Konsultant Kliniki
Prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz tel. 22-45-82-221

 

Zespół lekarski I Kliniki Neurologicznej

 

Lekarze specjaliści:  
Dr n. med. Anna Bochyńska tel. wew. 576
Dr n. med. Ałła Graban tel. wew. 576
Lek. Anna Iwanek tel. 22 21-82-262
Lek. Inga Małecka tel. wew. 594
Dr n. med. Marek Obersztyn tel. wew. 594
Lek. Szymon Owsiak tel. wew. 888
Dr hab. n. med. Rafał Rola, prof. WIML tel. 22 21-82-265
Dr n. med. Marzena Ułamek-Kozioł tel. wew. 576
Dr n. med. Grzegorz Witkowski tel. wew. 888
Lek. Milena Bożek tel. 22 21-82-262
Lekarze w trakcie szkolenia specjalizacyjnego  
Lek. Ewelina Bucior tel. 22 21-82-262
Lek. Nina Kożuch tel. 22 21-82-262
Lek. Joanna Piotrowska tel. wew. 888
Lek. Barbara Mazur (specj. neurol. Io) tel. wew. 576
Dr n. med. Anna Poleszczyk (specj. psych.) tel. wew. 888

 

Neuropsycholog
tel. wew. 591
Dr n. med. Magdalena Gugała-Iwaniuk
Mgr Ksenia Sławińska

Logopeda
tel. wew. 591
Mgr Iwona Zawadzka-Drab

Rehabilitanci
tel. wew. 504
Mgr Kalina Kierzkowska
Mgr Łukasz Meder
Mgr Paweł Maciejewski

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Ogólnego i Leczenia Udaru Mózgu
lic. piel. Dorota Puzio
Tel.: 22 21-82-228

Koordynator Centrum Diagnostyki i Leczenia Padaczki Lekoopornej
mgr Henryka Śledź
tel. 22 45-82-727

Centrum Diagnostyki i Leczenia Padaczki Lekoopornej tel. wew. 266
Personel pielęgniarski/technicy
mgr Henryka Śledź
Jolanta Dobrzyńska
Beata Kozioł
Barbara Pałyska

Pracownia Neurofizjologii I Kliniki Neurologii tel. wew. 727
mgr Henryka Śledź

Pielęgniarki – Sala Udarowa tel. wew. 541
Magdalena Bogdan
Monika Jendrych
Violeta Kaczmarczyk
Justyna Krawczyk
Anna Łączyńska
Jolanta Modzelewska
Damian Sklorz
Maria Strzelecka-Wrona
Violetta Żurawska

Pielęgniarki – Odział Ogólny tel. wew. 263
Agnieszka Augustyniak
Urszula Kołodziej
Ewa Malinowska
Jolanta Mazurek
Ewa Olejnik
Lidia Sokulska
Beata Stańska

Opiekunowie medyczni tel. wew. 541
Daria Borowska
Magda Dąbrowska-Nyk
Krzysztof Kur
Barbara Sokołowska
Małgorzata Wróblewska

Sanitariusze tel. wew. 541
Helena Ber
Agnieszka Dylicka
Krystyna Górczak
Jadwiga Kłos
Bożena Rygalska

 

Główne kierunki działalności klinicznej

 • choroby neurozwyrodnieniowe, w tym zespoły genetycznie uwarunkowane,
 • padaczka lekooporna,
 • choroby naczyniowe mózgu,
 • zespoły otępienne,
 • ultrarzadkie choroby metaboliczne,
 • choroby nerwowo-mięśniowe

 

Główne kierunki badawcze:

 • Choroby zwyrodnieniowe ośrodkowego układu nerwowego: ocena czynników zwiększających ryzyko występowania oraz wpływających na naturalny przebieg chorób neurozwyrodnieniowych ze szczególnym uwzględnieniem otępienia, choroby Parkinsona, choroby Huntingtona oraz ataksji rdzeniowo-móżdżkowych.
 • Udar mózgu: epidemiologia udaru mózgu, ocena czynników wpływających na przebieg i rokowanie w udarze mózgu ze szczególnym uwzględnieniem uzależnień od substancji psychoaktywnych, ocena przydatności technik neuroobrazowania w diagnostyce nadostrej fazy udaru mózgu.
 • Padaczka: przyczyny i mechanizmy lekooporności, niedrgawkowe stany padaczkowe, metody neuroobrazowania strukturalnego i czynnościowego ognisk padaczkorodnych, kwalifikacja do leczenia operacyjnego padaczki.
 • Choroby rzadkie i ultrarzadkie: Choroba Pompego, Choroba Gauchera, przebieg naturalny i wpływ enzymatycznej terapii zastępczej na przebieg chorób metabolicznych.
 • Nowe metody diagnostyczne chorób układu nerwowego: badanie zaburzeń zmysłów chemicznych w chorobach OUN, ocena przydatności badania pobudliwości błony komórkowej w diagnostyce wybranych zespołów neurologicznych, zastosowanie przezczaszkowego USG w diagnostyce chorób zwyrodnieniowych OUN.

 

Informacja o oddziale:

W I Klinice Neurologicznej IPiN udzielane są świadczenia diagnostyczne i lecznicze w zakresie chorób układu nerwowego, ze szczególnym uwzględnieniem padaczki, otępień, zespołów neurologicznych uwarunkowanych genetycznie, chorób nerwowo-mięśniowych, udaru mózgu, anomalii naczyń wewnątrzczaszkowych (tętniaki, malformacje naczyniowe) oraz stwardnienia rozsianego. W ramach Centrum Diagnostyki i Leczenia Padaczki Lekoopornej możliwe jest długoterminowe monitorowanie video-EEG oraz kwalifikacja do leczenia operacyjnego padaczki.
Oddział współpracuje z Pracownią Naczyniową IPiN, Kliniką Neurochirurgii oraz Oddziałami Psychiatrycznymi IPiN.

 

Warunki lokalowe:

Oddział Ogólny i Leczenia Udaru Mózgu dysponuje 40 łóżkami, w tym 12 stanowiskami intensywnego nadzoru (sprzęt do monitorowania funkcji życiowych, 3 respiratory, 1 sala do monitorowania pooperacyjnego EEG) oraz 4 łózkami monitorowanymi Video-EEG.

Sala hospitalizacji jednodniowych wyposażona jest w stanowiska do podań enzymatycznej terapii zastępczej w leczeniu chorób ultrarzadkich (choroba Pompego, choroba Gauchera)

 

Informacje dla Pacjenta:

Przyjęcia do Oddziału odbywają się w godzinach 07:30-10:30 po wcześniejszym zakwalifikowaniu do hospitalizacji podczas wizyty w Poradni Przyszpitalnej, Izbie Przyjęć lub w przypadku przeniesienia międzyoddziałowego po uzgodnieniu telefonicznym pomiędzy lekarzem kierującym, a Ordynatorem Oddziału oraz przesłaniem epikryzy (fax 22-45-82-566). Nie jest możliwe wpisywanie do kolejki przyjęć na podstawie przesłanego skierowania bez kwalifikacji pacjenta do hospitalizacji i ustalenia trybu przyjęcia (przypadek pilny/stabilny)

Odwiedziny chorych przebywających na Sali Intensywnego Nadzoru możliwe są codziennie w godzinach 14:30-17:30 po uprzednim skontaktowaniu się z lekarzem prowadzącym lub lekarzem dyżurnym, z wyłączeniem czasu prowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych lub pilnych interwencji lekarskich. W przypadkach uzasadnionych epidemiologicznie odwiedziny mogą zostać wstrzymane.

Odwiedziny pozostałych chorych możliwe są codziennie w godzinach 15:00-18:00. Kierownik Kliniki/Oddziału lub lekarz dyżurny, w wyjątkowych przypadkach może wyrazić zgodę na odwiedzanie chorego lub sprawowanie nad nim opieki w godzinach nocnych.

W dniu wypisu ze szpitala pacjenci w dobrym stanie, chodzący, zobowiązani są zwolnić łózko szpitalne do godziny 11.00.

Szczegółowe informacje na temat praw pacjenta, udostępniania dokumentacji medycznej oraz udzielania informacji o stanie zdrowia znajdują się na odpowiedniej stronie internetowej IPiN.

 

Informacja dla pacjentów dotycząca badań wykonywanych w Pracowni Neurofizjologii I Kliniki Neurologii

Rodzaje wykonywanych badań:
W pracowni wykonywane są następujące badania:
EEG rutynowe
EEG video
EMG, neurografia, próba miasteniczna
Potencjały wywołane: wzrokowe, słuchowe.
Badania wykonywane są na podstawie skierowań wystawionych przez lekarzy z Poradni Neurologicznej i Neurochirurgicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Na badania można się zapisać telefoniczne pod numerem (22) 45 -82-727 lub osobiście.

 

zaktualizowano 02.07.2018 r.

Web Design BangladeshBangladesh Online Market