KLINIKI NEUROLOGICZNE

Kliniki neurologiczne oferują pełen zakres diagnostyki, leczenia i rehabilitacji chorób układu nerwowego.

I Klinika Neurologiczna

Kierownik: doc. dr hab. Danuta Ryglewicz

II Klinika Neurologiczna

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Anna Członkowska

Oddział Ogólny i leczenia udarów mózgu I Kliniki Neurologicznej
Ordynator: dr n. med. Włodzimierz Kuran
Liczba łóżek – 43, w tym: sala intensywnej opieki medycznej, sale udarowe

Oddział Ogólny i leczenia udarów mózgu II Kliniki Neurologicznej
Ordynator: dr n. med. Maria Barańska-Gieruszczak
Liczba łóżek – 43, w tym: sala intensywnej opieki medycznej, sale udarowe.

Usługi medyczne
Diagnostyka oraz leczenie wszelkich schorzeń neurologicznych u osób powyżej 16 r.ż.
Możliwość prowadzenia wysokospecjalistycznej diagnostyki różnicowej i terapii w najszerszym zakresie chorób neurologicznych, w tym rzadko występujących lub mających nietypowy przebieg kliniczny.

Choroby naczyniowe układu nerwowego

Badania podstawowe, neuroobrazowanie (CT/MRI), badania ultrasonograficzne tętnic zewnątrz- i wewnątrzczaszkowych, w tym badania systemem Duplex, echokardiografia, badania metoda Holtera)
Leczenie ostrej fazy udaru mózgu ( w pododdziałach udarowych)
Profilaktyka wtórna.
Rehabilitacja wielospecjalistyczna.

Padaczka

Diagnostyka różnicowa ( rozpoznawanie i różnicowanie napadów, w tym różnicowanie z napadami czynnościowymi i zaburzeniami krążenia mózgowego, oraz ze stanami zaburzeń świadomości pochodzenia sercowo-naczyniowego, itd.).
Badania podstawowe, EEG, Video EEG, 24-godzinne EEG, neuroobrazowanie (CT, MRI), 24-godzinne EKG, echokardiografia, badania neuropsychologiczne, oznaczanie stężenia leków przeciwpadaczkowych.
Farmakoterapia (również w przypadkach padaczki lekoopornej, napadów gromadnych i stanów padaczkowych niedrgawkowych, padaczki wieku podeszłego)

Zespoły otępienne

Diagnostyka różnicowa wczesnych zaburzeń czynności poznawczych
(AAMI, MCI) oraz diagnostyka różnicowa zespołów otępiennych o różnej etiologii (zwyrodnieniowej, naczyniowej, zapalnej).
Badania podstawowe, EEG, neuroobrazowanie (CT/MRI), badania izotopowe typu SPECT (we współpracy z Zakładem Izotopów Instytutu Onkologii), badania neuropsychologiczne.
Leczenie przyczynowe i objawowe.

Choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego

(choroba Parkinsona, choroba Wilsona, choroba Alzheimera, choroba Huntingtona, ataksje rdzeniowo-móżdżkowe, mielopatie objawowe, inne rzadko występujące choroby zwyrodnieniowe)
Badania podstawowe, neuroobrazowanie (CT/MRI), badania elektrofizjologiczne (EEG, EMG, potencjały wywołane – wzrokowe, słuchowe i somatosensoryczne), badania genetyczne, próba czynnościowa z miedzią radioaktywną, badania neuropsychologiczne.
Leczenie objawowe, rehabilitacja.
Choroby zapalne i autoimmunologiczne układu nerwowego
(stwardnienie rozsiane, ostre i przewlekłe demielinizacyjne poliradikuloneuropatie (neuroborelioza, zespół Guillain-Barre), podostre stwardniające zapalenie mózgu – SSPE), zespoły paraneoplastyczne.
Pełne badanie płynu mózgowo-rdzeniowego (cytologia, proteinogram, prążki oligoklonalne), badania wirusologiczne, bakteriologiczne i immunologiczne krwi oraz płynu mózgowo-rdzeniowego, neuroobrazowanie (CT/MRI), badania elektrofizjologiczne (EEG, EMG, multimodalne potencjały wywołane), badania neuropsychologiczne.
Leczenie fazy ostrej, ustalanie optymalnego sposobu postępowania w fazach podostrych i przewlekłych.
Rehabilitacja.

Choroby prionowe, w szczególności choroba Creutzfeldta-Jakoba

Badania podstawowe, neuroobrazowanie (CT/MRI), badania neurofizjologiczne (EEG, EMG), badania genetyczne, weryfikacja neuropatologiczna z użyciem przeciwciał monoklonalnych przeciw PrP.
Leczenie objawowe.

Zespoły korzeniowe ostre i przewlekłe

Badania podstawowe, neuroobrazowanie, potencjały somatosensoryczne.
Farmakoterapia, fizykoterapia

Pracownie (należące do struktury II Kliniki Neurologicznej):

Pracownia Neuroimmunologii

 • Badanie w kierunku obecności oligoklonalnej IgG w płynie mózgowo-rdzeniowym.
 • Badanie w kierunku obecności przeciwciał przeciwneuronalnych w surowicy (diagnostyka zespołów paraneoplastycznych)

Pracownia Ultrasonografii i Diagnostyki Naczyniowo-Kardiologicznej

 • Echo serca
 • 24-godzinne monitorowanie akcji serca (Holter EKG)
 • 24-godzinne monitorowanie ciśnienia krwi (Holter RR)
 • ultrasonografia dopplerowska tętnic zewnątrz- i wewnątrzczaszkowych oraz kończyn dolnych
 • USG – Kolor Doppler tętnic domózgowych

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej II Kliniki Neurologicznej
(stacjonarny oraz dzienny z Pracownią Fizjoterapii oraz Pracownią Neuropsychologii Klinicznej)

Ordynator: lek. Wojciech Wicha
Liczba łóżek w oddziale stacjonarnym: 40

Usługi w zakresie rehabilitacji:

Fizjoterapia chorych z dysfunkcjami motorycznymi w chorobach neurologicznych (ze szczególnym nastawieniem na udary mózgowe, stwardnienie rozsiane, stany pourazowe mózgu)

 • Fizjoterapia chorych z zaburzeniami podstawowych funkcji motorycznych
  ( np. chód, umiejętność siadania), wegetatywnych funkcji motorycznych
  ( np. oddychanie, połykanie, dysfunkcje zwieraczy) i precyzyjnych funkcji motorycznych ( np. funkcje dłoni, funkcje mięśni wyrazowych twarzy).
 • Fizjoterapia chorych z zaburzeniami napięcia mięśniowego, koordynacji nerwowo-mięśniowej, zaburzeniami czucia głębokiego, terapia przeciwbólowa.
 • Tworzenie długofalowego planu fizjoterapii dla chorych z różnymi dysfunkcjami motorycznymi.

Rehabilitacja neuropsychologiczna chorych z dysfunkcjami językowymi oraz innymi zaburzeniami poznawczymi i emocjonalnymi wynikającymi z ogniskowego uszkodzenia mózgu

 • Różne formy rehabilitacji chorych z afazją, aleksją, agrafią, akalkulią, amnezją, apraksją, agnozją, z zespołem połowiczego zaniedbywania, z tzw. zespołami czołowymi.
 • Terapia poznawcza w pracowni komputerowej (polonizowany austriacki system RehaCom) dla chorych z zaburzeniami uwagi, pamięci, spostrzegania wzrokowego, myślenia oraz innych funkcji poznawczych.
 • Psychoterapia – różne techniki, w zależności od stanu klinicznego i potrzeb pacjenta.
 • Terapia logopedyczna – dla chorych z dyzartrią, dysfagią, afazją.
 • Neuropsychologiczna diagnostyka i terapia zaburzeń spostrzegania wzrokowego (w pracowni okulografii)

Przychodnia Neurologiczna

Kierownik: doc. dr hab. Danuta Ryglewicz

Poradnie konsultacyjne:

 1. Poradnia Neurologiczna Ogólna
 2. Poradnia Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego
 3. Poradnia dla Chorych Z Choroba Parkinsona i Innymi Chorobami Układu Pozapiramidowego
 4. Poradnia dla Pacjentów z Bólami Głowy
 5. Poradnia dla Pacjentów z Chorobą Wilsona
 6. Poradnia dla Chorych z Padaczką
 7. Poradnia dla Chorych ze Stwardnieniem Rozsianym
 8. Poradnia dla Pacjentów z Zaburzeniami Pamięci
Web Design BangladeshBangladesh Online Market