Klinika Neurochirurgii

Sekretariat
(22) 218 22 02
fax. (22) 218 22 03
Pielęgniarka Oddziałowa
(22) 218 22 06
Gabinet Lekarski
(22) 218 22 07
Konsola Pielęgniarek
(22) 218 22 12

Kierownik

dr hab. n. med. Michał Sobstyl

Absolwent Warszawskiej Akademii Medycznej (1992-1998). Staż podyplomowy odbył w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim (1998-1999), w którym przy Oddziale Neurochirurgicznym był przewodniczącym Studenckiego Koła Naukowego od 1996 roku. W trakcie specjalizacji w dziedzinie neurochirurgii w latach (2000-2007) uczestniczył w stażach zagranicznych z zakresu neurochirurgii stereotaktycznej i czynnościowej: Freiburg, Frankfurt oraz Mayo Clinic Jacksonville (Stany Zjednoczone) pogłębiając wiedzę i umiejętności z zakresu stereotaksji. Dr hab. n. med. Michał Sobstyl bierze aktywny udział w zjazdach krajowych i międzynarodowych poświęconych stereotaksji i neurochirurgii czynnościowej. Ukończył międzynarodowe kursy leczenia bólu za pomocą stymulacji ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Jest autorem i współautorem licznych publikacji i doniesień z zakresu neurochirurgii czynnościowej (patrz – spis publikacji, doniesienia zjazdowe). Jako jeden z nielicznych neurochirurgów w Polsce ma duże doświadczenie nie tylko w zastosowaniu metody głębokiej stymulacji mózgu, lecz także metod ablacyjnych (talamotomii i palidotomii) w leczeniu choroby Parkinsona, drżenia i dystonii. Jako członek zespołu operacyjnego brał udział w pierwszych w Polsce operacjach z zastosowaniem metody głębokiej stymulacji mózgu w leczeniu choroby Parkinsona, dystonii uogólnionej i zespołu Tourette’a.
W latach 2003-2017 był nauczycielem akademickim w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie biorąc aktywny udział w pracy naukowej Kliniki Neurochirurgii i kształceniu podyplomowym lekarzy w trakcie specjalizacji organizując kursy udoskonalające i specjalizacyjne. W 2004 roku na podstawie rozprawy „Subiektywna i obiektywna ocena jakości życia po jednostronnej talamotomii u chorych z drżenną postacią choroby Parkinsona” uzyskał z wyróżnieniem stopień doktora nauk medycznych, a w 2015 roku Rada Naukowa Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego nadała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie medycyna na podstawie osiągnięcia naukowego z zakresu cyklu publikacji monotematycznych pt.: „Głęboka stymulacja mózgu w leczeniu zaburzeń ruchowych”. Od 2002 do 2017 roku prowadził Poradnię dla osób cierpiących na Chorobę Parkinsona i inne zaburzenia ruchowe działającą przy Klinice Neurochirurgii.
Dr hab. n. med. Michał Sobstyl jest członkiem licznych towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych takich jak Polskie Towarzystwo Neuromodulacji, Europejskie Towarzystwo Stereotaksji i Neurochirurgii Czynnościowej (ESSFN), Północno-Amerykańskie Towarzystwo Stereotaksji i Neurochirurgii Czynnościowej (ASSFN), Światowe Towarzystwo Stereotaksji i Neurochirurgii Czynnościowej (WSSFN), Światowe Towarzystwo Neuromodulacji (WNS), Movement Disorders Society (MDS).
Jest również uznanym specjalistą z zakresu neuroonkologii (mikrochirurgiczne usuwanie guzów pierwotnych i przerzutowych guzów mózgu i rdzenia kręgowego), chirurgii kręgosłupa (leczenie mikrochirurgiczne dyskopatii szyjnej i lędźwiowej) oraz naczyniowych wad ośrodkowego układu nerwowego (tętniaków mózgu i malformacji tętniczo-żylnych). Doświadczenie operacyjne wyżej wymienionych schorzeń oparte jest na prawie 20- letniej praktyce klinicznej.
Za dokonania w dziedzinie medycyny dr hab. n. med. Michał Sobstyl został wyróżniony Brązowym Krzyżem Zasługi Rzeczpospolitej. Od 2018 jest Kierownikiem Kliniki Neurochirurgii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Lekarze Kliniki Neurochirurgii

Dr n. med. Janusz Jagielski

Absolwent Liceum im. Mikołaja Reja oraz Akademii Medycznej w Warszawie.

Po ukończeniu studiów, pracował na etacie naukowo-dydaktycznym w Klinice Neurochirurgii CSK AM w Warszawie, jednocześnie specjalizując się w zakresie neurochirurgii. W tym czasie rozwinął metodę śródoperacyjnego badania ultrasonograficznego struktur wewnątrzczaszkowych.
Następnie podjął pracę w Klinice Neurochirurgii w CMKP w Szpitalu Bródnowskim, gdzie opracował neurofizjologiczną metodę obiektywnej oceny zaburzeń równowagi w różnych schorzeniach, szczególnie u pacjentów z chorobą Parkinsona Było to tematem jego pracy doktorskiej.
Wykonuje szeroki zakres operacji neurochirurgicznych w zakresie neuroonkologii, patologii naczyniowych oraz schorzeń kręgosłupa.

Dr n. med. Piotr Biliński
Dr med. Piotr Bojarski – neurochirurg

Ponad 25 lat pracował w Klinice Neurochirurgii WUM na Banacha, gdzie zdobył specjalizację z neurochirurgii oraz uzyskał stopień dra nauk medycznych. W Klinice prowadził seminaria i wykłady dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz kursy i wykłady z neurochirurgii w ramach szkolenia podyplomowego dla lekarzy innych specjalności. Uczestniczył w szeregu międzynarodowych programach badawczych prowadzonych w Klinice dotyczących leczenia chorych po krwotoku podpajęczynówkowym z tętniaka, nieurazowych krwiaków śródmózgowych czy urazach czaszkowo-mózgowych. W latach 2014-2018 operował w Klinice Neurochirurgii II Wydziału Lekarskiego w Szpitalu Bielańskim w Warszawie i jako starszy wykładowca prowadził zajęcia na Uczelni ze studentami II Wydziału Lekarskiego oraz Wydz. Anglojęzycznego.
Największe doświadczenie ma w leczeniu operacyjnym pacjentów z: chorobami naczyniowymi mózgu (tętniaki i naczyniaki), guzami mózgu, guzami podstawy czaszki w tym kąta mostowo-móżdżkowego oraz chorobami kręgosłupa i rdzenia kręgowego (jamistość rdzenia, nowotwory rdzenia kręgowego, dyskopatia szyjna i lędźwiowa).

dr n. med. Marek Prokopienko – neurochirurg

Urodziłem się na Warszawskiej Pradze. Od drugiego roku studiów medycznych aktywnie uczestniczyłem w działalności Studenckiego Koła Naukowego działającego przy Klinice Neurochirurgii SPCSK przy ul. Banacha 1a w Warszawie, gdzie pracuję od 2002 roku. W kwietniu 2009 roku uzyskałem tytuł specjalisty w zakresie neurochirurgii, zaś w 2016 roku obroniłem doktorat w dziedzinie neurochirurgii. Ukończyłem szereg kursów specjalistycznych z zakresu mikrochirurgii, chirurgii naczyniowej, chirurgii kręgosłupa, oraz neurochirurgii czynnościowej w trakcie trwania specjalizacji, jak i po uzyskaniu tytułu specjalisty.

W trakcie swojej pracy zawodowej brałem aktywny udział w międzynarodowych projektach naukowych, w których współuczestniczyła Klinika Neurochirurgii SPCSK. Aktywnie uczestniczyłem w większości pionierskich zabiegów operacyjnych przeprowadzonych w Klinice w ciągu ostatnich szesnastu lat: w trakcie pierwszej w Polsce operacji implantacji sztucznego dysku, operacjach łączących neuronawigację i monitorowanie neurofizjologiczne.

Pracując w Klinice Neurochirurgii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prowadziłem wykłady i zajęcia ze studentami wydziału lekarskiego, dentystycznego, dietetyki i pielęgniarstwa

W Klinice Neurochirurgii SPCSK w Warszawie samodzielnie przeprowadziłem ponad 1000 operacji patologii wewnątrzczaszkowych i schorzeń kręgosłupa, w tym guzów podstawy czaszki, tętniaków tętnic mózgowych, guzów okolic czynnościowo ważnych (w tym 10 operacji w wybudzeniu), plastyki podstawy i sklepienia czaszki.

W Klinice Neurochirurgii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego szczególnie zaangażowany byłem w leczenie operacyjne chorób kręgosłupa, w tym operacji dyskopatii szyjnej i lędźwiowej, operacji stabilizacji, operacje skośnej korporektomii, implantacji stymulatorów rdzenia kręgowego.

W ciągu ostatnich ośmiu lat byłem konsultantem w zakresie neurochirurgii Szpitala Wolskiego i Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie. W październiku 2018 roku wygrałem konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinice Neurochirurgii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Wymagane dokumenty w dniu przyjęcia:

• Skierowanie do szpitala na oddział neurochirurgiczny
• Rezonans magnetyczny
• Grupa krwi
• RTG klatki piersiowej (ważny rok)
• Morfologia, czas krzepnięcia, czas krwawienia, jonogram

WAŻNE!

• Na dziesięć dni przed operacją nie można przyjmować leków rozrzedzających krew (np. Acard, Polocard, Acenokumarol).

• Pacjenci chorzy na cukrzyce proszeni są o odstawienie leków cukrzycowych na dwa dni przed operacją.

Web Design BangladeshBangladesh Online Market