OZNACZANIE NARKOTYKÓW W MOCZU

  • opiatów
  • amfetamin
  • kanabinoli (marihuana, haszysz)
  • kokainy
  • benzodwuazepin
  • barbituranów

IPiN oferuje odpłatne oznaczanie w/w substancji w próbkach dostarczonego moczu (ok 3 cm3). Koszt jednego testu jakościowego dla każdej z wymienionych wyżej substancji (oprócz amfetamin) wynosi 18,00 PLN. Koszt jednego oznaczenia metodą FPIA (oznaczenie półilościowe) wynosi: dla opiatów – 48,00 PLN, dla amfetamin – 38,40 PLN, dla kanabinoli – 48,00 PLN
Mocz do badania przyjmujemy w poniedziałek, wtorek, piątek w godz. 9°° – 12°°. Jeżeli istnieje podejrzenie, że narkotyki były brane w sobotę lub niedzielę, należy mocz pobrać i przechować w lodówce lub zamrażalniku. Koszty badania opłaca się w pokoju nr 4 na parterze. Bliższe informacje można uzyskać telefonicznie w godzinach przyjęć (A. Biegaj lub E.Taracha).

Informacje dotyczące wykrywania narkotyków w moczu.
Poniżej przedstawiono podstawowe dane dotyczące wykrywania narkotyków oraz informacje, które mogą być przydatne przy interpretacji wyników.

Pobieranie próbki moczu.
Przy analizie narkotyków ważne jest przestrzeganie ściśle określonych zasad postępowania, gdyż zwiększa to szanse uzyskania miarodajnych wyników. Materiałem z wyboru jest mocz, gdyż można go łatwo uzyskać w sposób nieinwazyjny, a ponadto narkotyki i ich metabolity pozostają w nim dłużej, niż we krwi.
Pobieranie próbek moczu powinno odbywać się pod bezpośrednim nadzorem, ze względu na możliwość zafałszowania moczu. Zdarza się, że do próbki moczu dodawane są różne substancje chemiczne takie jak sól stołowa, detergenty, płynne mydło lub niektóre powszechnie używane w domu środki takie jak np. wybielacze, co może wywołać rozkład cząsteczki narkotyku i spowodowć otrzymanie wyniku fałszywie ujemnego. Może się również zdarzyć dodanie do moczu, przez osoby trzecie, substancji psychoaktywnych w celu spowodowania wyniku dodatniego. Mocz może być rozcieńczany wodą, wodą z muszli klozetowej,herbatą lub sokiem jabłkowym.

Rodzaj wykrywanych narkotyków i czas ich wykrywalności.
Wykonujemy następujące testy:
Opiaty: wykonujemy testy jakościowe i ilościowe. Wykrywają one heroinę, morfinę, kodeinę oraz ich metabolity. Okres wykrywalności w moczu jest bardzo zróżnicowany, waha się od 2 do 8 dni.
Amfetaminy: wykonujemy testy ilościowe. Wykrywają one amfetaminy, metamfetaminy i związki pochodne. Okres wykrywalności wynosi 2 – 3 doby.
Kanabinole (marihuana, haszysz): wykonujemy testy jakościowe i ilościowe. Wg naszej opinii testy jakościowe mają dość małą czułość, są w stanie wykryć obecność kanabinoli bezpośrednio po paleniu lub u osób, które palą od dłuższego czasu, stosują duże dawki. Przy użyciu testów ilościowych, przy sporadycznym paleniu (np. raz na tydzień) kanabinole są wykrywalne 2-3 dni. Przy przewlekłym paleniu kanabinole mogą być gromadzone w tkance tłuszczowej. W takiej sytuacji mogą być wykryte w moczu nawet parę tygodni po zaprzestaniu palenia.
Kokaina: wykonujemy testy jakościowe. Wynik dodatni otrzymuje się 1-4 dni po użyciu.
Wykonujemy również testy jakościowe na obecność barbituranów i benzodwuazepin. Niektóre benzowduazepiny takie jak klonazepam nie są wykrywane.

Interpretacja wyników:
Wynik testu jakościowego jest podawany jako (+) lub (-). Dla testów ilościowych wynik jest podawany jako stężenie wyrażone w ng/ml moczu. Nie jest uwzględniane endogenne rozcieńczenie moczu związane z ilością wypijanych płynów. Na druku wyniku podane są wartości graniczne powyżej których wynik należy uznać za dodatni. Stężenie mniejsze ale zbliżone do podanej wartości może sugerować, że narkotyk został wzięty kilka dni wcześniej i widoczne są jeszcze jego resztki. Niemniej, każdy taki wynik musi być traktowany jako wynik ujemny.

Web Design BangladeshBangladesh Online Market