Warsztat Terapii Zajęciowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii

 

KIEROWNIK

mgr Anna Stołowska tel.: 22 45 82 521; tel./fax.: 22 858 91 72;
e-mail:

 

KADRA

mgr Anna Grzelak-Teśniarz tel.: 22 45 82 865
mgr Małgorzata Lewandowska tel.: 22 45 82 865
mgr Szymon Domian tel.: 22 45 82 865
lic. Dariusz Dolega tel.: 22 45 82 663
mgr Artur Stryjakiewicz tel.: 22 45 82 663
mgr Dorota Gmyrek tel.: 22 45 82 663
mgr Monika Popławska tel.: 22 45 82 663
mgr Anna Drożdżyńska tel.: 22 45 82 663
Wioletta Kuzińska tel.: 22 45 82 663

 

Warsztat Terapii Zajęciowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii rozpoczął funkcjonowanie 01.08.1993r. Działalność WTZ jest finansowana przez Urząd Miasta Stołecznego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .

 

Warsztat Terapii Zajęciowej realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku.

 

W zajęciach w WTZ uczestniczy 39 osób, które z powodu zaburzeń psychicznych mają orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i które zostały zakwalifikowane do rehabilitacji w formie terapii zajęciowej w Warsztacie.

 

Uczestnicy WTZ objęci są kompleksową rehabilitacją opartą na zasadzie partnerstwa polegającej na poszanowaniu praw uczestnika, a głównie prawa dotyczącego jego dobrowolnego uczestnictwa w procesie rehabilitacji. Wielostronność oddziaływań rehabilitacyjnych zakłada współdziałanie całego zespołu WTZ w różnych sferach życia codziennego uczestnika, zaś powtarzalność oddziaływań polega na powtarzaniu poprzednio nabytych umiejętności i stopniowaniu trudności aż do uzyskania całkowitej lub prawie pełnej samodzielności.

 

W programie zajęć WTZ ważną rolę odgrywa również terapia sztuką. Jest traktowana jako sposób na rozładowanie wewnętrznych napięć, pozbycia się przykrego dyskomfortu psychicznego, a zatem na poprawienie psychicznego funkcjonowania. Wykorzystujemy twórczy a zarazem rekreacyjny charakter zajęć w pracowniach. Uczestnicy WTZ, wspierani i mobilizowani przez terapeutów odkrywają w sobie nowe możliwości twórcze, odnajdują poczucie przynależności do wspólnie pracującej grupy, nawiązują kontakty z otoczeniem. Wykonane w WTZ prace prezentujemy na wystawach.

 

W WTZ funkcjonuje 8 pracowni :
• Pracownia tkactwa
• Pracownia linorytu
• Pracownia ceramiki i krawiectwa
• Pracownia technik różnych
• Pracownia stolarstwa
• Pracownia witrażu
• Pracownia komputerowa
• Pracownia aktywizacji społeczno-zawodowej

 

Pracownia tkactwa

W ramach zajęć uczestnicy zapoznają się z teorią i praktyką z zakresu tkactwa. Zajęcia teoretyczne: przygotowanie pracowni, narzędzi i materiałów potrzebnych przy powstaniu gobelinu, wiedza z zakresu BHP. Zajęcia praktyczne: rozrysowanie projektu gobelinu, przygotowanie ramy i wełny do tkania, tkanie gobelinu według przygotowanego projektu z zastosowaniem różnych ściegów, przygotowanie pracy do oprawy. Powstanie gobelinu jest procesem długotrwałym, Praca przy tworzeniu gobelinu poprawia wytrwałość i uczy cierpliwości, tkanie poprawia koordynację ruchową i zdolności manualne, a dotyk wełny wycisza i uspokaja. Uczestnicy uczą się podejmowania świadomej aktywności, planowania pracy, cierpliwości, precyzji, tempa pracy oraz odpowiedzialności za jakość wykonanej tkaniny.

 

 

Pracownia linorytu

Program zajęć obejmuje następujące etapy pracy przy wykonaniu linorytu: BHP w pracowni linorytu, przygotowanie projektu grafiki, wycięcie linoleum do odpowiednich rozmiarów, przeniesienie rysunku z projektu na płaszczyznę linoleum, tworzenie matryc przestrzennych, odbijanie matryc na prasie drukarskiej, przygotowanie linorytu do oprawy. W ramach zajęć uczestnicy nabywają również takie umiejętności jak: systematyczność, utrzymanie porządku na stanowisku pracy, dbanie o sprzęt i narzędzia.

 

 

Pracownia ceramiki i krawiectwa

Program zajęć z ceramiki obejmuje część teoretyczną (ogólne informacje o pracowni, zasady BHP i historia ceramiki) i praktyczną (wyrabianie gliny, modelowanie elementów, wyrabianie kleju ceramicznego, przygotowanie wyrobów do szkliwienia i do dalszej obróbki, malowanie wyrobów, realizowanie własnych pomysłów i koncepcji przestrzennych).
Program zajęć z krawiectwa dostosowany jest do stopnia umiejętności uczestników. Zajęcia obejmują: BHP w pracowni krawiectwa, poznanie podstawowych ściegów ręcznych, nauka szycia na maszynie, szycie małych form. Podczas zajęć z krawiectwa uczestnicy nabywają umiejętność szycia ręcznego, szycia na maszynie, krojenia materiałów, dobierania materiałów i kolorów oraz prawidłowego prasowania różnych rodzajów tkanin.
Podczas zajęć uczestnicy rozwijają wrażliwość twórczą i doskonalą sprawność manualną. Uczą się staranności i dokładności wykonywanych czynności. Poprzez pracę w grupie rozwijają umiejętności społeczne.

 

 

Pracownia technik różnych

Zajęcia w pracowni charakteryzują się dużą różnorodnością wykorzystywanych technik. Tematy zajęć w pracowni: zasady BHP w pracowni, prace plastyczne: papierowa wiklina – wyplatanie z makulatury metodą wiklinową. Papierowa wiklina jest formą rękodzieła, polegającą na wytwarzaniu przedmiotów ozdobnych i użytkowych (koszy, osłonek na doniczki, pater, szkatułek, ramek do zdjęć itp.) ze skrawków papieru zwiniętych w ruloniki. Sztuka wyplatania jest analogiczna do tradycyjnego wikliniarstwa, a papier jest świetnym tworzywem wikliniarskim. Papierowa wiklina zyskuje popularność dzięki niskiej cenie produkcji, zaś wykorzystanie surowców wtórnych (stare gazety i papier) ma aspekt ekologiczny. Wytwarzanie przedmiotów z papierowej wikliny to współczesna forma plecionkarstwa, rzemiosła polegającego na wyplataniu przedmiotów użytkowych i ozdobnych – rzemiosła znanego już od czasów prehistorycznych.
Podczas zajęć uczestnicy doskonalą koncentrację i sprawność manualną, rozwijają pamięć wzrokową i koordynację wzrokowo-ruchową. Plecionkarstwo jest świetnym treningiem dla osób mających trudności ze skupieniem uwagi.

 

 

Pracownia stolarstwa

Zajęcia podzielone są modułowo w zależności od stopnia wiedzy z zakresu technologii drewna:
– Podstawy obróbki drewna (BHP w pracowni stolarstwa, podstawowa wiedza dotycząca używanych narzędzi ręcznych i elektronarzędzi, poddawanie elementów drewnianych ścieraniu i innym formom obrabiania, malowanie, klejenie elementów drewnianych).
– Techniki łączenia drewna (dobór odpowiednich mocowań, tradycyjne łączenia na pióro i wpust, używanie profili i łączników metalowych).
– Oprawa obrazów (przygotowanie elementów ramy, klejenie i lakierowanie ramy, cięcie szkła).
– Proces powstawania mebla (produkcja mebli drewnianych i z płyt strukturalnych, wykonywanie mebli i podzespołów meblowych),
– Wykonywanie dekoracji z drewna.
W ramach zajęć uczestnicy WTZ nabywają umiejętności pracy zespołowej oraz organizacji procesu pracy, nabywają umiejętności posługiwania się narzędziami. Praca w grupie umożliwia wyrobienie umiejętności współpracy z innymi, pomagania sobie w trudnych sytuacjach oraz dzielenia się obowiązkami.

 

 

Pracownia witrażu

Uczestnicy zajęć poznają technikę Tiffany`ego, uczą się poszczególnych etapów powstawania witrażu począwszy od przygotowania projektu do gotowego wyrobu. Nabywają umiejętność wykonania mozaiki szklanej. Uczą się w jaki sposób bezpiecznie wykorzystać narzędzia, materiały pomocnicze i chemikalia. Zajęcia składają się z części teoretycznej – zarys wiadomości na temat szkła i witrażu. Uczestnicy poznają zasady BHP w witrażownictwie, zapoznają się z literaturą dotyczącą tematu oraz narzędziami używanymi przy tworzeniu witrażu. Czas pracy i poziom trudności zajęć praktycznych dostosowany jest indywidualnie do możliwości każdego z uczestników. Zajęcia sprzyjają poprawie sprawności manualnej, podnoszą poczucie własnej wartości, rozwijają wyobraźnię, poprawiają umiejętności społeczne oraz usprawniają funkcje poznawcze.

 

 

Pracownia komputerowa

Zajęcia w pracowni komputerowej to nauka nowych i doskonalenie zdobytych umiejętności oraz rozwijanie zainteresowań.
Działania pracowni komputerowej podzielone są na moduły tematyczne:
– Podstawowe techniki informatyczne i użytkowanie komputera: wiedza na temat sprzętu komputerowego, oprogramowania, informacje dotyczące funkcjonalności komputera oraz sposobów wykorzystania w praktyce, przeglądanie stron internetowych i komunikacja.
– Przetwarzanie tekstu(Microsoft Office, Open Office) podstawowe pojęcia z zakresu przetwarzania tekstów, praca z dokumentami, tworzenie, wprowadzanie tekstu, edycja, zasady korzystania z edytorów tekstu, przechowywanie dokumentów, pisanie CV.
– Tworzenie i obróbka grafiki komputerowej (Paint, Gimp, Adobe Photoshop).
– Gry logiczne on-line (warcaby, szachy, scrable) to trening koncentracji, planowania, rozwijania umiejętności abstrakcyjnego i logicznego myślenia, zwiększanie aktywności umysłowej.

 

Pracownia aktywizacji społeczno-zawodowej

Program zajęć ukierunkowany jest na przekazanie informacji i niezbędnej wiedzy koniecznej do wprowadzenia lub powrotu uczestnika na rynek pracy. Zajęcia odbywają się w formie spotkań w grupie oraz w formie konsultacji indywidualnych. Podczas zajęć grupowych uczestnikom wskazywane są źródła informacji dotyczących rynku pracy, trendów zatrudnienia, możliwości wykorzystania posiadanych umiejętności i talentów w przyszłej pracy, oraz o instytucjach i organizacjach wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Podczas indywidualnych spotkań dla każdego uczestnika przeprowadzana jest diagnoza w celu wyznaczenia strategii pracy z zainteresowanym, aby optymalnie dopasować proces pomocy do potrzeb i aktualnej sytuacji. Zebranie wstępnych danych polega na przeprowadzeniu rozmowy i poznaniu przebiegu procesu rozwoju zawodowego, określenie doświadczanych trudności i analizie dotychczasowej aktywności zawodowej.

Uczestnicy mogą określić obszar aktywności zawodowej, który może sprzyjać samorealizacji, ocenić posiadane przez siebie predyspozycje i możliwości zawodowe, zwiększają wiedzę nt. zatrudnienia i poruszania się na otwartym rynku pracy, zapoznają się z podstawami prawa pracy, przygotowują dokumenty aplikacyjne, nabywają umiejętności prezentacji na rozmowie kwalifikacyjnej.

 

Galeria Plakatów Wystaw Warsztatów Terapii Zajęciowej:

 

Web Design BangladeshBangladesh Online Market