Projekt „Zakup tomografu, przebudowa infrastruktury teletechnicznej i remont pracowni diagnostycznej”
Nr POIS.09.02.00-00-0113/17
w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

 


Umowa o dofinansowaniu Projektu została zawarta 28 grudnia 2017 roku pomiędzy Ministrem Zdrowia a Instytutem Psychiatrii i Neurologii.

Wartość Projektu: 5420669,45 zł, w tym dofinansowanie UE: 4336535,56

Planowany termin zakończenia realizacji Projektu: 31.08.2018 r.

 
Zdjęcia obrazujące stan pracowni przed rozpoczęciem inwestycji:

Zdjęcia obrazujące stan pracowni po zakończeniu inwestycji:

 

Umowa o dofinansowanie:

Umowa.pdf


 

Mechanizm Zgłaszania Nieprawidłowości w Projektach Finansowanych z Funduszy Unijnych

 

Zgodnie z treścią Umowy o dofinansowanie POIS.09.02.00-00-0113/17-00(par. 4, p.17) Instytut Psychiatrii i Neurologii informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego poprzez:a) adres e-mail:

lub

b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej:
Przejdź do strony.

Web Design BangladeshBangladesh Online Market