Zdrowie i dobre samopoczucie Pacjenta jest dla nas priorytetem

Dysponujemy rozbudowaną infrastrukturą

Jesteśmy otwarci na współpracę

Jesteśmy rzetelnym partnerem dla wszystkich współpracujących z nami podmiotów

ZESPÓŁ PROFILAKTYKI I LECZENIA UZALEŻNIEŃ (ZPLU)
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
ul. Sobieskiego 9 – 02-957 Warszawa

 

Kierownik Zespołu: dr n. med. Andrzej Silczuk
e-mail:

 

sekretariat: Jolanta Jamrozik
e-mail: 
telefon: (22) 4582 740
telefon/fax: (22) 6519 311

 

W skład Zespołu Profilaktyki i Leczenia Uzależnień wchodzą:
 1.  Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych
 2.  Ośrodek Terapii Uzależnień Oddział Dzienny
 3.  Ambulatoryjny Zespół Leczenia Uzależnień
 4.  Poradnia Metadonowa z programem.

1. W Oddziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych (OLZA)  prowadzi się rozpoznawanie i leczenie osób z alkoholowymi zespołami abstynencyjnymi, pomaga się odstawić leki uspokajające i nasenne i leczy się zespoły abstynencyjne występujące przy odstawianiu tych leków.

W trakcie pobytu przeprowadzana jest diagnostyka mająca na celu wykluczenie innych zagrażających zdrowiu lub życiu przyczyn zaburzeń powodujących objawy podobne do zespołów abstynencyjnych.

Leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych trwa zazwyczaj około 10 dni i traktowane jest, jako wstęp do leczenia odwykowego. W trakcie pobytu pacjent konsultowany jest przez lekarzy i terapeutów oddziału jak i innych jednostek celem rozpoznania sytuacji i zaproponowania najbardziej właściwej dla pacjenta terapii po zakończeniu detoksykacji.
Za wyjątkiem stanów nagłych, czyli zagrażających życiu, leczenie zespołów abstynencyjnych odbywa się na podstawie skierowania na druku o nazwie „skierowanie do szpitala psychiatrycznego” wydawanego przez lekarza, najlepiej lekarza psychiatrę.

Odstawianie leków uspokajających i nasennych i leczenie zespołów abstynencyjnych trwa około 8 tygodni.

Celem rozpoczęcia procedury przyjęcia pacjenta uzależnionego od leków pacjenci posiadający skierowanie do szpitala psychiatrycznego i aktualny dowód ubezpieczenia zgłaszają się telefonicznie pod numerem tel. (22)45-82-691 lub (22)45-82-740 w dni robocze w godzinach 11.00-13.30 w celu umówienia się na wizytę kwalifikującą, w czasie które zostaną szczegółowo podane warunki leczenia i w przypadku zakwalifikowania pacjenta do leczenia wyznaczony zostanie termin hospitalizacji.

Dane kontaktowe OLZA IPIN:
Kierownik oddziału: (22) 4582 691
Pokój lekarzy: (22) 4582 753
Pokój terapeutów: (22) 4582 754
Pielęgniarka oddziałowa: (22) 4582 721

Numer telefonu ogólnodostępny w oddziale do pacjentów: (22) 2182 328


2. Ośrodek Terapii Uzależnień (OTU)

W związku z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 19 lipca 2019r., o sygn. akt. WZ-II.9610.1.11.2019. ADP w sprawie czasowego zaprzestania działalności komórki organizacyjnej nr 021 pn. Całodobowy Ośrodek Terapii Uzależnień, w terminie od 1 sierpnia 2019r., do 31 stycznia 2020r., uprzejmie informujemy, o wstrzymaniu przyjęć w programie terapeutycznym realizowanym w Całodobowym Ośrodku Terapii Uzależnień. Równocześnie zawiadamiamy, że program podstawowej terapii uzależnień realizowany w IPiN będzie w ramach Dziennego Oddziału Terapii Uzależnień.
jest placówką o jednej z najdłuższych tradycji leczenia odwykowego w Polsce, oferującą profesjonalny, kompleksowy program leczenia uzależnienia od alkoholu i uzależnienia mieszanego (od alkoholu i innego środka psychoaktywnego lub nałogów behawioralnych). W Ośrodku realizowany jest podstawowy program terapeutyczny, trwający około 8 tygodni. Program terapeutyczny obejmuje intensywną psychoterapię grupową i indywidualną oraz obszerne działania psychoedukacyjne. Uwzględnia założenia tzw. Modelu Minnesota, wykorzystując doświadczenia Wspólnoty Anonimowych Alkoholików. Praca Ośrodka podlega regularnie superwizji terapeutycznej.

Ośrodek Terapii Uzależnień prowadzi terapię dla osób:

 • uzależnionych od alkoholu
 • z uzależnieniem mieszanym
 • od alkoholu i leków uspokajająco-nasennych,
 • od alkoholu i narkotyków,
 • od alkoholu z współwystępującymi uzależnieniami behawioralnymi

W trakcie terapii Pacjent otrzymuje wiedzę na temat uzależnienia i jego mechanizmów. Rozpoznaje u siebie objawy uzależnienia i dotychczasowe straty spowodowane uzależnieniem. Uczy się, jak skutecznie utrzymywać abstynencję. Nabywa umiejętności identyfikowania i dobrego wyrażania przeżywanych uczuć oraz radzenia sobie z trudnymi emocjami „na trzeźwo”. Uczy się lepiej radzić sobie ze stresem i lepiej funkcjonować w relacjach z innymi ludźmi i samym sobą. Wdraża się również w korzystanie ze wsparcia wspólnot samopomocowych.

Przyjęcie do Ośrodka poprzedzone jest konsultacją lekarską, której celem jest przede wszystkim wykluczenie ewentualnych przeciwwskazań do leczenia w OTU. Na konsultację Pacjent powinien stawić się trzeźwy, z dokumentem tożsamości, ze skierowaniem z poradni terapii uzależnień, która będzie sprawować nad nim opiekę po zakończeniu terapii w OTU (honorujemy również skierowania od lekarza psychiatry lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej) oraz z dokumentacją z dotychczasowego leczenia odwykowego lub psychiatrycznego. Rejestracja pacjentów i konsultacje odbywają się w każdy czwartek (z wyjątkiem świąt) o godz. 11. Po konsultacji Pacjent do momentu przyjęcia do leczenia w warunkach oddziału dziennego co czwartek potwierdza telefonicznie chęć rozpoczęcia leczenia. Ważne jest, aby przed podjęciem leczenia w trybie dziennym Pacjent załatwił pilne sprawy życiowe tak, aby w trakcie leczenia w Ośrodku mógł skupić się wyłącznie na programie terapii. Po wykonaniu wszystkich zaleceń i ustaleniu terminu Pacjenta przyjmuje się do Ośrodka, gdzie rozpoczyna intensywny proces terapeutyczny – Pacjent uczestniczy w zajęciach na terenie Ośrodka od godziny 8:30 do godziny 15,  przez 8 tygodni.

W dniu przyjęcia do oddziału dziennego pacjent obowiązany jest posiadać:

 • skierowanie od lekarza rodzinnego lub psychiatry lub z poradni odwykowej gdzie przebywał wcześniej na leczeniu

Za okres pobytu w Ośrodku pacjent otrzymuje zwolnienie lekarskie. Leczenie obywateli polskich finansowane jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Po zakończeniu terapii w Ośrodku każdy Pacjent realizuje indywidualnie opracowany plan dalszego leczenia w wybranej placówce ambulatoryjnej.

OTU oferuje możliwość odbycia miesięcznego stażu dla osób, które w swojej pracy stykają się z problematyką uzależnień (psychologów, pedagogów. lekarzy, pracowników socjalnych, prawników etc.). Chętni proszeni są o kontakt z kierownikiem placówki.

Dane kontaktowe OTU IPIN:

Kierownik oddziału: lek. psych. Barbara Diem-Chmielewska (22) 4582 685 / fax: (22) 6519 318

Pokój lekarzy i terapeutów: (22) 4582 685 / fax: (22) 6519 318

Pielęgniarka oddziałowa: (22) 4582 685 / fax: (22) 6519 318


 

3. Ambulatoryjny Zespół Leczenia Uzależnień (dawna „Goplańska) świadczy pomoc psychologiczną/terapeutyczną dla osób dorosłych z problemem alkoholowym (uzależnionych, szkodliwie używających alkoholu) oraz osobom bliskim osób uzależnionych: członkom rodziny; małżonkom, partnerom (współuzależnienie); osobom, które wychowały się w rodzinie z problemem alkoholowym (DDA). Leczenie w Ambulatoryjnym Zespole Leczenia Uzależnień (AZLU) się w dni pracujące od poniedziałku do piątku w godzinach 8–20.  Rejestracja Pacjenta na pierwszą wizytę z Psychologiem/Terapeutą odbywa się na podstawie skierowania wydanego przez Lekarza mającego kontrakt z NFZ. Informacje na temat wymaganego skierowania oraz umówienie pierwszej wizyty odbywa się poprzez kontakt z Rejestracją AZLU: osobiście lub telefonicznie (tel. 22 458 27 88) od poniedziałku do piątku w godzinach 12-20. Psycholog/Terapeuta na podstawie indywidualnego/nych spotkań z Pacjentem, uzyskanych od Pacjenta informacji i ocenie problemu, z którym zgłasza się Pacjent podejmuje decyzję odnośnie do dalszego leczenia. Cały proces decyzji dotyczący zaleceń odbywa się w dialogu z Pacjentem.

Po podjęciu indywidualnych decyzji, co do dalszego leczenia Pacjenta w Ambulatoryjny Zespole Leczenia Uzależnień może zostać zaoferowana następująca forma leczenia:

– terapia grupowa w trybie ambulatoryjnym przez okres około 2 lat. Terapia grupowa odbywa się z częstotliwością spotkań 1- 2 w tygodniu w godzinach wieczornych (po godzinie 17:00), czas trwania spotkania od 1,5 do 2 godzin.

– indywidualny kontakt z Psychologiem/Terapeutą w trybie ambulatoryjnym.

Po podjęciu decyzji na temat dalszego leczenia i zakwalifikowaniu do terapii w Ambulatoryjnym Zespole Leczenia Uzależnień Pacjent podpisuje Kontrakt uczestniczenia w terapii. Po ukończeniu terapii na prośbę Pacjenta jest wydawane zaświadczenie potwierdzające zakończenie terapii. W trakcie terapii Pacjentowi na jego prośbę może zostać wydane zaświadczenie potwierdzające fakt jego uczestniczenia w terapii.

Dane kontaktowe AZLU IPIN:

Kierownik poradni: (22) 4582 688

Pokój lekarzy i terapeutów: (22) 4582 688

Rejestracja pacjentów: (22) 4582 788


4. Poradnia metadonowa. Program substytucyjny IPIN.

W programie świadczone są usługi psychoterapeutyczne (z nastawieniem na terapię indywidualną) i psychiatryczne. Regulamin programu oparty jest o rozporządzenie Ministra Zdrowia. Kwalifikacja do Programu odbywa się od poniedziałku do piątku godzina 9:00-11:00. Należy zgłosić się z dowodem osobistym i dokumentacją medyczną.

Kryteria kwalifikacji do Programu substytucyjnego w IPiN :

 • osoby pełnoletnie,
 • rozpoznanie uzależnienia od opiodiów (F11),
 • wyrażenie zgody na przyjmowanie leku substytucyjnego.

Leki stosowane do substytucji to: metadon (w postaci syropu) oraz naltrekson (w postaci rozpuszczalnych w jamie ustnej tabletek).

Celem programu jest:

 • poprawa stanu psychicznego i somatycznego,
 • ograniczenie rozprzestrzeniania się chorób przenoszonych drogą dożylną,
 • powrót do pełnienia ról społecznych,
 • zmniejszenie kryminalizacji.

Godziny otwarcia punktu wydawania substytutu:
Poniedziałek – Piątek 7:30 – 15:00
Sob – Nie 7:30 – 11:30.

Dane kontaktowe Poradni metadonowej IPIN:
Pokój lekarzy i terapeutów: (22) 45 82 759
Punkt metadonowy: (22) 4582 670,  (22) 4582 875

 

(aktualizacja: 11.08.2019 r.)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Web Design BangladeshBangladesh Online Market