Zdrowie i dobre samopoczucie Pacjenta jest dla nas priorytetem

Dysponujemy rozbudowaną infrastrukturą

Jesteśmy otwarci na współpracę

Jesteśmy rzetelnym partnerem dla wszystkich współpracujących z nami podmiotów

Priorytetowe zainteresowania IPiN w zakresie współpracy międzynarodowej przy pozyskiwaniu funduszy rozwojowych

Temat:

Terapie odbudowujące funkcje u chorych ze strukturalną i czynnościową patologią mózgu

IPiN zainteresowany jest współpracą w realizowaniu priorytetowego tematu w różnych jego aspektach oraz na wielu poziomach analiz – zarówno w badaniach klinicznych z udziałem pacjentów, jak również na modelach zwierzęcych.

Neurofizjologia – interwencje terapeutyczne związane z elektrostymulacją oraz modulacją aktywności mózgu, takie jak: przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (rTMS), przezczaszkowa stymulacja prądem stałym (tDCS), a także obwodowe stymulacje senso-motoryczne oraz stymulacje głębokich struktur mózgowia. Dane kontaktowe: Dr Maria Rakowicz, Dr Wojciech Jernajczyk. telefon: +48 22 45 82 713

Farmakologia – tromboliza w udarach niedokrwiennych, antydepresanty u osób bez depresji we wczesnym okresie po udarze stymulujące procesy naprawcze, minimalizacja skutków uszkodzenia mózgu – leczenie bólu, zaburzeń snu, spastyczności, depresji i innych objawów psychiatrycznych. Dane kontaktowe: Prof. Przemysław Bieńkowski. telefon: + 48 22 45 82 624

Chirurgia wraz z mechanicznymi interwencjami wewnątrznaczyniowymi – terapeutyczna stymulacja głębokich struktur mózgowia, inwazyjne podtwardówkowe stymulacje kory mózgowej. Dane kontaktowe: Dr Paweł Naumann, telefon +48 22 21 82 202

Genetyka – badania nad regulacją genów odpowiedzialnych za regenerację, apoptozę, neuroprotekcję, procesy zapalne i inne mechanizmy uruchamiane na poziomie molekularnym podczas uszkodzenia centralnego systemu nerwowego, studia nad wpływem zaburzeń gospodarki węglowodanowej na występowanie zespołów otępiennych i zaburzeń poznawczych. Dane kontaktowe: Prof. Małgorzata Bednarska – Makaruk, telefon: + 48 22 54 82 610

Neurobiologia – terapie wspierające neurogenezę, synaptogenezę, sprouting dendrytyczny w modelach lekoopornej padaczki, zaburzeń lękowych (PTSD) i uzależnień od substancji psychoaktywnych. Dane kontaktowe: Prof. Adam Płaźnik, telefon: 48 22 45 82 732, Prof. Przemysław Bieńkowski, telefon: + 48 22 45 82 624

Terapie behawioralne – terapeutyczna modulacja zachowania poprzez specyficzne treningi zaburzonych funkcji motorycznych oraz poznawczo-behawioralnych: treningi fizjoterapeutyczne, logopedyczne, psychologiczne (psychoterapia, usprawnianie funkcji poznawczych, muzykoterapia, trening umiejętności społecznych, środowiskowe terapie oddziaływania na zachowanie, bio-feedback i inne. Dane kontaktowe: Prof. Joanna Seniów, telefon: 48 22 45 82 681

Neuropatologia – zapewnienie dostępu do banku tkanek oraz archiwum wycinków mózgu na potrzeby badań naukowych nad patogenezą chorób zwyrodnieniowych, naczyniowych, zapalnych, prionowych, nowotworowych, przy zaburzeniach rozwojowych i innych realizowanych w partnerstwie z Instytutem. Dane kontaktowe: Prof. Teresa Wierzba-Bobrowicz, telefon: 48 22 45 82 715

Neuroradiologia – obrazowanie guzów mózgu, stwardnienia rozsianego, chorób otępiennych, ognisk padaczkowych. Tensor dyfuzji mózgu i rdzenia kręgowego, pozwalający na dokładną ocenę dróg zajętych w procesie nowotworowym. Spektroskopia zmian demielinizacyjnych i nowotworowych. Ocena neuroradiologiczna stopnia poprawy funkcjonowania poznawczego i społecznego w monitorowaniu skuteczności zastosowanych terapii. Dane kontaktowe: Dr Renata Poniatowska, telefon: 48 22 45 82 736

Zdrowie publiczne – epidemiologia chorób psychicznych i neurologicznych. Badania populacyjne i analiza sytuacji zdrowotnej ludności uwzględniająca rozległość oraz heterogenność czynników determinujących ww. zaburzenia. Promocja zdrowia oraz oświata zdrowotna w zachowaniu dobrej kondycji psychofizycznej ze szczególnym uwzględnieniem seniorów, jako grupy docelowej. Dane kontaktowe: Dr Daria Biechowska, telefon: 48 22 21 82 225

Przykładowe tematy projektów

  1. Trening motorycznych dysfunkcji mowy u osób z dyzartrią w przebiegu choroby Wilsona oraz stwardnienia rozsianego
  2. Badania profilu bądź poziomu poszczególnych miRNA, związanych z regulacją genów odpowiedzialnych za regenerację, apoptozę, neuroprotekcję, procesy zapalne i inne mechanizmy uruchamiane na poziomie molekularnym podczas uszkodzenia CNS.
  3. Określenie poziomu miRNA w aspektach diagnostycznym (różnicowanie poszczególnych typów udarów), prognostycznym (biomarkery) lub jako potencjalny cel terapeutyczny.
  4. Znaczenie w patogenezie choroby Alzheimera i innych typów otępienia końcowych produktów zaawansowanej glikacji, ich receptora (RAGE) i rozpuszczalnego fragmentu tego receptora (sRAGE), który znajduje się w surowicy i przeciwdziała niekorzystnym efektom AGE I RAGE
  5. Poszukiwanie nowych sposobów oddziaływania farmakologicznego na zaburzenia równowagi aminokwasowej mózgu oraz nasilenie aktywności procesów zapalnych w padaczce.
  6. Modyfikacja aktywności układów GABA i CRF mózgu w regulacji indywidualnej reakcji na bodźce stresowe i lękowe.
  7. Farmakologiczna modyfikacja układów neuroprzekaźnikowych mózgu dla zablokowania predyspozycji do uzależniania się od środków psychostymulujących.

Pracownicy IPiN chętnie włączą się do partnerskiej współpracy przy projektach naukowych realizowanych w innych ośrodkach oferując swoje zaplecze kadrowe, badawcze oraz technologiczne.

Web Design BangladeshBangladesh Online Market