Projekt :
“Komputerowe wspomaganie diagnostyki zmianh fazy w przebiegu CHAD”
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Osi Priorytetowej I “Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”
Działania  1.2 “Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 


Wartość projektu 5173969,07 zł w tym dofinansowanie EFRR: 3696329,12 zł

Konsorcjum realizujące Projekt:

Cambria Systems Sp. z o.o. Spółka komandytowa,

Prosen Net Sp. z o.o.,

Techmo Sp. z o.o.,

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,

Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie.

 

Umowa o dofinansowanie

Web Design BangladeshBangladesh Online Market