Zdrowie i dobre samopoczucie Pacjenta jest dla nas priorytetem

Dysponujemy rozbudowaną infrastrukturą

Jesteśmy otwarci na współpracę

Jesteśmy rzetelnym partnerem dla wszystkich współpracujących z nami podmiotów

Studium Doktoranckie Instytutu Psychiatrii i Neurologii rozpoczęło działalność 01.04.2004 r. na podstawie Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym z dn. 14 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.)

Dokumenty Studiów Doktoranckich:

> REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH [ PDF ]

Akty prawne:

1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.)  

2.Rozporządzenie MNiSW z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych(Dz. U. z 2017 r. poz. 256 z późn. zm.) 

3. Rozporządzenie MNiSW z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2016, poz 558 z późn. zm. )

4. Rozporządzenie MNiSW z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U.  z 2011r., nr 179, poz. 1065 z późn. zm.)

5. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 poz. 882 z późn. zm. 

Sekretariat:(Biblioteka Naukowa) tel. (22) 45-82-797, (22) 45-82-641, e-mail:

Web Design BangladeshBangladesh Online Market