Zdrowie i dobre samopoczucie Pacjenta jest dla nas priorytetem

Dysponujemy rozbudowaną infrastrukturą

Jesteśmy otwarci na współpracę

Jesteśmy rzetelnym partnerem dla wszystkich współpracujących z nami podmiotów

Projekt „Przebudowa istniejących Klinik Psychiatrycznych w Instytucie Psychiatrii
i Neurologii – etap II”
nr POIS.09.02.00-00-0132/17
finansowany w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Umowę na finansowanie Projektu podpisano 10.05.2018 r.

Celem ogólnym Projektu jest poprawa jakości świadczonych medycznych usług psychiatrycznych w systemie ochrony zdrowia oraz dostosowanie tych usług do standardów funkcjonujących w Wspólnocie Europejskiej. Na realizację powyższego celu wpłynie osiągnięcie celu bezpośredniego projektu, który brzmi: poprawa jakości i skuteczności świadczeń udzielanych przez IPiN w Warszawie.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozszerzenie zrealizowanej inwestycji „Przebudowa istniejących klinik psychiatrycznych – Etap I” o przebudowę oddziałów F9 w III Klinice Psychiatrycznej oraz F10 w I Klinice Psychiatrycznej – budynek F1’, (które nie zostały uwzględnione w pierwszym etapie projektu). Jednocześnie planowany jest zakup sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla wszystkich przebudowanych budynków, zarówno w ramach Etapu I jak i II ww. inwestycji (F1, F2, F3, F4) oraz dla budynku F1’, który w dalszej kolejności przewidziany jest do realizacji w Etapie II.

Zaplanowane w budynku F1′ prace obejmą również (wzorem prac wykonanych w budynkach z Etapu I – F1, F2, F3, F4) modernizację infrastruktury technicznej oraz zakup niezbędnego wyposażenia bytowego obiektu.

Przebudowa budynku F1′ stanowiąca II etap inwestycji ma na celu polepszenie warunków hospitalizacji w szpitalu dla pacjentów oraz warunków pracy personelu oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów.

Projekt nie przewiduje zwiększenia ilości łóżek w oddziałach ani zwiększenia liczby personelu. Przebudowa istniejących pięciu pawilonów nawiązuje do obecnego systemu organizacyjnego i nie narusza powiązań funkcjonalnych zespołu szpitala.

 

Prace remontowe w oddziałach F9  III Kliniki Psychiatrycznej oraz F10 I Kliniki Psychiatrycznej (budynek F1’), zostały zakończone. Aktualnie w pomieszczeniach instalowany jest zakupiony sprzęt medyczny, wyposażenie
bytowe oraz administracyjno-biurowe. Wkrótce (po uzyskaniu niezbędnych zezwoleń) pomieszczenia zostaną oddane do użytku.

Web Design BangladeshBangladesh Online Market