Warsztat Terapii Zajęciowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii

 

KIEROWNIK

mgr Anna Stołowska tel.: 22 45 82 521; tel./fax.: 22 858 91 72;
e-mail:

 

KADRA

mgr Anna Grzelak-Teśniarz tel.: 22 45 82 865
mgr Małgorzata Lewandowska tel.: 22 45 82 865
mgr Szymon Domian tel.: 22 45 82 865
lic. Dariusz Dolega tel.: 22 45 82 663
mgr Artur Stryjakiewicz tel.: 22 45 82 663
mgr Dorota Gmyrek tel.: 22 45 82 663
mgr Monika Popławska tel.: 22 45 82 663
mgr Anna Drożdżyńska tel.: 22 45 82 663
Wioletta Kuzińska tel.: 22 45 82 663

 

Warsztat Terapii Zajęciowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii rozpoczął funkcjonowanie 01.08.1993r. Działalność WTZ jest finansowana przez Urząd Miasta Stołecznego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .

 

Warsztat Terapii Zajęciowej realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku.

 

W zajęciach w WTZ uczestniczy 39 osób, które z powodu zaburzeń psychicznych mają orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i które zostały zakwalifikowane do rehabilitacji w formie terapii zajęciowej w Warsztacie.

 

Uczestnicy WTZ objęci są kompleksową rehabilitacją opartą na zasadzie partnerstwa polegającej na poszanowaniu praw uczestnika, a głównie prawa dotyczącego jego dobrowolnego uczestnictwa w procesie rehabilitacji. Wielostronność oddziaływań rehabilitacyjnych zakłada współdziałanie całego zespołu WTZ w różnych sferach życia codziennego uczestnika, zaś powtarzalność oddziaływań polega na powtarzaniu poprzednio nabytych umiejętności i stopniowaniu trudności aż do uzyskania całkowitej lub prawie pełnej samodzielności.

 

W programie zajęć WTZ ważną rolę odgrywa również terapia sztuką. Jest traktowana jako sposób na rozładowanie wewnętrznych napięć, pozbycia się przykrego dyskomfortu psychicznego, a zatem na poprawienie psychicznego funkcjonowania. Wykorzystujemy twórczy a zarazem rekreacyjny charakter zajęć w pracowniach. Uczestnicy WTZ, wspierani i mobilizowani przez terapeutów odkrywają w sobie nowe możliwości twórcze, odnajdują poczucie przynależności do wspólnie pracującej grupy, nawiązują kontakty z otoczeniem. Wykonane w WTZ prace prezentujemy na wystawach.

 

W WTZ funkcjonuje 8 pracowni :
• Pracownia tkactwa
• Pracownia linorytu
• Pracownia ceramiki i krawiectwa
• Pracownia technik różnych
• Pracownia stolarstwa
• Pracownia witrażu
• Pracownia komputerowa
• Pracownia aktywizacji społeczno-zawodowej

 

Pracownia tkactwa

W ramach zajęć uczestnicy zapoznają się z teorią i praktyką z zakresu tkactwa. Zajęcia teoretyczne: przygotowanie pracowni, narzędzi i materiałów potrzebnych przy powstaniu gobelinu, wiedza z zakresu BHP. Zajęcia praktyczne: rozrysowanie projektu gobelinu, przygotowanie ramy i wełny do tkania, tkanie gobelinu według przygotowanego projektu z zastosowaniem różnych ściegów, przygotowanie pracy do oprawy. Powstanie gobelinu jest procesem długotrwałym, Praca przy tworzeniu gobelinu poprawia wytrwałość i uczy cierpliwości, tkanie poprawia koordynację ruchową i zdolności manualne, a dotyk wełny wycisza i uspokaja. Uczestnicy uczą się podejmowania świadomej aktywności, planowania pracy, cierpliwości, precyzji, tempa pracy oraz odpowiedzialności za jakość wykonanej tkaniny.

 

no images were found

 

Pracownia linorytu

Program zajęć obejmuje następujące etapy pracy przy wykonaniu linorytu: BHP w pracowni linorytu, przygotowanie projektu grafiki, wycięcie linoleum do odpowiednich rozmiarów, przeniesienie rysunku z projektu na płaszczyznę linoleum, tworzenie matryc przestrzennych, odbijanie matryc na prasie drukarskiej, przygotowanie linorytu do oprawy. W ramach zajęć uczestnicy nabywają również takie umiejętności jak: systematyczność, utrzymanie porządku na stanowisku pracy, dbanie o sprzęt i narzędzia.

 

no images were found

 

Pracownia ceramiki i krawiectwa

Program zajęć z ceramiki obejmuje część teoretyczną (ogólne informacje o pracowni, zasady BHP i historia ceramiki) i praktyczną (wyrabianie gliny, modelowanie elementów, wyrabianie kleju ceramicznego, przygotowanie wyrobów do szkliwienia i do dalszej obróbki, malowanie wyrobów, realizowanie własnych pomysłów i koncepcji przestrzennych).
Program zajęć z krawiectwa dostosowany jest do stopnia umiejętności uczestników. Zajęcia obejmują: BHP w pracowni krawiectwa, poznanie podstawowych ściegów ręcznych, nauka szycia na maszynie, szycie małych form. Podczas zajęć z krawiectwa uczestnicy nabywają umiejętność szycia ręcznego, szycia na maszynie, krojenia materiałów, dobierania materiałów i kolorów oraz prawidłowego prasowania różnych rodzajów tkanin.
Podczas zajęć uczestnicy rozwijają wrażliwość twórczą i doskonalą sprawność manualną. Uczą się staranności i dokładności wykonywanych czynności. Poprzez pracę w grupie rozwijają umiejętności społeczne.

 

no images were found

 

Pracownia technik różnych

Zajęcia w pracowni charakteryzują się dużą różnorodnością wykorzystywanych technik. Tematy zajęć w pracowni: zasady BHP w pracowni, prace plastyczne: papierowa wiklina – wyplatanie z makulatury metodą wiklinową. Papierowa wiklina jest formą rękodzieła, polegającą na wytwarzaniu przedmiotów ozdobnych i użytkowych (koszy, osłonek na doniczki, pater, szkatułek, ramek do zdjęć itp.) ze skrawków papieru zwiniętych w ruloniki. Sztuka wyplatania jest analogiczna do tradycyjnego wikliniarstwa, a papier jest świetnym tworzywem wikliniarskim. Papierowa wiklina zyskuje popularność dzięki niskiej cenie produkcji, zaś wykorzystanie surowców wtórnych (stare gazety i papier) ma aspekt ekologiczny. Wytwarzanie przedmiotów z papierowej wikliny to współczesna forma plecionkarstwa, rzemiosła polegającego na wyplataniu przedmiotów użytkowych i ozdobnych – rzemiosła znanego już od czasów prehistorycznych.
Podczas zajęć uczestnicy doskonalą koncentrację i sprawność manualną, rozwijają pamięć wzrokową i koordynację wzrokowo-ruchową. Plecionkarstwo jest świetnym treningiem dla osób mających trudności ze skupieniem uwagi.

 

no images were found

 

Pracownia stolarstwa

Zajęcia podzielone są modułowo w zależności od stopnia wiedzy z zakresu technologii drewna:
– Podstawy obróbki drewna (BHP w pracowni stolarstwa, podstawowa wiedza dotycząca używanych narzędzi ręcznych i elektronarzędzi, poddawanie elementów drewnianych ścieraniu i innym formom obrabiania, malowanie, klejenie elementów drewnianych).
– Techniki łączenia drewna (dobór odpowiednich mocowań, tradycyjne łączenia na pióro i wpust, używanie profili i łączników metalowych).
– Oprawa obrazów (przygotowanie elementów ramy, klejenie i lakierowanie ramy, cięcie szkła).
– Proces powstawania mebla (produkcja mebli drewnianych i z płyt strukturalnych, wykonywanie mebli i podzespołów meblowych),
– Wykonywanie dekoracji z drewna.
W ramach zajęć uczestnicy WTZ nabywają umiejętności pracy zespołowej oraz organizacji procesu pracy, nabywają umiejętności posługiwania się narzędziami. Praca w grupie umożliwia wyrobienie umiejętności współpracy z innymi, pomagania sobie w trudnych sytuacjach oraz dzielenia się obowiązkami.

 

no images were found

 

Pracownia witrażu

Uczestnicy zajęć poznają technikę Tiffany`ego, uczą się poszczególnych etapów powstawania witrażu począwszy od przygotowania projektu do gotowego wyrobu. Nabywają umiejętność wykonania mozaiki szklanej. Uczą się w jaki sposób bezpiecznie wykorzystać narzędzia, materiały pomocnicze i chemikalia. Zajęcia składają się z części teoretycznej – zarys wiadomości na temat szkła i witrażu. Uczestnicy poznają zasady BHP w witrażownictwie, zapoznają się z literaturą dotyczącą tematu oraz narzędziami używanymi przy tworzeniu witrażu. Czas pracy i poziom trudności zajęć praktycznych dostosowany jest indywidualnie do możliwości każdego z uczestników. Zajęcia sprzyjają poprawie sprawności manualnej, podnoszą poczucie własnej wartości, rozwijają wyobraźnię, poprawiają umiejętności społeczne oraz usprawniają funkcje poznawcze.

 

 

Pracownia komputerowa

Zajęcia w pracowni komputerowej to nauka nowych i doskonalenie zdobytych umiejętności oraz rozwijanie zainteresowań.
Działania pracowni komputerowej podzielone są na moduły tematyczne:
– Podstawowe techniki informatyczne i użytkowanie komputera: wiedza na temat sprzętu komputerowego, oprogramowania, informacje dotyczące funkcjonalności komputera oraz sposobów wykorzystania w praktyce, przeglądanie stron internetowych i komunikacja.
– Przetwarzanie tekstu(Microsoft Office, Open Office) podstawowe pojęcia z zakresu przetwarzania tekstów, praca z dokumentami, tworzenie, wprowadzanie tekstu, edycja, zasady korzystania z edytorów tekstu, przechowywanie dokumentów, pisanie CV.
– Tworzenie i obróbka grafiki komputerowej (Paint, Gimp, Adobe Photoshop).
– Gry logiczne on-line (warcaby, szachy, scrable) to trening koncentracji, planowania, rozwijania umiejętności abstrakcyjnego i logicznego myślenia, zwiększanie aktywności umysłowej.

 

Pracownia aktywizacji społeczno-zawodowej

Program zajęć ukierunkowany jest na przekazanie informacji i niezbędnej wiedzy koniecznej do wprowadzenia lub powrotu uczestnika na rynek pracy. Zajęcia odbywają się w formie spotkań w grupie oraz w formie konsultacji indywidualnych. Podczas zajęć grupowych uczestnikom wskazywane są źródła informacji dotyczących rynku pracy, trendów zatrudnienia, możliwości wykorzystania posiadanych umiejętności i talentów w przyszłej pracy, oraz o instytucjach i organizacjach wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Podczas indywidualnych spotkań dla każdego uczestnika przeprowadzana jest diagnoza w celu wyznaczenia strategii pracy z zainteresowanym, aby optymalnie dopasować proces pomocy do potrzeb i aktualnej sytuacji. Zebranie wstępnych danych polega na przeprowadzeniu rozmowy i poznaniu przebiegu procesu rozwoju zawodowego, określenie doświadczanych trudności i analizie dotychczasowej aktywności zawodowej.

Uczestnicy mogą określić obszar aktywności zawodowej, który może sprzyjać samorealizacji, ocenić posiadane przez siebie predyspozycje i możliwości zawodowe, zwiększają wiedzę nt. zatrudnienia i poruszania się na otwartym rynku pracy, zapoznają się z podstawami prawa pracy, przygotowują dokumenty aplikacyjne, nabywają umiejętności prezentacji na rozmowie kwalifikacyjnej.

 

Galeria Plakatów Wystaw Warsztatów Terapii Zajęciowej:

no images were found

 

Web Design BangladeshBangladesh Online Market