Zdrowie i dobre samopoczucie Pacjenta jest dla nas priorytetem

Dysponujemy rozbudowaną infrastrukturą

Jesteśmy otwarci na współpracę

Jesteśmy rzetelnym partnerem dla wszystkich współpracujących z nami podmiotów

Biblioteka Naukowa IPiN

Aktualności


Rozporządzenie MNISW z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższymi Nauce POL-on.


Rozporządzenie MNiSW w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.

28 lutego br. w Dzienniku Ustaw 2019 pod poz. 392 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, przedstawiające nowe zasady oceny jednostek naukowych.

W serwisie Konstytucja dla Nauki omówione zostały kryteria i zasady tej oceny.

Przypominamy, że ukazały się już:

Czekamy na ostateczną wersją wykazu czasopism, która będzie zawierać oprócz dyscyplin naukowych również punktację.

Po ukazaniu się wykazu w bazie Expertus (Bibliografia publikacji pracowników IPiN) zostanie zmieniona punktacja za publikacje w czasopismach z 2019 r. Monografie i ich fragmenty z 2019 r. zostaną przepunktowane w najbliższym czasie.


Ukazał się wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.

Zgodnie z Ustawą 2.0 zmienia się sposób w jaki w najbliższej ewaluacji w 2021 roku będą oceniane monografie naukowe z lat 2017-2021. Punkty będą przypisywane tym monografiom naukowym i ich fragmentom, które zostały opublikowane w wydawnictwach znajdujących się na wykazie sporządzonym przez MNiSW. Komunikat MNiSW z dnia 18 stycznia 2019 r w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe pod powyższym zdaniem proszę zamarkować link – komunikatem ministra

Wykaz wydawnictw będzie mógł być w przyszłości uzupełniany przez Komisję Ewaluacji Naukowej (KEN), której pierwsza kadencja rozpocznie się 1 marca br. Więcej informacji na temat sporządzania wykazu wydawnictw można znaleźć na stronach Konstytucji dla Nauki.

Plik do pobrania – lista wydawnictw wraz z punktacją


ORCID to międzynarodowy system identyfikacji autorów prac naukowych. Jest to organizacja non-profit i rejestracja identyfikatora jest bezpłatna. Każda zarejestrowana osoba otrzymuje unikalny identyfikator składający się z 16 cyfr zapisanych w formacie HTTPS URL. Dzięki niemu możliwe jest rozróżnienie autorów o tym samym nazwisku i właściwe przypisanie publikacji do osoby w bazach naukowych. Autorzy posiadający inne identyfikatory, takie jak Researcher ID, Scopus Author ID, Google Scholar Author ID mogą powiązać je ze swoim profilem w ORCID. ORCID automatycznie implementuje dorobek indeksowany w innych bazach. Według założeń „Konstytucji dla Nauki” ORCID będzie głównym źródłem informacji o osiągnięciach publikacyjnych jednostki naukowej w przyszłych ocenach ewaluacyjnych.

JAK ZAŁOŻYĆ PROFIL ORCID (Open Researcher and Contributor ID)

1. Wchodzimy na stronę: https://orcid.org/register.

2. Wypełniamy obowiązkowe pola podając służbowy adres e-mail.

3. W ustawieniach widoczności wybieramy profil publiczny – everyone.

4. Aby zakończyć proces rejestracji klikamy link aktywacyjny, który otrzymamy na wskazany adres e-mail.

5. Edytujemy nasz profil, dodając informacje o wykształceniu, historii zatrudnienia, publikacjach.

6. Zgłaszamy swój identyfikator ORCID do Biblioteki Naukowej na adres bibliot@ipin.edu.pl.

Instrukcja powiązania identyfikatora ORCID z pracami w bazach Scopus oraz Web of Science – udostępniona za zgodą Dyrektora Biblioteki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego


IMPACT FACTOR 2017 Informujemy, że ukazała się nowa edycja bazy Journal Citation Reports (JCR) ze wskaźnikiem IF za 2017 rok. W bazie Bibliografiapublikacji pracowników Instytutu zostanie przypisana jego wartość publikacjom z lat 2017-2018


Dnia 9 grudnia 2016 r. na stronie MNiSW opublikowano Wykaz czasopism naukowych na 2016 rok wraz z liczbą punktów, jakie można otrzymać za publikację w danym tytule

Wykaz czasopism naukowych na 2016 rok


Zachęcamy do korzystania z czasopism na platformie Ovid prenumerowanych aktualnie w ramach Polskiego Konsorcjum LWW

http://access.ovid.com/custom/ipin/

W zakładce OvidApps – znajdują się informacje o nowych, nieodpłatnych aplikacjach promującym najciekawsze artykuły w poszczególnych specjalizacjach oraz pozwalających na przeglądanie czasopism na urządzeniach mobilnych oraz zapamiętywanie artykułów i czytanie ich również offline.


Biblioteka przypomina o konieczności dostarczania na bieżąco odbitek wszystkich publikacji.

Szczegółowe informacje w zakładce: Biblioteka – Bibliografia i bibliometria – Dostarczanie publikacji


Tematyka zbiorów

psychiatria, neurologia, neuropatologia, psychologia kliniczna, psychopatologia, psychoterapia, psychofarmakologia, alkoholizm i inne uzależnienia, neuroradiologia, genetyka, medycyna.

Zbiory

  • wydawnictwa zwarte: 27.690 vol.
  • czasopisma: 555 tytułów (w tym 306 zagranicznych)
  • zbiory specjalne: 373 jedn., w tym: 311 prac doktorskich

Katalogi

  • alfabetyczny książek i czasopism (kartkowy do 2007)
  • przedmiotowy książek i czasopism (kartkowy do 2007)
  • kartoteka publikacji pracowników IPiN (kartkowa)

Bazy danych

obce: Ebsco, LWW, PsycArticles, Science Direct, Scopus, Springer, Wiley, Web of Science

polskie: Polska Bibliografia Lekarska od 1979 – rok bieżący (online – aktualizowana co 3 miesiące) TezMeSH – Polska wersja tezaurusa Medical Subject Headings

własne: katalog wydawnictw zwartych SOWA – online (książki rejestrowane od 1994 roku) katalog czasopism SOWA – online (od 1996) publikacje pracowników IPiN Expertus online (od 1994)

Dodatkowe informacje

Licencje na korzystanie przez pracowników IPiN z serwisów czasopism elektronicznych zabraniają pobierania, gromadzenia znacznych zawartości systemu, a także przekazywania jakichkolwiek danych innym nieuprawnionym użytkownikom. W szczególności zabrania się kopiowania/pobierania całych wolumenów czasopism. Zabrania się też używania jakichkolwiek programów do automatycznego pobierania artykułów. Upoważnieni użytkownicy nie mogą użytkować pełnych tekstów baz w sposób, który narusza prawa autorskie lub inne prawa własnościowe. Użytkowanie baz niezgodne z warunkami podpisanych przez Instytut umów licencyjnych może spowodować zablokowanie przez dystrybutorów dostępu do serwisów mimo poniesionych przez Instytut wysokich kosztów subskrypcji.

Zarządzenie nr 29/2008 r.

 

Dyrektora Instytutu Psychiatrii i Neurologii

 

z dnia 20.06.2008

w sprawie Regulaminu zasad i warunków korzystania ze zbiorów Biblioteki Naukowej

 

Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Działając na podstawie § 5 ust.1 pkt.5 Statutu Instytutu Psychiatrii i Neurologii w związku z art. 21 ust.2 pkt.4 art.14 ustawy o bibliotekach z dnia 27.06.1997 r. (Dz. U. Nr 85, poz.539, z późn. zm.),

zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadza się regulamin zasad i warunków korzystania ze zbiorów Biblioteki Naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii, w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

podpis

REGULAMIN ZASAD I WARUNKÓW KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW

BIBLIOTEKI NAUKOWEJ INSTYTUTU PSYCHIATRII I NEUROLOGII

Zbiory biblioteczne udostępniane są przez Bibliotekę Naukową

  • prezencyjnie w czytelni
  • poprzez wypożyczenia indywidualne
  • poprzez wypożyczenia miedzybiblioteczne
  • poprzez sieć komputerową, w przypadku zbiorów elektronicznych

Biblioteka dysponuje komputerowym katalogiem książek (od 1994 r.) i czasopism (od 1996r.), z których można korzystać w sieci instytutowej, a w bibliotece temu celowi slużą trzy komputery. Starsze zbiory obejmuje katalog kartkowy. Korzystanie ze zbior6w jest bezpłatne.

W bibliotece należy zachować ciszę.

Obowiązuje zakaz korzystania z telefonow komórkowych oraz zakaz spożywania posiłków i napojów.

Udostępnianie zbiorów w czytelni

Na miejscu ze zbiorów może skorzystać każdy zainteresowany literaturą medyczna, po okazaniu dokumentu: legitymacja, dowód osobisty. Korzystający z czytelni są obowiązani:

– pozostawić okrycia wierzchnie, parasole, torby, plecaki w szatni

– pozostawić bibliotekarzowi dokument potwierdzający tożsamość oraz zgłosić wnoszone materiały

– czytelnie wpisać się do zeszytu odwiedzin

– skladać zamówienia na pozycje z magazynu nie później niż na pół godziny przed zamknięciem biblioteki

– oddać wypożyczone materiały w stanie nieuszkodzonym

W czytelni mozna korzystać z własnych notebooków (zasilanych bateryjnie). Na miejscu jest dostępny samoobsługowy kserograf z ,,wrzutką” na monety. Cena odbitki A4 wynosi 0,30 zł. W skład księgozbioru podręcznego, do którego w czytelni jest wolny dostęp, wchodzą czasopisma bieżące, podręczniki, atlasy, słowniki, encyklopedie. Czasopisma z lat ubiegłych znajdują się w magazynie biblioteki i należy je zamawiać u bibliotekarza. Prace doktorskie udostępniane są na podstawie pisma promotora (druki dostępne w bibliotece).

Pracownicy Instytutu mogą skorzystać z:

– czasopism pełnotekstowych w wersji elektronicznej

– bibliograficznych baz danych

– Internetu (tylko w celach naukowych i edukacyjnych)

– pomocy w poszukiwaniach bibliograficznych z baz instytutowych i z kalalogów bibliotek naukowych

Udostępnianie zbiorów na zewnątrz

1. Z Wypożyczalni Biblioteki Naukowej mogą korzystać:

a. pracownicy i doktoranci IPiN

b. stażyści odbywający staż w klinikach i zakładach IPiN oraz rezydenci

c. pracownicy innych instytucji z rewersami międzybibliotecznymi

2. Zakłady i kliniki Instytutu wypożyczają książki do swych bibliotek podręcznych na czas nieograniczony za pokwitowaniem kierownika zakładu lub osoby do tego upoważnionej. Dla podręcznych biblioteczek zakładowych biblioteka prowadzi osobne konta.

Pracownicy Instytutu mogą wypożyczać do 10 książek.

Użytkownicy nie będący pracownikami Instytutu mogą wypożyczyć (na rewers międzybiblioteczny) do 2 książek.

Książki wypożycza się na okres jednego miesiąca.

Termin zwrotu może być przedłużony, o ile nie ma na książkę zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

Nie wypożycza się:

– prac doktorskich i innych materiałów niepublikowanych

– materiałów archiwalnych

– do bibliotek zakładowych książek będących przedmiotem zainteresowania kilku zakładów, a znajdujących się w bibliotece w jednym egzemplarzu

– wydawnictw z księgozbioru podręcznego (wyjątkowo od godz.14 do 9 następnego dnia)

– czasopism bieżących (w uzasadnionych przypadkach od godz. 14 do 9 następnego dnia)

Dokumentem uprawniającym do wypożyczania książek na zewnątrz jest karta biblioteczna. Warunkiem jej otrzymania jest wypełnienie i podpisanie oświadczenia o zatrudnieniu oraz okazanie dowodu potwierdzającego tożsamość. Wszystkie dane osobowe użytkowników Biblioteki Naukowej IPiN (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997) są kontrolowane i wykorzystywane wyłącznie przez Bibliotekę Naukową IPiN i nie są udostępniane osobom trzecim. Wydanie karty jest bezpłatne. Karta biblioteczna ważna jest przez okres jednego roku. Nie wolno jej odstępować innym osobom. O zgubieniu lub zniszczeniu karty bibliotecznej należy powiadomić bibliotekę. Duplikat karty otrzymuje się po uiszczeniu ustalonej w cenniku opłaty. Wydanie nowej karty unieważnia poprzednią kartę.

Wypożyczający ponosi całkowitą odpowiedzialność za wypożyczone wydawnictwa. Przekazywanie innej osobie książek i czasopism wypożyczonych z biblioteki jest niedopuszczalne. W wypożyczonych przez bibliotekę materiałach zabrania się wyrywania kartek, dokonywania podkreśleń, robienia dopisków itp. W przypadku zauważonych zniszczeń, użytkownik winien natychmiast ten fakt zgłosić w wypożyczalni. Pracownicy Instytutu oddelegowani służbowo lub udający się na urlop powinni zwrócić bibliotece wypożyczone wydawnictwa.

W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych użytkownik zobowiązany jest odkupić egzemplarz tej samej książki, lub jej najnowszego wydania, bądź dostarczyć inną książkę wskazaną przez bibliotekę, dostępną w sprzedaży.

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

Z usług Wypożyczalni Międzybibliotecznej mogą korzystać:

– pracownicy i doktoranci IPiN

– stażyści odbywający staż w klinikach i zakładach IPiN

– biblioteki i instytucje naukowe

W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych realizowane są następujące usługi:

– sprowadzanie drogą pocztową lub elektroniczną z innych bibliotek oraz instytucji naukowych dokumentów, których biblioteka nie posiada w swoich zbiorach

– udostępnianie dokumentów oryginalnych (na podstawie deklaracji o otwarcie konta i rewersu międzybibliotecznego) oraz wykonywanie kopii ze zbiorów własnych (zgodnie z przepisami prawa autorskiego i zachowania warunków licencji).

Koszty związane z realizacją zamówień międzybibliotecznych ponosi zamawiający.

Termin zwrotu wypożyczonych materiałów oraz wysokość opłat określa biblioteka wypożyczająca.

Użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu zasad i warunków korzystania ze zbiorów i ich przestrzegania. Osoby naruszające zasady mogą być pozbawione okresowo lub całkowicie praw do korzystania z Biblioteki.

Cennik opłat obowiązujący w Bibliotece Naukowej IPiN

Rodzaj opłaty VAT Cena
Duplikat karty bibliotecznej 8% 5,00 zł. (4,67 zł. + 0,33 zł. VAT)
Kopia A4 w trybie zwykłym 23% 0,40 zł. + VAT + koszty przesyłki
w trybie ekspresowym 23% 0,60 zł. + VAT + koszty przesyłki
wykonana osobiście (użytkownik spoza IPiN) 23% 0,30 zł. (0,25zł. + 0,05zł. VAT)
Skanowanie A4 23% 0,70 zł. + VAT
Przesylanie faksem A4 23% 1,00 zł. + VAT

Kopie zwykłe – obowiązuje kolejność wpływu zamówień.

Kopie ekspresowe wykonywane są natychmiast lub nie później niż w dniu następnym.

 

 

WYKAZ CZASOPISM dostepnych w Bibliotece w wersji drukowanej

RANKING CZASOPISM

Master Journal List „lista filadelfijska” – nie podaje wartości żadnych wskaźników

Lista czasopism indeksowanych w Medline

W ramach narodowego dostępu Wiley Instytut posiada dostęp do 2450 książek elektronicznych wydawnictwa Wiley. Lata publikacji 2009-2015.

Lista książek

   

Elsevier eBooks

W czerwcu 2015 licencja krajowa Elsevier została rozszerzona o pakiet książek (Lista tytułów)

zawierający 838 monografii z roku 2013 oraz 803 wolumenów serii książkowych z lat 2011-2015. http://www.sciencedirect.com/science/bookbshsrw/all/full-text-access. Książki dostępne na dotychczasowej platformie wydawcy ScienceDirect w zakładce Books(aby uzyskać dostęp do tytułów pełnotekstowych należy użyć filtra All Access Types widocznego po prawej stronie ekranu i wybrać Full-text access).

 

Springer Link to platforma udostępniająca zasoby elektroniczne wydawnictwa Springer, w ramach ogólnokrajowej licencji akademickiej. Bogata kolekcja e-booków obejmuje:

kolekcję 3009 książek elektronicznych wydanych przez Springera w roku 2005

archiwa serii książkowych, w tym 17 serii od pierwszego wolumenu do rocznika 2008 oraz dalszych 9 z archiwami z lat 1997-2008 (patrz lista tytułów wszystkich tomów w seriach książkowych)

9983 anglojęzycznych e-książek wydanych w latach 2009-2011 oraz 58 wydawnictw encyklopedycznych

 

Druki Biblioteki Naukowej

Wniosek na zakup książek [ RTF ]

Zamówienie kserokopii [ RTF ]

Deklaracja (wypożyczalnia międzybiblioteczna) [ RTF ]

Oświadczenie dotyczące monografii [ DOCX ]

Oświadczenie dotyczące rozdziału [ DOCX ]

Druk oświadczenia dotyczącego afiliacji (w przypadku niejednoznacznej afiliacji; brak, podwójna afiliacja):

Dla pojedynczej publikacji [ DOCX ]

Dla wielu publikacji [ DOCX ]

Full Text Finder


Narodowy program publikacji naukowych Springer Open Choice/Open Access w Polsce

 

Program Springer Open Choice/Open Access jest dodatkiem do narodowej licencji akademickiej na dostęp do czasopism Springer działającej od 2010 roku. Licencja wraz z programem są realizowane w ramach umowy zawieranej pomiędzy ICM i wydawcą i finansowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Umowa ta została przedłużona na rok 2017 (patrz wyciąg).

 

Program umożliwia publikowanie artykułów w czasopismach naukowych na zasadzie swobodnego dostępu (Open Access). Artykuły Open Access poddane są temu samemu co w tradycyjnym modelu publikacji procesowi korekty i akceptacji z udziałem recenzentów, ale po przyjęciu do publikacji stają się dostępne w wersji elektronicznej dla wszystkich użytkowników Internetu na świecie. Czytelnicy nie ponoszą żadnych opłat za dostęp do artykułów Open Access, gdyż koszty ich publikacji są przeniesione na instytucje finansujące badania naukowe. Autorzy, którzy publikują w modelu swobodnego dostępu zachowują prawa autorskie, w tym prawo do upowszechniania swojego dzieła zgodnie z licencją „Creative Commons Attribution” (CC BY) (patrz link). Ostateczna elektroniczna wersja opublikowanego artykułu jest udostępniana przez wydawcę, jednocześnie może być archiwizowana i udostępniana w repozytoriach instytucji, w której afiliowany jest autor, lub która finansuje Open Access. Wydawnictwo Springer posiada dodatkowo umowę z repozytorium PubMed Central, w którym deponowane są pełne teksty artykułów Open Access z zakresu nauk biomedycznych.

 

Program Springer Open Choice umożliwia autorom wybór zasady publikacji – tradycyjnej lub Open Access. Z programu narodowego mogą korzystać autorzy korespondencyjni, czyli zarazem osoby kontaktujące się z wydawnictwem, posiadający afiliację w dowolnej polskiej instytucji akademickiej, naukowej lub edukacyjnej zarejestrowanej do licencji krajowej Springer. Zaktualizowana lista czasopism hybrydowych objętych programem znajduje się na przygotowanej przez wydawnictwo Springer stronie informacyjnej dla Polskich autorów. Program obejmuje tzw. hybrydowe czasopisma Springer tzn. czasopisma, które pozwalają autorowi na wybór zasady publikacji. Program nie obejmuje na razie czasopism BioMed Central (wydawnictwo to należy do Springera od 2011 roku i publikuje ok. 200 czasopism działających wyłącznie w modelu Open Access) oraz ok. 80 czasopism wydawanych przez Springera wyłącznie w modelu Open Access (tzw. czasopisma SpringerOpen). Na razie ICM nie widzi możliwości finansowania analogicznego programu dla innych wydawnictw.

 

Instrukcja korzystania z opcji Open Access przez polskich autorów:

 

Z opcji Open Access finansowanej przez MNiSW może skorzystać autor korespondencyjny afiliowany w dowolnej polskiej instytucji, która jest zarejestrowana w licencji krajowej Springer. Nie jest istotna afiliacja innych autorów, ani kolejność autorów. Autor korespondencyjny otrzymuje zawiadomienie z wydawnictwa o akceptacji artykułu i rozpoczęciu produkcyjnej fazy publikacji. W zawiadomieniu zawarty jest link do strony internetowej, na której autor ma wskazać swoją afiliację oraz zatwierdzić opcję Open Access, patrz prezentacja. Afiliację należy wybrać z listy, na której znajdują się wszystkie instytucje krajowe zgłoszone do licencji Springer (uwaga: na liście podane są nazwy angielskie; jeśli jest problem ze znalezieniem jakiejś instytucji, to prosimy o kontakt na adres wbn-admins@icm.edu.pl). Instytucja wybrana z listy powinna być zgodna z afiliacją autora korespondencyjnego podaną w artykule, z dokładnością do polskiej lub angielskiej wersji językowej. Po wyborze afiliacji powinna pojawić się informacja „Special open access agreement”, która dotyczy umowy zawartej ze Springerem przez ICM i obejmującej wszystkie polskie instytucje z listy. Wszystkie artykuły publikowane w ramach tej umowy są finansowane ze środków MNiSW przekazywanych do Springera przez ICM w formie rocznej opłaty ryczałtowej.

Opracowanie: Paweł Grochowski ICM Uniwersytet Warszawski Ostatnia aktualizacja: 5 grudnia 2016

ORCID to międzynarodowy system identyfikacji autorów prac naukowych. Jest to organizacja non-profit i rejestracja identyfikatora jest bezpłatna. Każda zarejestrowana osoba otrzymuje unikalny identyfikator składający się z 16 cyfr zapisanych w formacie HTTPS URL. Dzięki niemu możliwe jest rozróżnienie autorów o tym samym nazwisku i właściwe przypisanie publikacji do osoby w bazach naukowych. Autorzy posiadający inne identyfikatory, takie jak Researcher ID, Scopus Author ID, Google Scholar Author ID mogą powiązać je ze swoim profilem w ORCID. ORCID automatycznie implementuje dorobek indeksowany w innych bazach. Według założeń „Konstytucji dla Nauki” ORCID będzie głównym źródłem informacji o osiągnięciach publikacyjnych jednostki naukowej w przyszłych ocenach ewaluacyjnych.

JAK ZAŁOŻYĆ PROFIL ORCID (Open Researcher and Contributor ID)

1. Wchodzimy na stronę: https://orcid.org/register.

2. Wypełniamy obowiązkowe pola podając służbowy adres e-mail.

3. W ustawieniach widoczności wybieramy profil publiczny – everyone.

4. Aby zakończyć proces rejestracji klikamy link aktywacyjny, który otrzymamy na wskazany adres e-mail.

5. Edytujemy nasz profil, dodając informacje o wykształceniu, historii zatrudnienia, publikacjach.

6. Zgłaszamy swój identyfikator ORCID do Biblioteki Naukowej na adres bibliot@ipin.edu.pl.

Instrukcja powiązania identyfikatora ORCID z pracami w bazach Scopus oraz Web of Science – udostępniona za zgodą Dyrektora Biblioteki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Biblioteka Naukowa
Instytutu Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9
02-957 Warszawa

Budynek A, I piętro, pokój 126
tel. (022) 45-82-641, 45-82-797
fax (022) 21-82-217
e-mail: bibliot@ipin.edu.pl

Biblioteka czynna:
poniedziałek – piątek 9:00-16:00

 
 
 
 
 
 
Web Design BangladeshBangladesh Online Market