Zdrowie i dobre samopoczucie Pacjenta jest dla nas priorytetem

Dysponujemy rozbudowaną infrastrukturą

Jesteśmy otwarci na współpracę

Jesteśmy rzetelnym partnerem dla wszystkich współpracujących z nami podmiotów

Biblioteka Naukowa IPiN

Aktualności

20.12. 2019 roku ukazał się komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nowych, rozszerzonych wykazów czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw monografii naukowych


31 lipca 2019 r. ukazał się Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodoweych wraz z przypisaną liczbą punktów.


IMPACT FACTOR 2018 Informujemy, że ukazała się nowa edycja bazy Journal Citation Reports (JCR) ze wskaźnikiem IF za 2018 rok. W bazie Bibliografia publikacji pracowników Instytutu zostanie przypisana jego wartość publikacjom z lat 2018-2019

Połącz z Journal Citation Reports


Rozporządzenie MNISW z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższymi Nauce POL-on.


Rozporządzenie MNiSW w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.

28 lutego br. w Dzienniku Ustaw 2019 pod poz. 392 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, przedstawiające nowe zasady oceny jednostek naukowych.

W serwisie Konstytucja dla Nauki omówione zostały kryteria i zasady tej oceny.

Przypominamy, że ukazały się już:

Czekamy na ostateczną wersją wykazu czasopism, która będzie zawierać oprócz dyscyplin naukowych również punktację.

Po ukazaniu się wykazu w bazie Expertus (Bibliografia publikacji pracowników IPiN) zostanie zmieniona punktacja za publikacje w czasopismach z 2019 r. Monografie i ich fragmenty z 2019 r. zostaną przepunktowane w najbliższym czasie.


Ukazał się wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.

Zgodnie z Ustawą 2.0 zmienia się sposób w jaki w najbliższej ewaluacji w 2021 roku będą oceniane monografie naukowe z lat 2017-2021. Punkty będą przypisywane tym monografiom naukowym i ich fragmentom, które zostały opublikowane w wydawnictwach znajdujących się na wykazie sporządzonym przez MNiSW. Komunikat MNiSW z dnia 18 stycznia 2019 r w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe pod powyższym zdaniem proszę zamarkować link – komunikatem ministra

Wykaz wydawnictw będzie mógł być w przyszłości uzupełniany przez Komisję Ewaluacji Naukowej (KEN), której pierwsza kadencja rozpocznie się 1 marca br. Więcej informacji na temat sporządzania wykazu wydawnictw można znaleźć na stronach Konstytucji dla Nauki.

Plik do pobrania – lista wydawnictw wraz z punktacją


ORCID to międzynarodowy system identyfikacji autorów prac naukowych. Jest to organizacja non-profit i rejestracja identyfikatora jest bezpłatna. Każda zarejestrowana osoba otrzymuje unikalny identyfikator składający się z 16 cyfr zapisanych w formacie HTTPS URL. Dzięki niemu możliwe jest rozróżnienie autorów o tym samym nazwisku i właściwe przypisanie publikacji do osoby w bazach naukowych. Autorzy posiadający inne identyfikatory, takie jak Researcher ID, Scopus Author ID, Google Scholar Author ID mogą powiązać je ze swoim profilem w ORCID. ORCID automatycznie implementuje dorobek indeksowany w innych bazach. Według założeń „Konstytucji dla Nauki” ORCID będzie głównym źródłem informacji o osiągnięciach publikacyjnych jednostki naukowej w przyszłych ocenach ewaluacyjnych.

JAK ZAŁOŻYĆ PROFIL ORCID (Open Researcher and Contributor ID)

1. Wchodzimy na stronę: https://orcid.org/register.

2. Wypełniamy obowiązkowe pola podając służbowy adres e-mail.

3. W ustawieniach widoczności wybieramy profil publiczny – everyone.

4. Aby zakończyć proces rejestracji klikamy link aktywacyjny, który otrzymamy na wskazany adres e-mail.

5. Edytujemy nasz profil, dodając informacje o wykształceniu, historii zatrudnienia, publikacjach.

6. Zgłaszamy swój identyfikator ORCID do Biblioteki Naukowej na adres bibliot@ipin.edu.pl.

Instrukcja powiązania identyfikatora ORCID z pracami w bazach Scopus oraz Web of Science – udostępniona za zgodą Dyrektora Biblioteki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego


IMPACT FACTOR 2017 Informujemy, że ukazała się nowa edycja bazy Journal Citation Reports (JCR) ze wskaźnikiem IF za 2017 rok. W bazie Bibliografiapublikacji pracowników Instytutu zostanie przypisana jego wartość publikacjom z lat 2017-2018


Dnia 9 grudnia 2016 r. na stronie MNiSW opublikowano Wykaz czasopism naukowych na 2016 rok wraz z liczbą punktów, jakie można otrzymać za publikację w danym tytule

Wykaz czasopism naukowych na 2016 rok


Zachęcamy do korzystania z czasopism na platformie Ovid prenumerowanych aktualnie w ramach Polskiego Konsorcjum LWW

http://access.ovid.com/custom/ipin/

W zakładce OvidApps – znajdują się informacje o nowych, nieodpłatnych aplikacjach promującym najciekawsze artykuły w poszczególnych specjalizacjach oraz pozwalających na przeglądanie czasopism na urządzeniach mobilnych oraz zapamiętywanie artykułów i czytanie ich również offline.


Biblioteka przypomina o konieczności dostarczania na bieżąco odbitek wszystkich publikacji.

Szczegółowe informacje w zakładce: Biblioteka – Bibliografia i bibliometria – Dostarczanie publikacji


Tematyka zbiorów

psychiatria, neurologia, neuropatologia, psychologia kliniczna, psychopatologia, psychoterapia, psychofarmakologia, alkoholizm i inne uzależnienia, neuroradiologia, genetyka, medycyna.

Zbiory

 • wydawnictwa zwarte: 27.690 vol.
 • czasopisma: 555 tytułów (w tym 306 zagranicznych)
 • zbiory specjalne: 373 jedn., w tym: 311 prac doktorskich

Katalogi

 • alfabetyczny książek i czasopism (kartkowy do 2007)
 • przedmiotowy książek i czasopism (kartkowy do 2007)
 • kartoteka publikacji pracowników IPiN (kartkowa)

Bazy danych

obce: Ebsco, LWW, PsycArticles, Science Direct, Scopus, Springer, Wiley, Web of Science

polskie: Polska Bibliografia Lekarska od 1979 – rok bieżący (online – aktualizowana co 3 miesiące) TezMeSH – Polska wersja tezaurusa Medical Subject Headings

własne: katalog wydawnictw zwartych SOWA – online (książki rejestrowane od 1994 roku) katalog czasopism SOWA – online (od 1996) publikacje pracowników IPiN Expertus online (od 1994)

Dodatkowe informacje

Licencje na korzystanie przez pracowników IPiN z serwisów czasopism elektronicznych zabraniają pobierania, gromadzenia znacznych zawartości systemu, a także przekazywania jakichkolwiek danych innym nieuprawnionym użytkownikom. W szczególności zabrania się kopiowania/pobierania całych wolumenów czasopism. Zabrania się też używania jakichkolwiek programów do automatycznego pobierania artykułów. Upoważnieni użytkownicy nie mogą użytkować pełnych tekstów baz w sposób, który narusza prawa autorskie lub inne prawa własnościowe. Użytkowanie baz niezgodne z warunkami podpisanych przez Instytut umów licencyjnych może spowodować zablokowanie przez dystrybutorów dostępu do serwisów mimo poniesionych przez Instytut wysokich kosztów subskrypcji.

Zarządzenie nr 19/2019
z dnia 8 kwietnia 2019 r.
Dyrektora Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
w sprawie Regulaminu zasad i warunków korzystania ze zbiorów Biblioteki Naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii

Pobierz

WYKAZ CZASOPISM dostepnych w Bibliotece w wersji drukowanej

RANKING CZASOPISM

Master Journal List “lista filadelfijska” – nie podaje wartości żadnych wskaźników

Lista czasopism indeksowanych w Medline

Elsevier eBooks

W latach 2015-2016 licencja krajowa Elsevier została rozszerzona o wybrane pakiety książek: 1712 monografii z lat 2013 i 2014 oraz 803 wolumeny serii książkowych lub serii poradnikowych (handbooks) z lat 2011-2015. Książki te są dostępne na serwerze wydawcy, a w przyszłości zostaną zarchiwizowane na serwerze w ICM z prawem bezterminowego dostępu krajowego.

 Springer eBooks

W ramach licencji krajowej Springer dostępne są e-książki na zasadzie zakupionych licencji wieczystych lub tymczasowych dostępów testowych. Dotychczas zakupione zostały następujące zasoby: archiwa 26 serii książkowych obejmujące 10.430 wolumenów do rocznika 200816.653 e-książki anglojęzyczne wydane w latach 2004, 2005 i 2009-20119.492 e-książki anglojęzyczne wydane w roku 2017 oraz 10.026 e-książek anglojęzycznych wydanych w roku 2018. W roku 2019 i następnych planowane są w miarę dostępności środków zakupy zasobów, które na razie są dostępne testowo:

Uwaga: dostęp testowy i planowane zakupy nie obejmują bazy danych SpringerProtocols.

Książki Springer są dostępne na platformie Wydawcy SpringerLink oraz są archiwizowane na platformie Infona w ICM z prawem bezterminowego dostępu dla wszystkich instytucji akademickich w kraju. W serwisie WBN dostępna jest przeglądarka dziedzinowa i wyszukiwarka e-książek w WBN, która na razie obejmuje książki Springer zakupione w roku 2010, a docelowo będzie obejmować książki z wszystkich roczników oraz z licencji krajowych Elsevier i Wiley.

Wiley eBooks

W ramach narodowego dostępu Wiley Instytut posiada dostęp do 2450 książek elektronicznych wydawnictwa Wiley. Lata publikacji 2009-2015. Elektroniczne wersje książek dostępne w ramach licencji krajowej do nieograniczonego użytku dla instytucji określane są przez Wileya terminem “o-book” w odróżnieniu od wersji “e-book” sprzedawanych do jednorazowego pobrania dla indywidualnych klientów.

Lista książek

 

 

Druki Biblioteki Naukowej

Wniosek na zakup książek [ RTF ]

Zamówienie kserokopii [ RTF ]

Deklaracja (wypożyczalnia międzybiblioteczna) [ RTF ]

Oświadczenie dotyczące monografii [ DOCX ]

Oświadczenie dotyczące rozdziału [ DOCX ]

Druk oświadczenia dotyczącego afiliacji (w przypadku niejednoznacznej afiliacji; brak, podwójna afiliacja):

Dla pojedynczej publikacji [ DOCX ]

Dla wielu publikacji [ DOCX ]

Full Text Finder

Licencja krajowa Elsevier 2019-2021 obejmuje pilotażowy program publikowania otwartego w czasopismach hybrydowych i gold open access Elsevier dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach zgłoszonych do licencji. Program pozwala na publikację w trzech kolejnych latach odpowiednio 500, 1000 i 1500 artykułów z Polski, których koszt zostanie sfinansowany z krajowej opłaty licencyjnej. Program rusza 2 września 2019 roku.

pełny opis programu w informatorze WBN


Program Springer Open Choice – licencja Compact

Program Springer Open Choice dla Polski umożliwia autorom afiliowanym w polskich instytucjach akademickich publikowanie artykułów otwartych na licencji CC BY w czasopismach hybrydowych Springer. Czasopisma hybrydowe to takie, które mogą zawierać zarówno artykuły otwarte, jak i artykuły tradycyjne dostępne w ramach płatnej subskrypcji czasopism. Koszty publikacji w ramach programu są pokrywane centralnie poprzez WBN ze środków pochodzących z MNiSW. W latach 2010-2018 program był finansowany jako dodatek do krajowej licencji akademickiej na dostęp do czasopism Springer. Od roku 2019 w Polsce działa nowa licencja krajowa Springer w tzw. wersji Compact, która od 2016 roku jest stopniowo wprowadzana w coraz większej liczbie krajów. W licencji Compact większa część opłaty licencyjnej jest przeznaczona na publikowania otwarte, a mniejsza część stanowi opłatę za dostęp do artykułów subskrypcyjnych, czyli odwrotnie niż to było dotychczas. Nowe rozwiązanie opiera się na założeniu, że udział artykułów otwartych w czasopismach hybrydowych będzie stopniowo rósł, aż do całkowitej transformacji czasopism do modelu otwartego, co jest zgodne z Planem S.

Licencja Compact jest realizowana w Polsce od 1 stycznia 2019 na razie na podstawie listu intencyjnego, który został podpisany przez ICM z wydawnictwem Springer Nature w grudniu 2018, a docelowo w ramach umowy, która zostanie zawarta na początku roku 2019. Proces przyjmowania artykułów do publikacji będzie odbywał się bez przerwy na przełomie roku i w podobny sposób, jak działo się to dotychczas, za wyjątkiem dodatkowego etapu weryfikacji afiliacji autora, patrz instrukcja dla autorów poniżej. Wydawca zagwarantował, że artykuły wysłane do druku w 2018 lub 2019 r. i przyjęte do publikacji na początku 2019 r. do czasu podpisania umowy zostaną wliczone do kosztów licencji krajowej na rok 2019 i autorzy tych artykułów w żadnym razie nie zostaną indywidualnie obciążeni kosztami publikacji.

Kto może korzystać z programu?

Program przeznaczony jest dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w polskich instytucjach akademickich zgłoszonych do licencji krajowej Springer. Afiliacja autora korespondencyjnego powinna być podana w nagłówku artykułu z dokładnością wystarczającą do jednoznacznej identyfikacji z powyższą listą. Autor korespondencyjny może podać w artykule więcej niż jedną afiliację i wystarczy, aby przynajmniej jedna z nich była zgodna z listą. Afiliacja ewentualnych współautorów artykułu nie ma znaczenia dla programu.

Jakie artykuły są objęte programem?

Program obejmuje artykuły typu OriginalPaper, ReviewPaper, BriefCommunication oraz ContinuingEducation. Program nie obejmuje EditorialNotes, News, Letters.

W których czasopismach można publikować w ramach programu?

Program Springer Open Choice obejmuje hybrydowe czasopisma Springer. Lista ta obejmuje 1919 tytułów w roku 2019 r. Program nie obejmuje czasopism otwartych BioMed Central (ok. 200 tytułów) oraz SpringerOpen (ok. 80 tytułów).

Jak korzystać z programu?

Procedura decydująca o publikowaniu otwartym rozpoczyna się po pozytywnym zrecenzowaniu artykułu, w momencie, gdy autor korespondencyjny otrzyma e-mail z wydawnictwa informujący o przyjęciu artykułu do publikacji.

W e-mailu zawarty jest link do formularza internetowego MyPublication, który powinien zostać wypełniony przez autora korespondencyjnego – patrz prezentacja formularza. Uwaga: prezentacja przeznaczona jest tylko dla autorów uprawnionych do korzystania z programu i może być pobrana tylko z numerów IP zarejestrowanych w WBN przez instytucje akademickie korzystające z licencji Springer.

W pierwszej części formularza MyPublication autor korespondencyjny może skorzystać z funkcji “Choose your affiliation”, która pozwala wybrać afiliację z listy instytucji, które są objęte umowami na publikowanie otwarte ze Springerem. Na liście w formularzu MyPublication występują nazwy angielskie polskich instytucji, ale wybór z tej listy służy wyłącznie potwierdzeniu afiliacji przez autora, natomiast w artykule może występować nazwa instytucji w dowolnej wersji językowej, patrz spis nazw polskich i angielskich. Po wskazaniu afiliacji powinna pojawić się informacja “Special open access agreement” (patrz prezentacja, str. 5), która dotyczy umowy krajowej obejmującej wszystkie polskie instytucje akademickie zgłoszone do licencji Springer. Umowa ta przewiduje, że koszty publikacji elektronicznej artykułu (Article Processing Charge) zostaną pokryte z rocznej opłaty za krajową licencję Compact wnoszonej do Springera przez ICM i finansowanej ze środków MNiSW.

W drugiej części formularza MyPublication autor może zamówić kolorowe rysunki w wersji drukowanej czasopisma, odbitki papierowe oraz postery, których koszt nie jest pokrywany z programu krajowego i musi być pokryty przez autora. W tej części formularza autor jest proszony o ponowne podanie swojej afiliacji wraz z adresem. W przypadku, gdy zamówione zostały kolorowe drukowane rysunki, odbitki papierowe lub postery, autor będzie także proszony o podanie danych adresowych do faktury, które mogą być różne od afiliacji.

Opisany powyżej formularz MyPublication jest wykorzystywany przez Springera do obsługi większości czasopism hybrydowych, za wyjątkiem ok. 80 czasopism niestandardowych. W przypadku tych czasopism autor korespondencyjny otrzyma specjalne instrukcje postępowania od redakcji.

Po wypełnieniu przez autora korespondencyjnego formularza MyPublication (lub zrealizowaniu przez autora specjalnych instrukcji w przypadku czasopism niestandardowych) informacje o artykule wraz z danymi podanymi przez autora korespondencyjnego zostaną w ciągu 2 dni przesłane do ICM w celu weryfikacji, czy afiliacja autora podana w artykule uzasadnia finansowanie publikacji z programu krajowego. Jest to nowy system tzw. Article Approval Service (AAS) wprowadzony przez wydawcę we wszystkich krajach, które mają licencję Compact. ICM nie wyklucza, że po przetestowaniu AAS na początku 2019 r., zostanie on udostępniony bezpośrednio instytucjom objętym licencją.

Jakie są ograniczenia programu?

Licencja Compact wprowadza ograniczenie na liczbę artykułów, które mogą być sfinansowane w ramach programu krajowego w danym roku z opłaconej z góry rocznej krajowej opłaty licencyjnej. Opłata przewidziana na rok 2019 będzie obejmowała do 2091 artykułów, co odpowiada spodziewanemu zapotrzebowaniu. W przypadku wyczerpania się puli pod koniec roku, autorzy pozostałych artykułów będą mogli wybrać tradycyjną bezpłatną publikację artykułu subskrypcyjnego lub opłatę indywidualną za publikację otwartą. ICM będzie także starał się o zwiększenie elastyczności programu poprzez ewentualny mechanizm dodatkowego dofinansowania z MNiSW.

Gdzie można uzyskać pomoc w sprawie programu?

Wszelkie pytania dotyczące publikowania otwartego w czasopismach hybrydowych można kierować bezpośrednio do wydawnictwa Springer Nature pod adres oa.verification@springer.com. W razie dalszych problemów prosimy kontaktować się z obsługą WBN pod adresem wbn-admins@icm.edu.pl.

 

Co to jest ORCID?

ORCID to międzynarodowy system identyfikacji autorów prac naukowych. Jest to organizacja non-profit i rejestracja identyfikatora jest bezpłatna. Każda zarejestrowana osoba otrzymuje unikalny identyfikator składający się z 16 cyfr zapisanych w formacie HTTPS URL. Dzięki niemu możliwe jest rozróżnienie autorów o tym samym nazwisku i właściwe przypisanie publikacji do osoby w bazach naukowych. Autorzy posiadający inne identyfikatory, takie jak Researcher ID, Scopus Author ID, Google Scholar Author ID mogą powiązać je ze swoim profilem w ORCID. ORCID automatycznie implementuje dorobek indeksowany w innych bazach. Według założeń „Konstytucji dla Nauki” ORCID będzie głównym źródłem informacji o osiągnięciach publikacyjnych jednostki naukowej w przyszłych ocenach ewaluacyjnych.

Jak założyć profil ORCID?
 1. Wchodzimy na stronę: https://orcid.org/register.
 2. Wypełniamy obowiązkowe pola podając służbowy adres e-mail.
 3. W ustawieniach widoczności wybieramy profil publiczny – everyone.
 4. Aby zakończyć proces rejestracji klikamy link aktywacyjny, który otrzymamy na wskazany adres e-mail.
 5. Edytujemy nasz profil, dodając informacje o wykształceniu, historii zatrudnienia, publikacjach.
 6. Zgłaszamy swój identyfikator ORCID do Biblioteki Naukowej na adres bibliot@ipin.edu.pl.

Instrukcja powiązania identyfikatora ORCID z pracami w bazach Scopus oraz Web of Science – udostępniona za zgodą Dyrektora Biblioteki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Jak powiązać ORCID z PBN i POL-on? – prezentacja graficzna
Jak powiązać ORCID z PBN i POL-on? – film instruktażowy

Biblioteka Naukowa
Instytutu Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9
02-957 Warszawa

Budynek A, I piętro, pokój 126
tel. (022) 45-82-641, 45-82-797
fax (022) 21-82-217
e-mail: bibliot@ipin.edu.pl

Biblioteka czynna:
poniedziałek – piątek 9:00-16:00

 
 
 
 
 
 
Web Design BangladeshBangladesh Online Market